BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER

Visanne 2 mg tabletten
dienogest

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Visanne en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Visanne gebruikt
3. Hoe wordt Visanne gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Visanne
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS VISANNE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Visanne is een preparaat voor de behandeling van endometriose (pijnlijke symptomen die worden veroorzaakt door verplaatst weefsel van de het baarmoederslijmvlies). Visanne bevat een hormoon, het progestageen dienogest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VISANNE GEBRUIKT
Gebruik Visanne niet

- als u nu last heeft van een bloedstolsel (tromboembolie) in uw aderen. Dit kan bijvoorbeeld optreden in de bloedvaten van de benen (diepe veneuze trombose) of in de longen (longembolie). Zie ook ‘Visanne en veneuze bloedstolsels’ hieronder

- als u nu last heeft van ernstige aandoeningen aan uw slagaders, inclusief hartvaatziekten, zoals hartinfarct, beroerte of hartziekte waarbij er minder bloed naar uw hart gaat (angina pectoris), of als u hier in het verleden last van heeft gehad. Zie ook ‘Visanne en arteriële bloedstolsels’ hieronder

- als u diabetes heeft met schade aan uw bloedvaten

- als u last heeft van ernstige leverziekte, of hier ooit last van heeft gehad (en uw leverfunctiewaarden zijn nog niet genormaliseerd). Symptomen van leverziekte kunnen zijn het geel worden van uw huid en/of jeuk over uw hele lichaam

- als u nu last heeft van een goedaardige of kwaadaardige levertumor, of hier ooit last van heeft gehad

- als u last heeft van, ooit last heeft gehad van of als vermoed wordt dat u last heeft van een kwaadaardige geslachtshormoonafhankelijke tumor zoals borstkanker of kanker aan uw geslachtsorganen

- als u onverklaard vaginaal bloedverlies heeft

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor dienogest of voor één van de andere bestanddelen van Visanne. Zie ook Hoofdstuk 6 en de laatste paragraaf van Hoofdstuk 2.


Als één van deze aandoeningen zich voor het eerst voordoet terwijl u Visanne gebruikt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg uw arts.

Wees extra voorzichtig met Visanne

U moet geen enkele vorm van hormonale anticonceptiemiddelen nemen (tabletten, pleister, spiraaltje) terwijl u Visanne gebruikt.

Visanne is GEEN anticonceptiemiddel. Als u wilt voorkomen dat u zwanger wordt, moet u condooms of andere niet-hormonale anticonceptieve maatregelen nemen.
In bepaalde situaties moet u extra voorzichtig zijn met het gebruik van Visanne, en kan het nodig zijn dat uw arts u regelmatig onderzoekt. Vertel het uw arts als een of meer van de onderstaande aandoeningen op u van toepassing zijn:

Als u ...
- ooit een bloedstolsel in uw aderen (veneuze trombo-embolie) heeft gehad, of als iemand in uw naaste familie een bloedstolsel heeft gehad op een relatief jonge leeftijd
- een naast familielid heeft die borstkanker heeft gehad
- ooit last heeft gehad van depressie
- hoge bloeddruk heeft of krijgt terwijl u Visanne gebruikt
- tijdens de behandeling met Visanne een leverziekte krijgt. Symptomen kunnen zijn het geel worden van de huid of ogen of jeuk over uw hele lichaam. Informeer uw arts ook als deze symptomen optraden tijdens een eerdere zwangerschap
- als u diabetes heeft of diabetes had tijdens een eerdere zwangerschap
- als u ooit chloasma (goud-bruine vlekken op uw huid, met name in uw gezicht) heeft gehad; als dit zo is vermijd dan te veel zonlicht of UV-straling
- als u last heeft van pijn in uw onderbuik tijdens het gebruik van Visanne.
Terwijl u Visanne gebruikt is de kans op zwangerschap kleiner omdat Visanne uw eisprong kan beïnvloeden.
Als u zwanger raakt tijdens het gebruik van Visanne heeft u een enigszins verhoogde kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (het embryo ontwikkelt zich buiten de baarmoeder). Vertel het uw arts vóór u begint met het gebruik van Visanne, als u in het verleden een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gehad of als u een verstoorde werking van uw eileiders heeft.
Visanne en ernstig baarmoederlijk bloedverlies
Baarmoederlijk bloedverlies, bijvoorbeeld bij vrouwen met aandoening waarbij het slijmvlies van de baarmoeder (endometrium) in de spierlaag van de baarmoeder groeit, adenomyose uteri genoemd, of goedaardige tumoren van de baarmoeder die soms worden aangeduid als een ‘vleesboom’ of leiomyomata, kunnen verergeren bij het gebruik van Visanne. Als het bloedverlies hevig is en langdurig is, kan dit leiden tot een tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede, anemie), dat in sommige gevallen ernstig kan zijn. Als u bloedarmoede krijgt, moet u met uw arts overleggen of u moet stoppen met het gebruiken van Visanne.
Visanne veranderingen in het bloedingspatroon
De meeste vrouwen die worden behandeld met Visanne bemerken veranderingen in hun menstruele bloedingspatroon (zie rubriek 4, mogelijke bijwerkingen).

Visanne en veneuze trombose

Sommige studies suggereren dat er mogelijk een lichte, maar niet statistisch significante verhoogde kans is op het krijgen van een bloedstolsel in de benen (veneuze trombose) die verband houdt met het gebruik van producten met progestagenen zoals Visanne. In zeer zeldzame gevallen kunnen bloedstolsels leiden tot ernstige, blijvende invaliditeit of kunnen zij zelfs fataal zijn.
Het risico van veneuze trombose wordt groter:
* met toegenomen leeftijd
* als u overgewicht heeft
* als u of een van uw naaste familileden op een jonge leeftijd een bloedstolsel in de benen (trombose), longen (pulmonaire embolie) of in een ander orgaan heeft gehad
* als u een operatie moet ondergaan, als u een ernstig ongeluk heeft gehad of als u voor langere tijd niet mobiel bent. Het is belangrijk dat u uw arts vooraf vertelt dat u Visanne gebruikt omdat de behandeling misschien moet worden gestaakt. Uw arts zal u dan vertellen wanneer u Visanne weer mag gebruiken. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer mobiel bent.

Visanne en arteriële trombose
Er is enig bewijs voor een verband tussen producten met progestagenen zoals Visanne en een verhoogde kans op een bloedstolsel in, bijvoorbeeld, de bloedvaten van het hart (hartinfarct) of de hersenen (beroerte). Bij vrouwen met hoge bloeddruk (hypertensie) is de kans op een beroerte enigszins verhoogd door deze producten.
Het risico van een arteriele trombose wordt groter:
* als u rookt. U wordt dringend aangeraden te stoppen met roken als u Visanne gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar
* als u overgewicht heeft
* als u of een van uw naaste familieleden een hartaanval of een beroerte heeft gehad op een jonge leeftijd
* als u een hoge bloeddruk heeft.
Stop onmiddellijk met het gebruik van Visanne en neem direct contact op met uw arts als u mogelijke tekenen van een trombose bemerkt, zoals:
* ernstige pijn en/of zwelling in een van uw benen
* plotselinge ernstige pijn in de borst die kan uitstralen naar de linker arm
* plotselinge ademnood
* plotselinge hoest zonder duidelijke oorzaak
* elke ongebruikelijke, ernstige of langdurige hoofdpijn of een verergering van bestaande migraine
* gedeeltelijke of gehele blindheid of dubbelzien
* moeilijkheden met spreken of niet kunnen spreken
* duizeligheid of flauwvallen
* zwakte, vreemd gevoel of doof gevoel in enig deel van het lichaam.

Visanne en kanker
Uit de beschikbare gegevens blijkt niet duidelijk of Visanne het risico van borstkanker verhoogd of niet. Borstkanker wordt iets vaker gezien bij vrouwen die hormonen gebruiken vergeleken met vrouwen die geen hormonen gebruiken, maar het is onbekend of dit door de behandeling wordt veroorzaakt. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat meer tumoren worden ontdekt en eerder worden
ontdekt bij vrouwen die hormonen gebruiken, omdat zij vaker door hun arts worden onderzocht. Het vóórkomen van borsttumoren wordt geleidelijk aan minder na het stoppen van de hormoonbehandeling. Het is van belang om regelmatig uw borsten te controleren, en u moet contact opnemen met uw arts als u een knobbeltje ontdekt.
In zeldzame gevallen worden goedaardige levertumoren en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren gemeld bij vrouwen die hormonen gebruiken. Neem contact op met uw arts als u een ongebruikelijk ernstige maagpijn heeft.

Visanne en botontkalking
Als u een verhoogde kans heeft op botontkalking (het zwakker worden van de botten door het verlies van mineralen), zal uw arts zorgvuldig de risico’s en het nut van de behandeling met Visanne afwegen omdat Visanne een licht onderdrukkend effect heeft op de productie van oestrogeen (een ander type vrouwelijk hormoon) door uw lichaam.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Vertel het ook andere artsen die u een geneesmiddel willen voorschrijven en ook uw tandarts dat u Visanne gebruikt.
De volgende producten kunnen het effect van Visanne verminderen:
* geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van
* epilepsie (bijv. fenytoïne, barbituraten, primidon, carbamazepine, oxcarbamazepine, topiramaat, felbamaat)
* tuberculose (bijv. rifampicine)
* HIV infecties: non-nucleoside reverse transcriptase remmers (bijv. nevirapine)
* andere infecties (antibiotica zoals griseofulvine)
* het kruidenmiddel St. Janskruid.

De volgende producten kunnen de spiegels Visanne in uw bloed verhogen, en ongewenste effecten veroorzaken:
* geneesmiddelen zoals:
* middelen tegen schimmels (bijv. ketoconazol, itraconazol, fluconazol)
* antibiotica (bijv. erytromycine, claritromycine en roxitromycine)
* antidepressiva (bijv. nefazodon, fluvoxamine, fluoxetine)
* maagzuurremmers (bijv. cimetidine)
* medicijnen voor bloeddruk (bijv. diltiazem, verapamil)
* protease remmers voor HIV infecties (bijv. ritonavir, saquinavir, indinavir, of nelfinavir)
* grapefruit.

Vraag uw arts of apotheker om advies vóór u een geneesmiddel gebruikt.
Gebruik van Visanne met voedsel en drank

U kunt Visanne innemen met of zonder voedsel.

Laboratoriumtesten

Als u een bloedtest met ondergaan, vertel dan uw arts of het laboratoriumpersoneel dat u Visanne gebruikt, omdat Visanne de resultaten van sommige testen kan beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Neem Visanne niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken gemeld bij het gebruik van Visanne.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Visanne Visanne bevat lactose.

Als u bepaalde suikers zoals lactose niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts voor u Visanne gebruikt.

3. HOE WORDT VISANNE GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Visanne nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 1 tablet per dag.

De volgende opmerkingen gelden voor Visanne, tenzij uw arts anders voorschrijft. Volg deze instructies op, anders zult u niet volledig profiteren van Visanne.
U kunt de behandeling met Visanne beginnen op elke dag van uw natuurlijke cyclus.

Volwassenen: neem elke dag één tablet, het liefst op dezelfde tijd met wat vloeistof indien gewenst. Wanneer een verpakking op is, dient u verder te gaan met de volgende verpakking zonder pauze. Ga óók door met het innemen van de tabletten op dagen dat u menstrueert.

Er is geen ervaring met de behandeling met Visanne langer dan 15 maanden bij patiënten met endometriose.

Wat u moet doen als u meer van Visanne heeft gebruikt dan u zou mogen

Er zijn geen meldingen van ernstige schadelijke effecten door het gebruik van teveel Visanne tabletten in één keer. Als u zich echter zorgen maakt, neemt u dan contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Visanne te gebruiken

Visanne zal minder goed werken als u een tablet bent vergeten. Als u één of meer tabletten overslaat, neem dan slechts één tablet in zo gauw u zich dit herinnert, en ga de volgende dag door met het nemen van de tablet op uw gebruikelijke tijdstip.
Als u moet overgeven binnen 3-4 uur na het innemen van Visanne of als u ernstige diarree heeft, bestaat het risico dat het actieve bestanddeel niet wordt opgenomen door uw lichaam. De situatie is bijna hetzelfde als bij het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree binnen 3-4 uur na het innemen van Visanne, moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet innemen.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Visanne

Als u stopt met het gebruik van Visanne, kunnen uw eerdere symptomen van endometriose weer terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Visanne bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen komen vaker voor in de eerste maanden na het begin van de behandeling met Visanne en verdwijnen normaliter met het voortgezette gebruik. U kunt ook veranderingen in uw bloedingspatroon merken, zoals spotting, onregelmatig bloedverlies of uw menstruatie kan helemaal stoppen.

Vaak (voorkomend bij tussen 1 en 10 van elke 100 gebruiksters)
- gewichtstoename
- gedeprimeerde stemming, slaapproblemen, nervositeit, verminderde interesse in seks of veranderde stemming
- hoofdpijn of migraine
- misselijkheid, buikpijn, winderigheid, opgezette buik of braken
- acne of haaruitval
- rugpijn
- gevoelige borsten, eierstokcyste of opvliegers
- baarmoederlijke/vaginale bloeding inclusief zeer licht bloedverlies (spotting) - zwakte of geirriteerdheid.

Soms (voorkomende bij tussen 1 en 10 van elke 1000 gebruiksters)
- bloedarmoede (anemie)
- gewichtsverlies of verhoogde eetlust
- angstig gevoel, depressie of stemmingswisselingen
- verstoring in het autonome zenuwstelsel (dat controleert onbewuste lichaamsfuncties, bijv. zweten) of verstoorde concentratie
- droge ogen
- oorsuizen (tinnitus)
- algemene stoornissen van de bloedsomloop of ongebruikelijke hartkloppingen
- lage bloeddruk
- kortadmigheid
- diarree, obstipatie, opgeblazen gevoel, ontstekingen van de maag en de ingewanden (gastrointestinale ontsteking), ontsteking van het tandvlees (gingivitis)
- droge huid, overmatig zweten, ernstige jeuk van het hele lichaam, mannelijke haargroei (hirsutisme), brosse nagels, hoofdroos, ontsteking van de huid, abnormale haargroei, overgevoelige reactie tegen licht of problemen met de pigmentatie van de huid
- pijn in uw botten, spierspasmen, pijn en/of een gevoel van zwaarte in uw armen en handen of benen en voeten
- urineweginfectie
- vaginale schimmelinfectie, droogheid van de schaamstreek, vaginale afscheiding, bekkenpijn, ontsteking van de geslachtsorganen met afscheiding (atrofe vulvovaginitis) of een knobbel of knobbels in de borsten
- zwelling door het vasthouden van vocht.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VISANNE

Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Visanne niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na ‘EXP’. De vervaldatum verwij st naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Visanne

- Het werkzaam bestanddeel is dienogest. Elke tablet bevat 2 mg dienogest

- De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose, povidon K 25, crospovidon, magnesiumstearaat

Hoe ziet Visanne er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Visanne tabletten zijn witte tot gebroken-witte, ronde, schuin aflopende tabletten met platte oppervlakken en een ingegraveerde ‘B’ aan één kant, met een diameter van 7 mm.
Ze worden geleverd in een blisterverpakking met 14 filmomhulde tabletten. De blisterverpakkingen worden geleverd in dozen met 28, 84 of 168 tabletten. Mogelijk worden niet alle verpakkingsgroottes in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V., divisie Bayer Schering Pharma, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Tel.: 0297 280 666


Fabrikant
Schering GmbH & Co Produktions KG 99427 Weimar, Duitsland

In het register ingeschreven onder: RVG 104058

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Visanne: Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden.
Visannette: België, Cyprus, Estland, Griekenland, Letland, Lithouwen en Spanje. Visabelle: het Verenigd Koninkrijk.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2009