VORINA
oplossing voor injectie

BIJSLUITER VOOR DE PATIËNT

VoriNa, oplossing voor injectie 25 mg/ml
Dinatriumfolinaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is VoriNa en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u VoriNa krijgt toegediend
3. Hoe wordt VoriNa toegediend?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u VoriNa?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS VoriNa EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

VoriNa behoort o.a. tot de groep van de antidota. Dit zijn middelen die de schadelijke werking van andere stoffen tegengaan. VoriNa wordt door uw arts als injectie of infusie toegediend. VoriNa wordt gebruikt om de bijwerkingen van een behandeling of overdosering met het geneesmiddel methotrexaat in hoge doseringen tegen te gaan. VoriNa wordt enkel uren na methotrexaat toegediend, nadat methotrexaat zijn werking voldoende heeft kunnen uitvoeren.
Tevens wordt VoriNa in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil gebruikt bij een bepaalde vorm van darmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom). Deze therapie mag echter alleen gebruikt worden onder de directe supervisie van een arts met ervaring in het gebruik van chemotherapeutica.

Tenslotte wordt VoriNa ook gebruikt om een folaattekort te voorkomen of te behandelen, alleen wanneer de toediening van foliumzuur tabletten niet mogelijk is.

Gebruiken
- voor het verminderen van de schadelijkheid en werking van bepaalde geneesmiddelen (zoals methotrexaat) bij kinderen en volwassenen

- in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U VoriNa KRIJGT TOEGEDIEND?
Gebruik VoriNa niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor dinatriumfolinaat of voor één van de andere bestanddelen van VoriNa
- wanneer u bloedarmoede heeft als gevolg van een tekort aan vitamine B12 (bijv. pernicieuze anemie).


Wees extra voorzichtig met VoriNa
- wanneer u een natriumbeperkt dieet gebruikt. VoriNa bevat 5,5 mg natrium (Na+) per ml. Met deze hoeveelheid moet ook rekening gehouden worden wanneer VoriNa wordt toegediend aan kinderen.wanneer u VoriNa in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil gebruikt en u krijgt last van diarree of slijmvliesontsteking (mucositis) (zie de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”). Uw arts kan in dit geval besluiten de dosering 5-fluorouracil te verminderen of de behandeling stop te zetten. Vooral ouderen en verzwakte patiënten zijn vatbaar voor deze bijwerkingen

- wanneer u gelijktijdig met methotrexaat behandeld wordt; VoriNa mag niet gelijktijdig met methotrexaat worden gebruikt, omdat VoriNa de werking van methotrexaat volledig kan tegengaan. VoriNa wordt daarom altijd ná de behandeling met methotrexaat toegepast (zie ook rubriek 3 “Hoe wordt VoriNa toegediend”)

- wanneer u eerder bent bestraald en VoriNa in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil krijgt; uw arts zal de dosering 5-fluorouracil verlagen

- wanneer u bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie gebruikt; epileptische aanvallen kunnen vaker voorkomen (zie ook “Gebruik met andere geneesmiddelen” en de rubriek “Mogelijke bijwerkingen”)

- wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen kanker gebruik, zoals hydroxycarbamide, cytarabine, mercaptopurine en thioguanine; deze geneesmiddelen kunnen een afwijking in uw bloedbeeld veroorzaken (macrocytose), welke niet behandeld mag worden met VoriNa

- wanneer de werking van uw nieren verminderd is en u VoriNa in combinatie met het geneesmiddel methotrexaat gebruikt; uw arts kan besluiten de dosering VoriNa te verhogen of een langduriger gebruik adviseren.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op geneesmiddelen die u enige tijd geleden hebt gebruikt of in de nabije toekomst gaat gebruiken.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt of onlangs hebt gebruikt.
Soms beïnvloeden geneesmiddelen die tegelijk worden gebruikt elkaars werking en/of bijwerking. Dit wordt wisselwerking genoemd. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze oplossing voor injectie met:

- 5-fluorouracil (een middel tegen bepaalde vormen van kanker). De werking en de bijwerkingen van 5-fluorouracil worden versterkt. VoriNa en 5-fluorouracil worden vaak opzettelijk samen gebruikt. De bijwerkingen zijn dan echter ook sterker.

- een foliumzuurantagonist zoals cotrimoxazol, pyrimethamine of methotrexaat. De werking van de foliumzuurantagonist kan afnemen of volledig worden tegengegaan. VoriNa en methotrexaat worden vaak opzettelijk samen gebruikt;

- fenobarbital, primidon, fenytoïne en succinimides (bepaalde middelen tegen epilepsie).

- De werking
van deze middelen kan verzwakt zijn waardoor eerder epileptische aanvallen op kunnen treden.
Vertel uw arts als u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

De effecten van VoriNa op het ongeboren kind zijn niet bekend. VoriNa mag daarom alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap wanneer dit strikt noodzakelijk is. Dit zal door uw arts worden beoordeeld. Dit advies geldt tevens wanneer u VoriNa in combinatie met het geneesmiddel methotrexaat gebruikt. Wanneer u VoriNa gebruikt in combinatie met 5-fluorouracil is gebruik tijdens de zwangerschap niet toegestaan vanwege de schadelijke effecten van 5-fluorouracil.
Het is niet bekend of VoriNa overgaat in de moedermelk. VoriNa dient alleen gegeven te worden tijdens de periode van borstvoeding wanneer dit strikt noodzakelijk is. Dit zal door uw arts worden beoordeeld. Wanneer u VoriNa gebruikt in combinatie met 5-fluorouracil wordt gebruik tijdens de periode van borstvoeding afgeraden vanwege de schadelijke effecten van 5-fluorouracil.
Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend dat VoriNa invloed zou hebben op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

3. HOE WORDT VoriNa TOEGEDIEND?

Volg bij het gebruik van VoriNa nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De dosering kan van patiënt tot patiënt verschillen, aangezien deze op grond van uw lichaamsoppervlak wordt berekend. Uw arts zal bepalen welke dosering voor u de beste is.

In het algemeen is het doseringsschema als volgt:

Ná een behandeling met een gemiddelde tot hoge dosering methotrexaat
Volwassenen, ouderen en kinderen:
In het algemeen wordt als eerste dosis 15 mg (6-12 mg/m2 lichaamsgewicht) VoriNa gegeven. Deze dosis wordt 12-24 uur (uiterlijk 24 uur) na de start van de methotrexaatinfusie gegeven. Dezelfde dosis wordt om de 6 uur gegeven gedurende een periode van 72 uur. Na toediening van enkele injecties of infusies kan worden overgestapt op tabletten.
In combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil voor de behandeling van een bepaalde vorm van darmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom)
Volwassenen en ouderen

- tweewekelijks schema op twee achtereenvolgende dagen elke twee weken: 200 mg/m2 VoriNa als twee uur durend infuus, gevolgd door een injectie van 400 mg/m2 5-fluorouracil en 600 mg/ m2 5- fluorouracil als infusie gedurende 22 uur.

- wekelijks schema: 20 mg/m2 VoriNa als enkelvoudige injectie, of 200-500 mg/m2 VoriNa als een twee uur durend infuus plus 500 mg/m2 5-fluorouracil als intraveneuze injectie tijdens of na de infusie van VoriNa.

- maandelijks schema: één keer in de maand gedurende 5 opeenvolgende dagen: 20 mg/m2 VoriNa als éénmalige injectie of 200 tot 500 mg/m2 in een twee uur durend infuus, onmiddellijk gevolgd door 425 of 370 mg/m2 5-fluorouracil als éénmalige injectie.
Om de schadelijke werking van trimetrexaat, trimethoprim en pyrimethamine tegen te gaan
Schadelijke werking van trimetrexaat (geneesmiddel dat wordt gebruikt bij bepaalde longontstekingen, vooral bij patiënten met AIDS):

Om de schadelijkheid van trimetrexaat te voorkómen, krijgt u tijdens de behandeling met trimetrexaat elke dag en tot 72 uur na de laatste dosis van trimetrexaat, VoriNa toegediend. Uw arts zal u VoriNa als 5 tot 10 minuten durend infuus toedienen in een dosis van 20 mg/m2. Om de 6 uur zal uw arts VoriNa opnieuw toedienen, zodat u in totaal 80 mg/m2 per dag krijgt toegediend.

Het is ook mogelijk dat u in plaats van een infuus tabletten krijgt. Per keer krijgt u een dosis van 20 mg/m2 en u krijgt deze tabletten viermaal per dag, gelijk verdeeld over de dag. Uw arts kan besluiten om u een andere dosering te geven.

Wanneer u een te hoge dosis trimetrexaat heeft gekregen, zal uw arts u na het stopzetten van trimetrexaat VoriNa toedienen. VoriNa wordt gedurende 3 dagen om de 6 uur via een ader toegediend in een dosis van 40 mg/m2.
Schadelijke werking van trimethoprim (een antibioticum gebruikt bij bepaalde infecties):

Na het stopzetten van de behandeling met trimethoprim, zult u 3-10 mg VoriNa per dag krijgen. Uw arts zal bepalen hoe lang deze behandeling nodig is.
Schadelijke werking van pyrimethamine (geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van malaria en bij een infectie veroorzaakt door een parasiet, toxoplasmose):

Wanneer u een hoge dosis pyrimethamine krijgt of wanneer u pyrimethamine gedurende een lange periode krijgt, zal gelijktijdig 5 tot 50 mg VoriNa per dag worden toegediend.

Wat u moet doen wanneer te veel VoriNa is toegediend

Als er meer VoriNa is toegediend dan is aanbevolen, zal uw arts een geëigende behandeling geven. Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u direct een arts of apotheker te waarschuwen. Bij een te hoge dosering kunnen effecten ontstaan zoals beschreven in de rubriek "mogelijke bijwerkingen". Indien VoriNa gebruikt wordt in combinatie met methotrexaat kan een overdosering van VoriNa de effecten van methotrexaat verminderen.

Wat u moet doen wanneer vergeten is VoriNa toe te dienen

Wanneer een dosis is overgeslagen kan, indien gebruikt in combinatie met methotrexaat, het schadelijke effect van methotrexaat tot uiting komen (zie de bijsluiter van methotrexaat). Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Als u stopt met het gebruik van VoriNa

Wanneer plotseling wordt gestopt met het gebruik van VoriNa kunnen, indien gebruikt in combinatie met methotrexaat, de bijwerkingen van methotrexaat optreden, die door VoriNa juist worden tegengegaan. Het is daarom beter niet ineens te stoppen met het gebruik van VoriNa

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan VoriNa bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.
Laat het uw arts onmiddellijk weten als u een van de volgend symptomen krijgt:
- Diarree
- Mucositis
Dit kunnen ernstige bijwerkingen zijn. Het is mogelijk dat uw arts besluit te behandeling te staken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:
Zeer vaak: meer dan 10%
Vaak: 10% of minder, maar meer dan 1% Soms: 1 % of minder, maar meer dan 0,1% Zelden: 0,1 % of minder, maar meer dan 0,01% Zeer zelden 0,01% en minder

Afweersysteem
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen
Allergische reacties, inclusief een plotseling onwel zijn, gevoel van angst, rillingen, jeuk, bleekheid of juist roodheid, zweten, soms benauwdheid, snelle hartslag en shock (anafylactische reactie) en huiduitslag met hevige jeuk (urticaria).

Zenuwstelsel
Zelden:
Slapeloosheid, geprikkeldheid en neerslachtigheid (depressie) konden zelden waargenomen worden na toediening van hoge doses. Bij het gelijktijdig gebruik met bepaalde middelen bij epilepsie neemt de frequentie van aanvallen zelden toe (zie ook “Wees extra voorzichtig met VoriNa" en "Gebruik met andere geneesmiddelen” in rubriek 2. "Wat u moet weten voordat VoriNa wordt toegediend").

Maagdarmstelsel
Zelden:
Maagdarmaandoeningen treden zelden op na toediening van hoge doses VoriNa.

Overige
Soms
Koorts.

In combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil kunnen ook de volgende bijwerkingen optreden:
Maagdarmstelsel
Zeer vaak
Diarree, braken en misselijkheid.

Overige
Zeer vaak
Slijmvliesontsteking (mucositis).

5. HOE BEWAART U VoriNa?

Bewaren in de koelkast (2-8°C), in de oorspronkelijke verpakking. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIEFarmaceutische vorm en inhoud
VoriNa is een oplossing voor injectie en bevat 25 mg/ml folinezuur als het dinatriumzout,, overeenkomend met 50 mg folinezuur ( 2 ml injectieflacon), 100 mg (4 ml injectieflacon), 350 mg (14 ml injectieflacon), 500 mg ((20 ml injectieflacon) of 1000 mg (40 ml injectieflacon)

Wat bevat VoriNa

- Het werkzame bestanddeel is dinatriumfolinaat overeenkomend met resp. 50 mg (2 ml), 100 mg (4 ml), 350 mg (14 ml), 500 mg (20 ml) en 1000 mg (40 ml) folinezuur.

- De andere bestanddelen zijn natriumchloride, natriumcitraat, natriumhydroxide, verdund zoutzuur,water voor injectie.

Hoe ziet VoriNa er uit en wat is de inhoud van de verpakking Oplossing voor injectie

VoriNa , oplossing voor injectie is een heldere, gele oplossing vrij van deeltjes.

VoriNa is verpakt in kleurloze Type I glazen flacons met butylrubberen stop en een aluminium zegel bedekt met een polypropyleen trekdop.
De injectieflacons bevatten 2, 4, 14, 20 of 40 ml oplossing voor injectie.
Verpakkingsgrootte:omdoos met 1 injectieflacon van 2, 4, 14, 20 of 40 ml of omdoos met 10 injectieflacons van 2, 4, 14, 20 of 40 ml. De omdozen met 1 injectieflacon worden verpakt in inpakfolie in de volgende hoeveelheden: 10 injectieflacons van 2 ml, 3 injectieflacons van 14 ml, 15 injectieflacons van 14 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
PHARMACHEMIE B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

Fabrikanten:
PHARMACHEMIE B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

TEVA Pharmaceutical Works
H-2100 Gódólló Táncsics Mihály ut 82 Hongarije

In het register ingeschreven onder
RVG 22722, oplossing voor injectie 25 mg/ml

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2008