VENORUTON°
TABLETTEN 500
Tabletten Hydroxyethyl rutosiden

Informatie voor de gebruiker
Wij raden u aan eerst deze bijsluiter te lezen, ook als u Venoruton tabletten 500 al enige tijd gebruikt. Er kan namelijk nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is. Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar.

Wat is Venoruton tabletten 500 en hoe werkt het?
Samenstellinq. De grondstof voor Venoruton tabletten 500 is afkomstig van de plant Sophora japonica. Na bewerking van deze grondstof ontstaat de werkzame stof hydroxyethylrutosiden. 1 tablet Venoruton tabletten 500 bevat als werkzame stof 500 mg hydroxyethylrutosiden. De hulpstoffen zijn polyethyleenglycol 6000 en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Venoruton tabletten 500 eruit en hoe is het verpakt?
Venoruton tabletten 500 zijn geel. Ze zijn verkrijgbaar in een verpakking van 30, 60 of 100 tabletten in doordrukstrips van 10 stuks.

Hoe werkt Venoruton?
Als gevolg van een gestoorde bloedafvoer door de aderen in de benen kan het voorkomen dat de kleinste aderen (haarvaten) te veel vocht doorlaten. Venoruton verstevigt de aderwand en vermindert daarmee de doorlaatbaarheid voor vocht in deze haarvaten.

Registratiehouder: Venoruton tabletten 500 wordt in Nederland op de markt gebracht door Novartis Consumer Health By, Breda en is in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder nummer RVG 16908.

Waarvoor wordt Venoruton gebruikt?
Venoruton kan gebruikt worden bij klachten zoals vermoeide, zware benen, gezwollen enkels, pijnlijke en rusteloze benen en nachtelijke krampen als gevolg van een gestoorde bloedafvoer in de benen, indien het dragen van elastische kousen alleen onvoldoende effect heeft of niet mogelijk is.

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt?
Niet gebruiken wanneer gebleken is dat u overgevoelig bent voor hydroxyethylrutosiden of een van de hulpstoffen van Venoruton tabletten 500.

Waarschuwingen en voorzorgen
Er zijn geen speciale waarschuwingen en voorzorgen bekend.

Zwangerschap
Als u Venoruton wilt gebruiken tijdens zwangerschap, overlegt u dan eerst met uw arts.

Borstvoeding
Als u Venoruton wilt gebruiken tijdens het geven van borstvoeding, overlegt u dan eerst met uw arts

Rijvaardigheid en gebruik van machines
Er zijn geen nadelige gegevens bekend over het effect van Venoruton op bijv. de rijvaardigheid en het bedienen van machines, maar een invloed is niet te verwachten.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden.
Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe wordt Venoruton tabletten 500 gebruikt?
De gebruikelijke dosering is 2 tot 3 tabletten (1000 of 1500 mg) per dag. Neem de tablet in zijn geheel in met wat water.
In het algemeen zullen de klachten binnen twee weken minder worden. Raadpleeg uw arts wanneer de klachten na twee weken niet overgaan of zelfs verergeren.

In geval u bemerkt dat Venoruton te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u teveel Venoruton heeft gebruikt?
Wanneer u teveel Venoruton heeft gebruikt , neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Venoruton in te nemen?
Wanneer u bemerkt dat u een dosis bent vergeten, haal deze dan niet in door deze alsnog in te nemen, maar ga verder met het voorschrift zoals dat in deze bijsluiter staat vermeld. Neem dus nooit een dubbele dosis Venoruton.

Heeft Venoruton tabletten 500 bijwerkingen?
Zoals alle geneesmiddelen kan Venoruton tabletten 500 bijwerkingen veroorzaken:
- Huiduitslag, roodheid van het gezicht, hoofdpijn of maag- en darmklachten (bijv. misselijkheid, overgeven, diarree). Deze klachten gaan meestal vanzelf voorbij zodra u stopt met het gebruik van Venoruton.

Als u te maken krijgt met een bijwerking die niet in deze bijsluiter genoemd wordt of die u als ernstig ervaart, informeert u dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Venoruton tabletten 500 bewaard worden?
Bewaar Venoruton tabletten 500 tussen 15-25°C. Bewaar Venoruton in de verpakking waarin de apotheker het heeft afgeleverd. Bewaart u deze gebruiksaanwijzing. U kunt de informatie dan nog eens nalezen. Houd geneesmiddelen buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Hoe lang is Venoruton tabletten 500 houdbaar?
Een geneesmiddel is niet onbeperkt houdbaar. U mag Venoruton tabletten 500 niet meer gebruiken na de datum die op de verpakking staat aangegeven. Voorbeeld: niet gebruiken na 09 2002 betekent dat u Venoruton na september 2002 niet meer mag gebruiken. Op de doordrukstnp staat de uiterste gebruiksdatum na <EXP> (een afkorting van het Engelse woord <expire>, dat <vervallen> betekent).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/ goedgekeurd in
Augustus 2001.