Deze productinformatie is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

XALACOM Oogdruppels, 50 µg/ml / 5 mg/ml

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Xalacom of een soortgelijk product reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

De naam van dit geneesmiddel is Xalacom, oogdruppels 50 µg/ml / 5 mg/ml
Het is een oplossing uitsluitend bestemd voor gebruik in uw ogen. Elk flesje bevat 2,5 ml oogdruppeloplossing, bestaande uit de volgende bestanddelen:
Actieve stoffen
Latanoprost 50 microgram/ml
Timololmaleaat 6,8 mg overeenkomend met timolol 5,0 mg/ml
Andere bestanddelen
Natriumchloride Ph. Eur.
Benzalkoniumchloride Ph. Eur.
Natriumdiwaterstoffosfaat monohydraat
Watervrij dinatriumfosfaat
Zoutzuur of natronloog
Water voor injecties Ph. Eur.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Xalacom in Nederland is:
Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Xalacom is in het register ingeschreven onder RVG 26592

Wat is Xalacom en waarvoor wordt het gebruikt?
De actieve stof latanoprost in Xalacom behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staat als prostaglandines. De andere actieve stof in Xalacom is timolol en behoort tot de groep oogheelkundige beta-blokkers. Beide stoffen verlagen de druk in uw oog. Latanoprost doet dat door de natuurlijke afvoer van kamerwater vanuit het oog naar het bloed te bevorderen terwijl timolol de productie van de kamerwater in uw oog remt.

Xalacom wordt gebruikt om een soort glaucoom, open-kamerhoek glaucoom genaamd, en ook een aandoening bekend als oculaire hypertensie (een verhoogde oogdruk) te behandelen. Beide aandoeningen staan in verband met een stijging van de druk in uw oog en kunnen uiteindelijk uw gezichtsvermogen beïnvloeden. Xalacom wordt voorgeschreven wanneer een behandeling met alleen beta-blokkeroogdruppels niet goed genoeg werkt.

Wat u moet weten voordat u Xalacom gebruikt
Wanneer mag u Xalacom niet gebruiken?
Gebruik Xalacom niet wanneer u:
* allergisch bent voor één van de bestanddelen van Xalacom. Deze vindt u aan het begin van de bijsluiter;
* een aandoening aan de luchtwegen heeft, zoals astma bronchiale (of als u astma bronchiale heeft gehad) en ernstige chronische obstructieve luchtwegaandoeningen (COPD);
* lijdt aan bepaalde hartkwalen (o.a. hartritmestoornissen, hartfalen).

Waar moet u op letten als u Xalacom gebruikt?
* Net als bij andere oogdruppels, kan het zijn dat Xalacom in de bloedbaan terecht komt. Doordat Xalacom het actieve bestanddeel timolol (een ?-blokker) bevat, kunt u last krijgen van dezelfde soort bijwerkingen op het hart en de longen als wanneer u beta-blokkers zou innemen (vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen, het uitlokken van een astma-aanval, benauwdheid). Raadpleeg uw arts wanneer u één van deze bijwerkingen ervaart.
* Wanneer u last heeft van hartfalen zal uw arts zorgen dat dit effectief wordt behandeld voordat u met Xalacom zult beginnen.
* Wanneer u lijdt of heeft geleden aan een ernstige hartaandoening zal uw arts u regelmatig controleren op verschijnselen van hartfalen.
* Wanneer u suikerziekte heeft of gevoelig bent voor spontane hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel), zal uw arts voorzichtig zijn met het voorschrijven van Xalacom, omdat de verschijnselen die optreden bij een hypoglykemie door Xalacom gemaskeerd kunnen worden.
* Wanneer u in het verleden last heeft gehad van atopie (een erfelijk bepaalde allergische gevoeligheid) of andere allergische reacties, kunt u ongevoelig zijn voor normale hoeveelheden adrenaline, dat gebruikt wordt om allergische reacties te behandelen.
* Timolol kan wisselwerkingen hebben met andere geneesmiddelen (zie ook Kan Xalacom gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?). Het effect op de druk in uw oog en ook de bijwerkingen die optreden wanneer ?-blokkers in de bloedbaan terechtkomen, kunnen versterkt worden wanneer u Xalacom krijgt terwijl u ook beta-blokkers in de vorm van tabletten inneemt.
* Bij gebruik van Xalacom kan de kleur van het oog/de ogen geleidelijk veranderen. Dit komt vooral voor bij personen met ogen met een gemengde kleur (blauwbruin, grijsbruin, groenbruin of geelbruin). Na het stoppen van de behandeling neemt de verkleuring niet toe. De verkleuring kan blijvend zijn.
* Totdat er meer ervaring met Xalacom is verkregen zal uw arts Xalacom met voorzichtigheid voorschrijven wanneer u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
o ontstekingen aan het oog of nieuwvorming van bloedvaten in het oog;
o aangeboren glaucoom;
o glaucoom terwijl u geen lens of een kunstlens heeft;
o glaucoom door ontstekingen of door pigmentvorming in de kamerhoek;
o bloedvataandoeningen van de ogen of netvliesafwijkingen ten gevolge van suikerziekte.
* Het bestanddeel benzalkoniumchloride kan opgenomen worden in contactlenzen. Wanneer u contactlenzen draagt is het raadzaam deze voor het druppelen uit te doen. 15 Minuten na het druppelen kunt u ze weer indoen.
* Omdat de werkzaamheid en de veiligheid bij kinderen niet zijn aangetoond, wordt het gebruik van Xalacom door kinderen en jongeren niet aanbevolen.

Mag Xalacom gebruikt worden bij zwangerschap of als u borstvoeding geeft?
Zwangerschap
Xalacom mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap omdat er onvoldoende gegevens zijn om de veiligheid te beoordelen. Het is niet bekend of Xalacom schadelijke effecten heeft op het verloop van de zwangerschap en het ongeboren of pasgeboren kind.

Borstvoeding
Latanoprost en timolol kunnen in de moedermelk overgaan. Daarom mag u Xalacom niet gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.
Kan Xalacom de rijvaardigheid beïnvloeden?
Xalacom kan net als andere geneesmiddelen voor de ogen, leiden tot wazig zien gedurende een korte periode na het toedienen. Houdt hiermee rekening wanneer u wilt gaan autorijden.

Kan Xalacom gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?
Het is mogelijk dat Xalacom het effect van andere geneesmiddelen versterkt. Het gebruik van Xalacom met geneesmiddelen zoals calciumantagonisten, guanethidine, beta-blokkers, digitalisglycosiden of parasympaticomimetica (middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel) kan leiden tot een te lage bloeddruk en/of een duidelijk te langzame hartslag. Raadpleeg uw arts wanneer u gelijktijdig geneesmiddelen voor het hart gebruikt. Verder kan, terwijl u Xalacom gebruikt en plotseling stopt met clonidine, een situatie ontstaan waarbij u een veel te hoge bloeddruk krijgt.
Beta-blokkers kunnen het bloedsuikerverlagende effect van bloedsuikerverlagende middelen versterken. Ook kunnen ze de verschijnselen van een te lage bloedsuikerspiegel onderdrukken (zie ook Waar moet u op letten als u Xalacom gebruikt?).

Hoe moet Xalacom worden gebruikt?
Eénmaal daags moet er één druppel Xalacom in het (de) aangedane oog (ogen) worden gedruppeld. Het beste tijdstip om dit te doen is ‘s ochtends. Indien u ook nog andere oogdruppels moet gebruiken, moet u tenminste 5 minuten wachten alvorens ze te gebruiken.
Xalacom mag niet vaker dan 1 maal per dag worden gebruikt, omdat bij vaker toedienen het effect van de behandeling kan verminderen.

Volg de stappen zoals hieronder beschreven. Dat helpt u Xalacom op de juiste wijze te gebruiken.
1. Was uw handen en zorg dat u gemakkelijk staat of zit.
2. Draai de buitenste beschermdop er af.
3. Draai de binnenste dop los.
4. Gebruik uw vinger om voorzichtig het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden te trekken.
5. Houd de top van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts een druppel in uw oog valt. Laat dan het onderste ooglid los. Houd het oog gedurende enige tijd gesloten. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen.
6. Plaats de binnenste dop terug op het flesje.

Hoe lang moet u uw geneesmiddel gebruiken
Xalacom moet worden gebruikt totdat uw arts u zegt ermee te stoppen.

Wat te doen als er te veel is gebruikt?
Wees voorzichtig wanneer u het flesje indrukt zodat u slechts één druppel in het aangedane oog doet. Wanneer u te veel druppels in het oog doet, kunt u enige lichte irritatie in het oog voelen. Indien Xalacom per ongeluk is ingeslikt, dient u contact op te nemen met uw arts.

Wat te doen als u vergeet uw oogdruppels te gebruiken?
Indien u op het gebruikelijke tijdstip vergeet uw oogdruppels te gebruiken wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis. Doe geen extra druppel in uw oog om degene die u heeft gemist te compenseren.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Xalacom bijwerkingen veroorzaken.
* Xalacom kan na enige tijd een geleidelijke verandering van de kleur van het oog veroorzaken. De iris kan meer bruin van kleur worden en donkerder lijken. Het kan er ook voor zorgen dat de wimpers donkerder kleuren en dat deze dikker en langer dan normaal lijken of zijn. Een zeer klein aantal mensen heeft geconstateerd dat hun oogleden gedurende enige tijd na gebruik van Xalacom donkerder kleurden. Deze veranderingen kunnen meer opvallen wanneer maar één oog wordt behandeld.
* Het kan aanvoelen alsof er iets in uw oog (ogen) zit. Uw ogen kunnen tranen en rood worden. Uw oogleden kunnen er gezwollen en opgeblazen uitzien of uw bovenste oogleden kunnen omlaag gaan hangen.
* Net als met andere oogdruppels moet u, wanneer u wazig of dubbel ziet net nadat u uw ogen heeft gedruppeld, wachten met rijden of het bedienen van machines totdat dat over is.
* Het kan voorkomen dat er veranderingen in het zien worden waargenomen die niet altijd direct na het druppelen optreden. Deze veranderingen kunnen bestaan uit problemen bij het lezen of het zien van details, doordat men niet scherp ziet. Dit kan gepaard gaan met ernstige roodheid en branderigheid of pijn van de ogen. Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat dit gebeurt, dient u in beide gevallen te stoppen met de oogdruppels en direct uw arts te waarschuwen.
* Wanneer u Xalacom gebruikt kunt u gaan hoesten of last krijgen van kortademigheid en luchtwegvernauwing (wanneer u astmatisch bent). Indien u zich zorgen maakt over uw ademhaling nadat u Xalacom bent gaan gebruiken, dient u direct uw arts te raadplegen.
* Enkele mensen die Xalacom gebruikten kregen hoofdpijn.
* Ook werd huiduitslag gemeld door een aantal personen. Een verergering van psoriasis kan voorkomen.
* Xalacom kan effecten hebben op het hart en de bloedsomloop, variërend van bloeddrukverlaging, ritmestoornissen, hartstilstand, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) , beroerte/herseninfarct, vertraagde hartslag tot koude handen en voeten en etalagebenen.
* Ook duizeligheid, depressie, angstdromen, slapeloosheid of geheugenverlies kunnen mogelijk voorkomen.
* Daarnaast kunnen misselijkheid, diarree, maagdarmproblemen of droge mond voorkomen.

Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet Xalacom bewaard worden?
Bewaar Xalacom voordat het geopend wordt in de koelkast (bij 2-8°C) in de originele verpakking.
Wanneer het flesje geopend is kan Xalacom bij kamertemperatuur (beneden 25°C) bewaard worden. Elk flesje moet 4 weken na de eerste opening worden weggegooid.
Op het etiket op het flesje staat een datum achter “Exp:”. Gebruik het niet na deze datum.

Bewaar alle geneesmiddelen op een veilige plaats buiten bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 21 augustus 2001.

Als u meer wilt weten over glaucoom neem dan contact op met:

Glaucoomvereniging
Geverstraat 32
2312 AA OEGSTGEEST
071 - 5174242