BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Xalatan, oogdruppels 50 microgram/ml
Latanoprost

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook al heeft u Xalatan of een gelijksoortig middel al eerder gebruikt, het wordt toch aanbevolen om deze tekst zorgvuldig door te lezen. De informatie kan veranderd zijn.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Xalatan en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xalatan gebruikt
3. Hoe wordt Xalatan gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xalatan
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Xalatan en waarvoor wordt het gebruikt

Xalatan behoort tot een groep geneesmiddelen die ook bekend zijn als prostaglandine-analogen. Het middel werkt door de natuurlijke afvoer van vocht van binnen uit het oog naar de bloedbaan te vergroten.

Xalatan wordt gebruikt om aandoeningen zoals openkamerhoekglaucoom en oculaire hypertensie te behandelen. Beide aandoeningen staan in verband met een stijging van de druk in uw oog en kunnen uiteindelijk uw gezichtsvermogen beïnvloeden.

2. Wat u moet weten voordat u Xalatan gebruikt

Xalatan kan worden gebruikt door volwassen mannen en vrouwen (waaronder ouderen), maar wordt niet aanbevolen voor gebruik als u jonger bent dan 18 jaar.

Gebruik Xalatan niet als u
• Allergisch (overgevoelig) bent voor latanoprost of een van de andere bestanddelen van Xalatan (zie rubriek 6 voor een overzicht van de bestanddelen van uw geneesmiddel);
• Zwanger bent of probeert zwanger te worden;
• Borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Xalatan
Praat met uw arts of apotheker voordat u Xalatan gebruikt als u denkt dat een van de volgende zaken op u van toepassing is:
• Als u een oogoperatie heeft ondergaan of moet ondergaan (waaronder een staaroperatie);
• Als u lijdt aan bepaalde oogklachten (zoals oogpijn, irritatie of ontsteking, wazig zien);
• Als u weet dat u aan droge ogen lijdt;
• Als u een ernstige vorm van astma heeft of als uw astma niet goed wordt beheerst;
• Als u contactlenzen draagt. U kunt Xalatan dan nog wel gebruiken, maar u moet wel de aanwijzingen opvolgen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Xalatan kan de werking van andere geneesmiddelen belemmeren. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (of oogdruppels).

Zwangerschap
Gebruik Xalatan niet als u zwanger bent. Vertel uw arts onmiddellijk of u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden.

Borstvoeding
Gebruik Xalatan niet als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u Xalatan gebruikt, kunt u korte tijd wazig zien. Als dit bij u het geval is, rijd dan geen auto, gebruik geen gereedschappen en bedien geen machines totdat u weer scherp kunt zien.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xalatan.

Xalatan bevat het conserveringsmiddel benzalkoniumchloride. Deze stof kan oogirritatie of een verstoring van het oogoppervlak veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan worden geabsorbeerd door contactlenzen en het is bekend dat deze stof zachte contactlenzen kan verkleuren. Vermijd daarom contact met zachte contactlenzen.

Als u contactlenzen draagt, moet u deze uitdoen voordat u Xalatan gebruikt. Na gebruik van Xalatan moet u 15 minuten wachten voordat u uw contactlenzen weer indoet. Zie de aanwijzingen voor dragers van contactlenzen in rubriek 3.

3. Hoe wordt Xalatan gebruikt

Volg bij het gebruik van Xalatan altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen (ook ouderen) is eenmaal daags één druppel in het aangedane oog (de aangedane ogen). Het beste tijdstip hiervoor is 's avonds.

Gebruik Xalatan niet meer dan eenmaal daags omdat de werkzaamheid van de behandeling afneemt als u de druppels vaker gebruikt.

Gebruik Xalatan volgens instructies van uw arts totdat uw arts zegt dat u kunt stoppen met de behandeling.

Dragers van contactlenzen
Als u contactlenzen draagt, moet u deze uitdoen voordat u Xalatan gebruikt. Na gebruik van Xalatan moet u 15 minuten wachten voordat u uw contactlenzen weer indoet.

Gebruiksaanwijzingen
1. Was uw handen en zorg dat u gemakkelijk zit of staat.
2. Draai de buitenste dop los (die weggegooid kan worden).
3. Draai de binnenste beschermdop los. Bewaar deze beschermdop.

XALT 021 PIL
4. Gebruik uw vinger om het onderste ooglid van het aangedane oog voorzichtig naar beneden te trekken.
5. Houd de bovenkant van het flesje dichtbij, maar niet tegen het oog.
6. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in uw oog valt. Laat dan het onderste ooglid los.
7. Duw uw vinger bij uw neus tegen de hoek van het aangedane oog. Houd uw vinger 1 minuut lang tegen de hoek van het aangedane oog waarbij u uw oog dichthoudt.

8. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen.
9. Doe de binnenste beschermdop terug op de fles.

Gebruik van Xalatan met andere oogdruppels
Wacht ten minste 5 minuten tussen het gebruik van Xalatan en dat van andere oogdruppels.

Wat u moet doen als u meer van Xalatan heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel druppels in uw oog doet, kunt u enige lichte irritatie in het oog voelen. Ook kunnen uw ogen tranen en rood worden. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts om advies vragen.
Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u Xalatan per ongeluk heeft doorgeslikt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xalatan te gebruiken

Ga door met de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem contact op met uw arts of apotheker als u zich ergens zorgen om maakt.

Als u stopt met het gebruik van Xalatan

Praat met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Xalatan.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Xalatan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij meer dan 1 op de 10 mensen):
• Een geleidelijke verandering in de kleur van uw ogen doordat de hoeveelheid bruin pigment in het gekleurde deel van het oog, de iris, toeneemt. Als de kleur van uw ogen gemengd is (blauwbruin, grijsbruin, geelbruin of groenbruin), dan is de kans groter dat u deze verandering ziet dan wanneer uw ogen één kleur hebben (blauwe, grijze, groene of bruine ogen). Het kan jaren duren voordat veranderingen in uw oogkleur tot stand komen, hoewel deze normaliter binnen 8 maanden behandeling gezien worden. De kleurverandering kan blijvend zijn en kan duidelijker zichtbaar zijn als u Xalatan in slechts één oog gebruikt. De verandering in oogkleur lijkt geen problemen met zich mee te brengen. De oogkleur verandert niet verder nadat de behandeling met Xalatan is gestopt.
• Roodheid van het oog.
• Oogirritatie (een brandend, prikkend, jeukend of stekend gevoel in uw ogen of het gevoel alsof er iets in uw oog zit).
• Een geleidelijke verandering in de wimpers van het behandelde oog en de fijne haartjes rond het behandelde oog, meestal gezien bij mensen van Japanse afkomst. Deze veranderingen bestaan uit toename van de kleur (donker worden), lengte, dikte en hoeveelheid van de wimpers.

Vaak voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 10 mensen):
• Irritatie of verstoring van het oogoppervlak, ontsteking van het ooglid (blefaritis) en oogpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 100 mensen):
• Gezwollen oogleden, droge ogen, ontsteking van het oogoppervlak (keratitis), wazig zien, ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis).
• Huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 1000 mensen):
• Ontsteking van de iris, het gekleurde deel van het oog (iritis, uveïtis); zwelling van de retina (macula-oedeem), verschijnselen van zwelling of krassen/schade aan het oogoppervlak, zwelling rond het oog (periorbitaal oedeem), ingegroeide wimpers of een extra rij wimpers.
• Huidreacties van de oogleden, donker worden van de huid van de oogleden.
• Astma, verergering van astma en kortademigheid (dyspnoe).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (waarschijnlijk bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):
• Verergering van angina pectoris bij patiënten die ook een hartziekte hebben. Pijn op de borst.

Patiënten hebben ook de volgende bijwerkingen gemeld: hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, spierpijn en gewrichtspijn.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Xalatan

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Xalatan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar de ongeopende fles in de koelkast (tussen 2°C en 8°C), buiten bereik van licht.
Na opening van de fles hoeft de fles niet langer in de koelkast te worden bewaard, maar niet bewaren boven 25°C. Binnen 4 weken na opening gebruiken. Als u Xalatan niet gebruikt, bewaar de fles dan in de buitenste kartonnen verpakking om het middel tegen licht te beschermen.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Xalatan

Het werkzame bestanddeel is 50 microgram/ml latanoprost.

De andere bestanddelen zijn: benzalkoniumchloride, natriumchloride, natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat (E339a) en watervrij dinatriumfosfaat (E339b), opgelost in water voor injecties.


Hoe ziet Xalatan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Xalatan is een oogdruppeloplossing. De oplossing is een heldere, kleurloze vloeistof.

Xalatan is verkrijgbaar in verpakkingsgrootten van 1, 3 en 6 kartonnen doosjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Iedere verpakking bevat één flacon Xalatan. Elke flacon bevat 2,5 ml Xalatan, oogdruppels 50 microgram/ml. .

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Pfizer bv
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel met Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636).

Xalatan is in het register ingeschreven onder RVG 21304.

Fabrikant:
Pfizer Manufacturing België NV
Rijksweg 12, 2870 Puurs
België.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2009.