VIDISIC PVP OPHTIOLE®, oogdruppels 50 mg/ml RV

PATIËNTENBIJSLUITER

Lees deze bijsluiter steeds vóór gebruik van dit geneesmiddel: ook als u al eerder VIDISIC PVP OPHTIOLE hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd, wanneer u een volgende verpakking krijgt. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Zij beschikken over meer uitgebreide productinformatie.

ALGEMENE KENMERKEN

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL VIDISIC PVP OPHTIOLE.

SAMENSTELLING
VIDISIC PVP OPHTIOLE bevat per milliliter: polyvidon 50 mg en als conserveringsmiddel: cetrimide 0,05 mg. Overige bestanddelen van dit middel zijn: di natriumedetaat; di natriumfosfaat.12H20; natriumdiwaterstoffosfaat.2H20; sorbitol; methylhydroxypropylcellulose; gezuiverd water.

FARMACEUTISCHE VORM EN UITERLIJK
Oogdruppels; afgeleverd in een kartonnen doosje, waarin resp. 1 (volume: 10 ml) of 3 druppelflesje(s) is/zijn verpakt. Het witte flesje (lage-druk-polyethyleen) is voorzien van druppelaar (lage-druk-polyethyleen) met een afsluitdopje (hoge-druk-polyethyleen). De kleurstof in het plastic materiaal is titaandioxide (E171).

GENEESMIDDELENGROEP
Het geneesmiddel behoort tot de groep van de zogenaamde kunsttranen.

INSCHRIJVING IN HET REGISTER
VIDISIC PVP OPHTIOLE is ingeschreven in het register onder: RVG 09018.

NAAM VAN DEGENE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Tramedico B.V.,
Korte Muiderweg 2A,
1382 LR Weesp.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL
Verminderde traanvorming en droge ogen.

VOORDAT U HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT

WANNEER U VIDISIC PVP OPHTIOLE NIET MAG GEBRUIKEN
VIDISIC PVP OPHTIOLE oogdruppels mogen niet worden gebruikt als u overgevoelig bent voor polyvidon, cetrimide (het conserveringsmiddel) of één van de overige bestanddelen van dit middel.
Overgevoeligheid voor VIDISIC PVP OPHTIOLE kan zich uiten in het optreden van jeuk en lokale irritaties. Licht uw arts altijd in over een overgevoeligheid, die u voor bepaalde geneesmiddelen hebt.

GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN DE BORSTVOEDING
Meldt een eventueel bestaande zwangerschap altijd aan de behandelend arts, opdat deze informatie kan worden betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen.
Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding.

WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN
Licht uw arts altijd in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.
Voor zover bekend zijn er geen interacties van VIDISIC PVP OPHTIOLE met andere geneesmiddelen.

OVER DE RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van VIDISIC PVP OPHTIOLE op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Invloed hierop als gevolg van de werking van dit middel is echter niet te verwachten.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Mocht VIDISIC PVP OPHTIOLE niet of onvoldoende werkzaam zijn, dan is het noodzakelijk met uw arts te overleggen in hoeverre voortzetting van de behandeling met VIDISIC PVP OPHTIOLE wenselijk is.
Zachte contactlenzen moeten vóór het indruppelen worden verwijderd en mogen pas na ongeveer 15 minuten weer in het oog worden aangebracht. Harde contactlenzen behoeven niet te worden verwijderd.
Als er andere oogdruppels worden gebruikt is het aan te bevelen om VIDISIC PVP Ophtiole circa 15 minuten later in te druppelen, omdat dan het effect van deze oogdruppel beter tot stand kan komen.

AANWIIZINGEN VOOR HET GEBRUIK DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK
Hoeveel mag u indruppelen?
Tenzij anders is voorgeschreven is de gebruikelijke dosering - naar behoefte 1 à 2 druppels in het oog.

Hoe moet u VIDISIC PVP OPHTIOLE gebruiken?
* Leun met het hoofd achterover en kijk naar het plafond;
* plaats een vinger op de wang juist onder het te behandelen oog en trek het ooglid voorzichtig omlaag totdat een 'V'- vormig zakje ontstaat tussen de oogbol en het onderste ooglid;
* door een lichte druk op de druppelflacon laat men een tot twee druppels in dit zakje vallen.
Om besmetting te voorkomen mag de punt van de druppelflacon niet in aanraking komen met het oog en de oogleden.
Na indruppelen moet de druppelflacon goed worden afgesloten.

DUUR VAN DE BEHANDELING
De duur van de behandeling wordt door uw arts bepaald.

WAT TE DOEN ALS MEER IS INGENOMEN DAN IS VOORGESCHREVEN?
Overdosering met dit middel is niet bekend, zodat u geen problemen kunt verwachten, wanneer u per ongeluk meer (dan voorgeschreven) indruppelt (zie "Dosering en wijze van gebruik").

WAT TE DOEN ALS EEN DOSIS VERGETEN IS?
Als u vergeten bent het oog in te druppelen, kunt u het oog indruppelen op het moment dat u er aan denkt.

WAT GEBEURT ER ALS ER PLOTSELING GESTOPT WORDT MET HET INNEMEN VAN HET GENEESMIDDEL?
Behoudens op voorschrift van de arts, kunt u zonder bezwaar stoppen met het indruppelen van het geneesmiddel.

BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN
Wanneer u de oogdruppels te veel gebruikt kan het conserveringsmiddel schadelijk zijn voor het oog. Na het gebruik van VIDISIC PVP OPHTIOLE, oogdruppels kan tijdelijk een licht gevoel van prikkeling in het oog optreden, dat daarna echter vanzelf verdwijnt. Dit is geen reden om de behandeling te staken. Informatie over eventuele overgevoeligheidsreacties voor de bestanddelen van VIDISIC PVP OPHTIOLE is te vinden bij: "Voordat u het geneesmiddel gebruikt".
Als deze reacties bij u voorkomen en niet hinderlijk zijn, kunt u de behandeling gewoon voort te zetten. Anders is overleg met uw arts gewenst.
Laat uw arts dan beoordelen in hoeverre voortzetting van uw behandeling op deze wijze verantwoord is.
Als er bijwerkingen optreden die niet in deze bijsluiter staan vermeld of als de in de bijsluiter vermelde bijwerkingen ernstig zijn dient een arts of apotheker te worden gewaarschuwd.

HOE MOET VIDISIC PVP OPHTIOLE WORDEN BEWAARD?
Droog en bij kamertemperatuur (15 - 25° C) in de originele, goed gesloten verpakking bewaren. Op deze wijze bewaard, is dit geneesmiddel houdbaar tot en met de op de buitenverpakking vermelde houdbaarheidsdatum achter: "Houdbaar tot:". Niet gebruiken na deze datum. Na opening van de druppelflacon mag u het geneesmiddel niet langer dan 1 maand gebruiken.

HOUDT DIT GENEESMIDDEL EVENALS ALLE GENEESMIDDELEN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
DATUM REVISIE TEKST
Augustus 1999.

Let op
Overtuig u voor het gebruik van VIDISIC PVP OPHTIOLE steeds of u het juiste geneesmiddel neemt. U kunt dit vaststellen aan de hand van de hierboven onder "Samenstelling" vermelde gegevens over dit middel. Draag er zorg voor dat aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat.
Dit geneesmiddel is alleen voor u bestemd. Geef het nooit aan iemand anders, ook al heeft die dezelfde verschijnselen als u. Voor zo iemand zou het schadelijk kunnen zijn. De informatie in deze bijsluiter heeft alleen betrekking op VIDISIC PVP OPHTIOLE.