Vitango® filmomhulde tabletten

Rhodiola rosea wortelextract

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Vitango zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
• Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Vitango en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vitango inneemt
3. Hoe wordt Vitango ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vitango?
6. Overige informatie

1. WAT IS VITANGO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Therapeutische indicatie
Traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van de symptomen door stress en overbelasting, zoals vermoeidheid, overspannenheid en nervositeit. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VITANGO INNEEMT

Gebruik Vitango niet
Indien u overgevoelig bent voor Rhodiola rosea of een van de andere bestanddelen van Vitango.

Wees extra voorzichtig met Vitango

Er zijn voor de leeftijdscategorie onder de 12 jaar onvoldoende gegevens bekend met betrekking tot de veiligheid, waardoor het gebruik van Vitango voor kinderen onder de 12 jaar wordt afgeraden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Vitango en andere geneesmiddelen gerapporteerd.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend voor gebruik bij zwangerschap en lactatie. Gebruik van Vitango wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Invloed op rijvaardigheid of het bedienen van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Vitango bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

3. HOE WORDT VITANGO INGENOMEN?

Gebruik Vitango altijd zoals beschreven in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Vitango is een omhulde tablet die oraal ingenomen dient te worden.

Tenzij door uw arts anders is voorgeschreven is de dagelijkse dosering van Vitango als volgt:

- Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tabletten per dag (1 tablet voor het ontbijt en 1 tablet voor de lunch)
De tabletten innemen met een glas water, bij voorkeur een half uur vóór de maaltijd.

Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel Vitango heeft ingenomen dan u zou mogen

Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vitango in te nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar vervolg de behandeling met Vitango zoals aangegeven in deze bijsluiter.

Als u stopt met het innemen van Vitango
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Als u nog vragen hebt over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn van Vitango geen bijwerkingen bekend.
Zoals alle geneesmiddelen kan Vitango bijwerkingen veroorzaken. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VITANGO?

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25ºC.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Vitango niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de verpakking en de doordrukstrip na EXP. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. OVERIGE INFORMATIE

Wat bevat Vitango?

Het werkzame bestanddeel is:
Per filmomhulde tablet: 200 mg droog extract van Rhodiola rosea wortel
(1.5 – 5 : 1). Het extractiemiddel is 60 % ethanol (g/g).

De andere bestanddelen zijn:
Cellulose, croscarmellose natrium, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hydroxypropyl methylcellulose, stearinezuur, ijzer(III)oxide, titaandioxide, anti-schuim emulsie (simeticon, methylcellulose, sorbinezuur).

Hoe ziet Vitango eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Vitango is een ronde, rood gekleurde, omhulde tablet.
Vitango is verpakt in doordrukblisterverpakkingen van 30, 60 en 90 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Marketing registratiehouder en producent
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar Schwabestrasse 4
D-76227 Karlsruhe
Duitsland

Voor inlichtingen en correspondentie:
VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321
1800 GH Alkmaar
Tel: 072-5661122

In het register ingeschreven onder RVG 101963

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2009.