INFORMATIE VOOR DE PATIENT
Viskeen®

Advies
Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook al gebruikt u Viskeen reeds enige tijd. De informatie kan op het moment dat u een volgende verpakking krijgt aan nieuwe bevindingen of inzichten zijn aangepast.

Samenstelling
Het werkzame bestanddeel van Viskeen is pindolol.
Er zijn Viskeen tabletten met 5 mg, 10 mg en 15 mg pindolol en tabletten met gereguleerde afgifte (retard) met 20 mg pindolol.

Werking
Viskeen is een zogenaamde beta-blokkeerder. Betablokkeerders beschermen het hart tegen overmatige zenuwprikkeling en zorgen voor een doelmatigere werking
van het hart.

Toepassing
Viskeen is voor de behandeling van ziekten en afwijkingen van hart en bloedvaten zoals hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkramp) en stoornissen van het hartritme.

Niet te gebruiken bij
U mag Viskeen niet gebruiken als u astmapatiënt bent. Ook mag u Viskeen niet gebruiken bij nog onvoldoende behandelde hartzwakte, bepaalde hart-longaandoeningen, te trage pols of hartblok.

-Bijwerkingen en eventuele problemen
Bij sommige patiënten kunnen moeheid, duizeligheid, misselijkheid, diarree, hoofdpijn en slaapstoornissen optreden. Deze klachten treden vaak alleen de eerste weken op en verdwijnen meestal vanzelf. Mochten de klachten echter langere tijd aanhouden dan kunt u het beste contact opnemen met uw arts. Andere bijwerkingen die bij beta-blokkeerders kunnen voorkomen zijn: trage of
onregelmatige hartslag, benauwdheid bij mensen met astma en koude handen en voeten.

Indien u de genoemde bijwerkingen als ernstig ervaart, of indien u andere ongewenste effecten waarneemt, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Hoe te handelen bij overdosering
Als u denkt dat er sprake is van overdosering dient onmiddellijk een arts te worden gewaarschuwd (probeer er achter te komen hoeveel tabletten werden ingenomen en van welke sterkte). Volg diens aanwijzingen nauwkeurig op.
Indien geen arts onmiddellijk bereikbaar is, wordt aanbevolen om, indien de patiënt bij kennis is, deze eerst wat water te laten drinken en daarna te laten
braken door het stompe eind van een lepel/vork achter in de keel te steken. Indien de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op zijn zijde en houdt de luchtweg vrij (verwijder eventueel kunstgebit).

Waarop verder te letten
Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. U dient uw arts altijd mee te delen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ongeacht of dit nu af en toe of regelmatig het geval is.
Deze kan beoordelen of ze elkaar verdragen. Dit geldt in het bijzonder voor middelen die op het hart werken, zoals -Conder meer de zgn. calciumantagonisten (b.v. verapamil en diltiazem), disopropamide, kinidine, en clonidine.
Diverse andere middelen kunnen de hoeveelheid pindolol in het bloed verhogen: cimetidine (tegen maagzuur), hydralazine (tegen hoge bloeddruk) en alcohol.
Ook als u middelen tegen suikerziekte of tegen ontstekingen gebruikt moet u hierover contact opnemen met uw arts.
Indien u één of meerdere van deze middelen tegelijk met Viskeen gebruikt, kan uw arts besluiten de in te nemen hoeveelheid aan te passen.

Gebruik tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding
Tijdens de zwangerschap mag u Viskeen alleen gebruiken met toestemming van uw arts, omdat Viskeen evenals andere beta-blokkeerders dan alleen om dwingende redenen mag worden voorgeschreven. Pleeg hierover dus altijd overleg,
ook als u Viskeen al gebruikte voordat u zwanger werd.

Omdat Viskeen, hoewel in zeer geringe mate, in de
moedermelk terecht kan komen, mag Viskeen in de periode
dat u borstvoeding geeft niet zonder overleg met uw arts
worden gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Duizeligheid of moeheid kunnen optreden. Daardoor kan uw reactievermogen verminderd zijn. U dient hiermee vooral bij het begin van de behandeling rekening te houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en
dergelijke. Zonodig dient van dit soort bezigheden worden afgezien.

Verdere voorzorgen
Het zonder overleg met uw arts plotseling stoppen met het gebruik van Viskeen wordt ontraden.
Suikerpatiënten die met insuline of met bloedsuikerverlagende middelen die moeten worden ingeslikt behandeld worden, moeten extra op hun hoede
zijn voor een hypoglykemie (te weinig glucose in het bloed), aangezien deze door Viskeen erger kan worden, terwijl bovendien een versnelde hartslag en trillende
handen als waarschuwingssignalen verdoezeld kunnen worden. Eventuele transpiratie is echter een duidelijk symptoom van een dergelijke hypoglykemie.
Klachten die ontstaan zijn door een slechte doorbloeding van armen of benen kunnen door behandeling met een betablokkeerder erger worden. Indien u weet dat u lijdt aan bepaalde vormen van angina pectoris (zgn. variant- of
Prinzmetal angina), moet u voor de behandeling uw arts hierover inlichten.

Bij patiënten met minder goed werkende nieren
(nierinsufficiëntie) is maar zelden een verslechtering van de werking van de nieren waargenomen. Het kan echter zijn dat uw arts de dosis aanpast als uw lever of nieren slecht zou(den) werken.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering voor volwassenen
Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel tabletten u per dag in moet nemen en op welk tijdstip. U moet zich strikt aan deze aanwijzingen houden. In het algemeen geldt voor volwassenen afhankelijk van de aard van de klachten 5-30 mg per dag.
Dosering voor ouderen
Bij ouderen zal uw arts meestal een lagere begindosering voorschrijven.
Dosering voor kinderen
De ervaring met Viskeen bij kinderen is nog te beperkt om het gebruik hiervan te kunnen aanbevelen.

Gebruik
U kunt Viskeen met wat water of een andere drank doorslikken, bij voorkeur kort voor de maaltijd. De retard-tabletten à 20 mg mogen niet worden doorgebroken,
stukgekauwd of opgelost, omdat daardoor de vertraagde afgifte van de werkzame stof teniet wordt gedaan; de tabletten à 5 mg, 10 mg of 15 mg mag u desgewenst wel breken of voor gebruik oplossen.
Duur van de behandeling
De behandeling van klachten waarvoor Viskeen wordt voorgeschreven is over het algemeen een langdurige zaak. Alleen uw arts kan bepalen hoe lang de behandeling moet worden voortgezet. Het is dan ook niet raadzaam buiten uw arts om te besluiten de behandeling te beëindigen.

Aanwijzingen voor het bewaren
Bewaar Viskeen in de verpakking waarin uw apotheker het heeft afgeleverd.
De tabletten zijn houdbaar tot de vervaldatum die op het doosje staat vermeld. Deze datum heeft betrekking op originele, ongeopende verpakkingen, die onder de juiste omstandigheden, d.w.z. op een donkere, koele en droge
plaats, bewaard zijn. Op de strips wordt de vervaldatum voorafgegaan door de letters EXP.
Zoals alle geneesmiddelen moet u ook Viskeen buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking
Viskeen wordt afgeleverd in de vorm van:
Tabletten à 5 mg: witte, ronde tabletten met aan de ene kant een diepe deelstreep en de letters LB en aan de andere kant de handelsnaam SANDOZ in diepdruk. De tabletten hebben een doorsnede van 7 mm.
Elke verpakking bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).
Tabletten à 10 mg: witte, ronde tabletten met aan de ene kant een diepe deelstreep en de letters OE en aan de andere kant de handelsnaam SANDOZ in diepdruk. De tabletten hebben een doorsnede van 8 mm.
Elke verpakking bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met
elk 10 tabletten).
Tabletten à 15 mg: witte, ronde tabletten met aan een kant een diepe deelstreep en de letters JU in diepdruk. De tabletten hebben een doorsnede van 9 mm.
Elke verpakking bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).
Retard-tabletten à 20 mg: witte, bolronde tabletten met aan een kant de letters HP in diepdruk. De tabletten hebben een doorsnede van 10 mm.
Elke verpakking bevat 30 tabletten (3 doordrukstrips met elk 10 tabletten).

Inschrijving
Viskeen is in het register ingeschreven onder RVG 06158 (tabletten 5 mg), RVG 08337 (tabletten 10 mg), RVG 07471 (tabletten 15 mg) en RVG 09325 (20 mg retard, tabletten met gereguleerde afgifte).

Algemene wenken
1. Overtuig u voor het gebruik steeds of u het juiste geneesmiddel neemt. U kunt dit mede vaststellen aan de hand van de hiervoor vermelde gegevens als vorm,
kleur, handelsnaam, code-letters etc. Neem nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
2. Het kan van vitaal belang zijn, b.v. bij ongelukken, dat bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Zorg er daarom voor dat u deze gegevens bij u draagt of dat ze aan andere bekend zijn.
3. Laat uw geneesmiddel(en) nooit door anderen gebruiken.
4. De arts die u Viskeen heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds op de hoogte gehouden over dit produkt. Als u iets niet duidelijk is, kunt u zich
derhalve tot hen wenden.
© Copyright 1993 SANDOZ B.V.

Fabrikant:
TABLETTEN 5 MG, 10 MG, 15 MG:
SANDOZ PHARMA AG, BAZEL, ZWITSERLAND
RETARD-TABLETTEN 20 MG: SANDOZ AG, NÜRNBERG, DUITSLAND

Importeur/Registratiehouder:
SANDOZ B.V.
Postbus 91,
5400 AB UDEN

September 1993 UD