BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Venlaburg XR 37.5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard
Venlaburg XR 75 mg, capsules met verlengde afgifte, hard
Venlaburg XR 150 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Venlafaxine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Venlaburg XR en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Venlaburg XR inneemt?
3. Hoe wordt Venlaburg XR ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Venlaburg XR?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS VENLABURG XR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Venlaburg XR behoort tot de groep van middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva).

Venlaburg XR capsules met verlengde afgifte worden door uw arts voorgeschreven voor:
• De behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie),
• De kortdurende behandeling van bepaalde angststoornissen waarbij langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid bestaat (gegeneraliseerde angststoornis)
• De kortdurende behandeling van aanhoudende angst om negatief beoordeeld te worden door anderen in sociale situaties (sociale angststoornis, ook wel sociale fobie genoemd)
• De behandeling van paniekstoornissen, een bepaalde vorm van abnormale angst eventueel in combinatie met pleinvrees.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VENLABURG XR INNEEMT
Neem Venlaburg XR niet in:

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor venlafaxine of voor één van de andere bestanddelen van Venlaburg XR.
• U mag Venlaburg XR niet gelijktijdig gebruiken met een zogenaamde A140-remmer (een bepaald middel tegen depressie) of binnen 14 dagen na beëindiging van een behandeling met deze geneesmiddelen. Tevens mag u gedurende 7 dagen na het stoppen van de behandeling met Venlaburg XR geen MAO-remmers gebruiken.

Wees extra voorzichtig met Venlaburg XR
Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar
Venlaburg XR dient niet worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Venlaburg XR voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Venlaburg XR heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de
hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Venlaburg XR, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheids door patiënten jonger dan 18 jaar gegevens van Venlaburg XR over groei, ontwikkeling en congnitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

• Wanneer u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:
perioden van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie) vallende ziekte (epilepsie)
verstoorde werking van de nieren
ernstige leverziekten (zoals levercirrose, een leverziekte gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel)
moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornis)
verhoogde oogboldruk (glaucoom) verlaagde bloeddruk
bepaalde hartaandoeningen zoals geleidingsstoornis, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) en recent hartinfarkt

• Als u behandeld wordt voor de depressieve fase van de zogenaamde manische depressiviteit (terugkerende perioden van overdreven opgewektheid afgewisseld met perioden van ernstige neerslachtigheid), kan de neerslachtigheid tijdens de behandeling overgaan in een manische fase (overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie).

• In studies is bij langdurig gebruik van venlafaxine (tenminste 3 maanden) bij een aantal patiënten een verhoging gezien van het cholesterolgehalte in het bloed. Daarom kan uw arts besluiten uw cholesterolspiegel regelmatig te controleren bij een langdurige behandeling.
Het is algemeen bekend dat bij het plotseling stoppen met antidepressiva ontwenningsverschijnselen zoals misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid kunnen optreden. Daarom wordt geadviseerd als u na overleg met uw arts hebt besloten te stoppen liet gebruik van Venlaburg XR de dosis geleidelijk af te bouwen onder toezicht van een arts.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van Veniaburg XR in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer u arts of apotheker wanneer U andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

• U mag Venlaburg XR niet gelijktijdig gebruiken met bepaalde antidepressiva, zogenaamde MAO-remmers of binnen 2 weken na beëindiging van een behandeling met deze middelen. Tevens mag u gedurende 7 dagen na het stoppen van de behandeling met Venlaburg XR geen MAO-remmers gebruiken.
Gebruik Venlaburg XR kort na het stopzetten van een MAO-remmer of het starten met een MAO-remmer kort na het stopzetten van de behandeling met Venlaburg XR kan bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen die als gevolg hiervan gemeld zijn, zijn: trillingen (tremor), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), zweten, misselijkheid, braken, opvliegers, duizeligheid. verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie) met kenmerken lijkend op het maligne neuroleptica syndroom (een ernstige aandoening die zich kan uiten in spierstijfheid, sterkte bewegingsdrang, hoge koorts, zweten, speekselvloed, verminderd bewustzijn), serotonine-syndroom (een soms ernstig, maar zeldzaam optredend syndroom bestaande uit: misselijkheid, diarree, overmatig transpireren, sufheid. spiertrekkingen, tremor (beven, trillen), slaapstoornissen, verminderde eetlust. bewustzijnsstoornissen, verwardheid en agitatie (opwinding, onrust)), toevallen (insulten) en overlijden.
Bij gelijktijdige inname van Venlaburg XR met MAO-reemers kunnen de volgende symptomen voorkomen: verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie), stijfheid (rigiditeit), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus), onwillekeurige bewegingen met snelle schommelingen van vitale functies, mentale statusveranderingen waaronder extreme opwinding of onrust (agitatie), zich ontwikkelend naar waanzinnigheid (delirium) en coma, en kenmerken die lijken op een maligne neuroleptisch syndroom (zie bevenstaande alinea).
Indien u start met Venlaburg XR 14 dagen na een MAO-remmer dicht u te beginnen met een 1 maal daagse dosering van Venlafaxine 37,5 mg (tabletten of capsules) gedurende de eerste paar dagen.
Uw arts kan besluiten dat de tijd tussen het stopzetten van de behandeling met een MAO- remmer en het starten van Venlaburg XR korter dan 14 dagen kan zijn. Hij/zij zal er echter op letten dat de kans op de hierboven genoemde bijwerkingen zo klein mogelijk is.

• In enkele zeldzame gevallen is bij gebruik van venlafaxine een te lage hoeveelheid natrium (`zout') in het bloed gezien niet name bij bejaarden, patiënten die diuretica (bepaalde plasmiddellen) gebruiken of op een andere wijze een vochttekort hebben. Daarom dient venlafaxine met voorzichtigheid gebruikt te worden bij deze patiënten.

• Als u tevens afslanleniddelen zoals phentermine gebruikt. aangezien gelijktijdige toediening van venlafaxine hydrochloride en middelen voor gewichtsverlies niet wordt aangeraden.

• Als u een verhoogd risico op bloedingen heeft of geneesmiddelen gebruikt die een verhoogd risico op bloedingen geven, bijvoorbeeld acetylsalicylzuur of middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan.

• Venlaburg XR kan de werking van haloperidol en clozapine versterken. Dit zijn geneesmiddelen tegen ernstige geestesziekten (antipsychotica/neuroleptica).
Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik met cimetidine, een middel dat maagzuur remt.

• Voorzichtigheid is geboden als u gelijktijdig warfarine (een geneesmiddel dat het vormen van bloedstolsels tegengaat) gebruikt.

Gebruik van Venlaburg XR met voedsel en drank
Hoewel Venlaburg XR de werking van alcohol niet versterken, is het toch raadzaam Venlaburg XR niet gelijktijdig met alcohol te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het is niet duidelijk of het gebruik van Venlaburg XR tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het ongeboren kind. Wanneer dit geneesmiddel tot vlak voor de bevalling gebruikt wordt, dan kan de baby ontwenningsverschijnselen vertonen. Venlaburg XR mag tijdens de zwangerschap allen gebruikt worden na overleg met uw arts.
Venlafaxine gaat over in de moedermelk. Het is niet duidelijk wat de effecten hiervan op de zuigeling zijn. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Venlaburg XR wordt afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zoals alle geneesmiddelen voor psychische aandoeningen, kan Venlaburg XR het reactie- en concentratievermogen verminderen. Daarom moet u voorzichtig zijn met het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Venlaburg XR
Venlaburg XR capsules bevatten onder andere chinolinegeel (E104), zonsondergang geel (E110), cochenillerood (E124) en patent blauw (E131). Dit zijn kleurstoffen, die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken.

3. HOE WORDT VENLABURG XR INGENOMEN?

Volg bij inname van Venlaburg XR nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem Venlaburg XR één maal per dag tijdens de maaltijd in, bij voorkeur zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip, 's morgens of 's avonds. Neem de capsules in zijn geheel met voldoende vloeistof in. De capsule mag niet worden gedeeld, fijngestampt, gekauwd of in water opgelost.

Ernstige neerslachtigheid
De gebruikelijke aanvangsdosering is 75 mg per dag. De verlichting van de symptomen van de depressie zal doorgaans pas in de loop van 2 tot 4 weken merkbaar zijn. Bij onvoldoende verlichting van de symptomen kan het nodig zijn dat uw arts de dosering geleidelijk en met tussenpozen van ongeveer 2 weken verhoogd tot maximaal 375 mg. De maximale dosering is 375 mg per dag.

Als u, wanneer u de maximale dosis van 375 mg per dag inneemt, na 2 tot 4 weken nog geen verlichting van de symptomen ervaart, zal uw arts een ander geneesmiddel voorschrijven. De behandeling zal tenminste 4 tot 6 maanden moeten duren om succesvol te kunnen zijn.

Gegeneraliseerde angststoornis
De gebruikelijke dosering is 75 tot 225 mg per dag. Het kan een week duren voordat u merkt dat uw geneesmiddel een effect heeft. De behandeling zal in overleg met uw arts over het algemeen niet langer dan 8 weken duren, aangezien de werkzaamheid bij een behandeling van langer dan 8 weken niet is aangetoond.

Sociale angststoornis / sociale fobie
De gebruikelijke dosering is 75 mg per dag. Bij patiënten die niet adequaat reageren op een dosis van 75 mg per dag kan de dosis verhoogd worden met 75 mg, met tussenpozen van tenminste 4 dagen. De
maximale dosering is 225 mg per dag. De behandeling zal in overleg met uw arts over het algemeen niet langer dan 12 weken duren, aangezien de werkzaamheid bij een behandeling van langer dan 12 weken niet is aangetoond.

Paniekstoornissen (eventueel in combinatie met pleinvrees)
De behandeling dient gestart te worden met een dosis van 37.5 mg per dag gedurende de eerste 4 tot 7 dagen. Daarna is de aanbevolen dosering 75 mg per dag. Bij patiënten die niet adequaat reageren op een dosis van 75 mg per das kan de dosis verhoogd worden met stappen van 75 mg, met tussenpozen van tenminste 4 dagen. tot een maximum dosis van 225 mg. Bij paniekstoornissen kan een lange-termijn behandeling noodzakelijk zijn. De werkzaamheid van Venlaburg XR bij paniekstoornissen is aangetoond gedurende 6 maanden.
Uw arts kan ook een andere dosering voorschrijven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bejaarden of als uw lever en/of nieren niet goed functioneren.

Patiënten met een gestoorde nier- of leverfunctie:
Patiënten met een gestoorde nier- of leverfunctie dienen lagere doses venlafaxine te krijgen. De totale dosering moet met 25-50% verlaagd worden voor patiënten met nierfunctiestoornissen. De totale dosis moet met 50% verlaagd worden voor hemodialysepatiënten. De toediening moet worden uitgesteld totdat de dialysesessie afgerond is.
Bij patiënten met een matig verstoorde leverfunctie moet de dosis gehalveerd worden. Een grotere reductie van de dosering moet overwogen worden bij patiënten met ernstiger leverstoornissen.

Oudere patiënten:
Bij oudere patiënten dient met de laagst aanbevolen dosering begonnen te worden. Bij de individualisering van de dosering moet extra voorzichtigheid worden betracht bij verhoging van de dosis.

Gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar:
Venlaburg XR dient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten
(zie 2. Wat u moet weten voordat u Venlaburg XR inneemt).

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Venlaburg XR moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig en zonder overleg met uw arts.

In geval u bemerkt dat Venlaburg XR te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u meer van Venlaburg XR heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Venlaburg XR heelt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Als u te veel Venlaburg XR capsules heeft ingenomen, kunt u last krijgen van slaperigheid, opwinding en onrust, maag-darmklachten als misselijkheid, braken en diarree, trillingen, versnelde hartslag en een licht verhoogde bloeddruk. De volgende symptomen zijn ook gemeld: vertraagde hartslag, verlaagde bloeddruk, toevallen/stuipen, duizeligheid en coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Venlaburg XR in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Venlaburg XR om zo de vergeten dosis in te halen.
Als u een capsule heeft vergeten in te nemen, neem dan de volgende capsule op het gebruikelijke tijdstip in. Het is dan niet noodzakelijk een extra capsule in the nemen.

Als u stopt met inname van Venlaburg XR
U mag niet plotseling stoppen met dit geneesmiddel: u kunt dan last krijgen van angst, opwinding en onrust, verwarring, diarree, duizeligheid, droge mond, vermoeidheid, hoofdpijn, lichtere vormen van overdreven opgewektheid (hypomanie), slapeloosheid. misselijkheid en braken, zenuwachtigheid, kriebelingen of tintelingen (parethesie), slaapstoornissen en zweten.
Overleg met uw arts om de dosering langzaam af te bouwen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Venlahurg XR bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De onderstaande bijwerkingen zijn verdeeld in de volgende categoriën:
Zeer Vaak: hij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak: bij meer dan 1 op 100 patiënten, maar minder dan t op de 10 patiënten
Soms: bij meer dan 1 op 1,000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden: bij meer dan 1 op 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten
Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10.000 patiënten

Algemene aandoeningen:
Vaak: zwakheid, vermoeidheid en krachteloosheid (asthenie)
Soms: overgevoeligheid voor zonlicht (fotosensitiviteitsreactie)
Zeer zelden: hevige allergische reactie (anafylaxie)

Hart- en bloedvataandoeningen:
Vaak: verhoogde bloeddruk (hypertensie), verwijde bloedvaten (waardoor opvliegers kunnen ontstaan) Soms: verlaagde bloeddruk (hypotensie), versnelde hartslag (tachycardie), flauwvallen (syncope)
Zeer zelden: Hartritmestoornissen (QT prolongatie, ventrikelfibrilleren, ventriculaire tachycardie (inclusief torsade de pointes))

Bloed- en lvmfestelselaandoeningen:
Soms: slijmvliesbloedingen
Zelden: minder snel stollen van bloed, bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Vaak: verhoogde hoeveelheid cholesterol in het bloed, gewichtsverlies
Soms: abnormale hoeveelheden leverenzymen in het bloed, te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie), gewichtstoename
Zelden: verstoorde productie van een bepaald hormoon (zogenoemd antidiuretisch hormoon)

Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: minder eetlust, verstopping (constipatie), misselijkheid, braken
Soms: veranderde smaak, tandenknarsen

Leveraandoeningen:
Zelden: leverontsteking (hepatitis)

Psychische stoornissen en Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: abnormale dromen, minder zin in seks, duizeligheid, droge mond, verhoogde spanning in de spieren, slapeloosheid, nerveusheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), slaperigheid, beven (tremor)
Soms: lusteloosheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), plotselinge samentrekking van de spieren (myoclonus)
Zelden: toevallen (convulsies), overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manische reacties), het zogenaamde maligne neurolepticasyndroom die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en verminderd bewustzijn, het zogenaamde serotoniesyndroom niet als symptomen onrust, stijfheid (rigor), verhoging van de reflexen (hyperreflexie) en koorts

Ademhalingsstelselaandoeningen:
Vaak: gapen
Zeer zelden: eosinofiele longontsteking (eosinofiele pneumonie)

Huidaandoeningen:
Vaak: zweten (inclusief nachtzweten)
Soms: uitslag, kaalheid (alopecia)
Zeer zelden: huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme), Stevens Johnson syndroom (ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking)

Oogaandoeningen:
Vaak: verstoorde scherpstelling van het oog, verwijde pupillen (mydriasis), stoornissen in het zien (visusstoornissen)

Nier- en urinewegaandoeningen:
Vaak: moeilijkheden bij het plassen (mictiestoornis)
Soms: achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretenie)

Voortplantingsstelselaandoeningen :
Vaak: seksuele stoornissen: voornamelijk vertraging van de zaadlozing bij mannen, minder snel klaarkomen (mannen), impotentie
Soms: minder snel klaarkomen (vrouwen), cyclusstoornissen (vrouwen)

Naast bovenstaande meldingen zijn de volgende bijwerkingen gemeld:
Pijn op de borst, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), bepaalde vorm ontsteking van het bindweefsel van de long (interstitiëlle pneumonie), ontsteking van de alvleesklier, bloedingen. inclusief hersenbloedingen, verschillende vormen van bloedarmoede, opwinding, waanzinnigheid (delirium), keelontsteking, verkoudheid, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, griepachtig syndroom, pijn. infecties.

Alhoewel de gemelde gebeurtenissen plaatsvonden gedurende behandeling met Venlafaxine is geen oorzakelijk verband met Venlaburg XR bekend.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VENLABURG XR

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Venlaburg XR niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te warden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Venlaburg XR

• Het werkzame bestanddeel is venlafaxinehydrochloride overeenkomend met 37.5, 75 of 150 mg venlafaxine.
• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn suikerbolletjes, ethylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, dibutylsebacaat, talk, oliezuur, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, hydroxypropyicellulose, gelatine, natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (El 71), chinolinegeel (E104). Bovendien bevat Venlaburg XR 37.5 mg cochenillerood (E124), Venlaburg XR 75 mg zonsondergang geel (EI 10) en Venlaburg XR 150 mg zonsondergang geel (El 10) en patent blauw (E131).

Hoe ziet Venlaburg XR er uit en de inhoud van de verpakking
Venlaburg XR 37.5 mg, capsules met verlengde afgifte zijn oranje-transparant, de 75 mg capsules zijn geel-transparant en de 150 mg capsules zijn oker-transparant.
De capsules zijn verkrijgbaar in verpakking à 20, 28, 30, 50, 98 en 100 capsules in PVC/aluminiumdoordrukstrips en in flacons (polyethyleen) met 50 en 100 capsules.

Registratiehouder en fabrikant
Registratiehouder:
ALFRED E. TIEFENBACHER (GmbH & Co. KG)
Van-der-Smissen-Strasse 1
22767 Hamburg
Duitsland


Fabrikant:
Dragenopharm Apoth. Puschl GmbH & Co.
KG Göllstrasse 1
84529 Tittmoning
Duitsland

Farma-APS Produtos Farmacéuticos,
SA Rua Joao de Deus, n° 19
Venda Nova
2700-487 Amadora
Portugal

1.Q.A., a.s.
Jindficha Plachty 16 150 00 Praha 5
Czech Republic

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Venlabure XR 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte zijn in het register ingeschreven onder RVG 34346
Venlaburg XR 75 mg, capsules met verlengde afgifte zijn in het register ingeschreven onder RVG 34347
Venlabura .3CR. 150 mg, capsules met verlengde afgifte zijn in het register ingeschreven onder RVG 34348

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 07/2006.