BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Xamiol
50 microgram/0,5 mg/g gel
calcipotriol/betamethason


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit
geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Xamiol en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Xamiol gebruikt
3. Hoe wordt Xamiol gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xamiol
6. Aanvullende informatie


1. Wat is Xamiol en waarvoor wordt het gebruikt?
Xamiol wordt gebruikt voor de plaatselijke behandeling van psoriasis op de hoofdhuid. Psoriasis wordt veroorzaakt doordat uw huidcellen te snel worden geproduceerd. Dit veroorzaakt roodheid, schilfering en verdikking van de huid.
Xamiol bevat calcipotriol en betamethason. Calcipotriol helpt om de groeisnelheid van de huidcellen te normaliseren en betamethason werkt onstekingsremmend.


2. Wat u moet weten voordat u Xamiol gebruikt
Gebruik Xamiol niet:
• als u allergisch (overgevoelig) bent voor calcipotriol, betamethason of voor één van de andere bestanddelen van Xamiol
• als u problemen heeft met de calciumspiegels in uw lichaam (raadpleeg uw arts)
• als u andere vormen van psoriaris hebt zoals psoriasis guttata, psoriasis
erythrodermica, exfoliatieve psoriasis en psoriasis pustulosa (raadpleeg uw arts)
• als u een ernstige nier- of leverziekte heeft.

Xamiol bevat een sterk werkzaam corticosteroïd, gebruik het daarom NIET op huid die aangetast is door:
• huidinfecties veroorzaakt door virussen (bv. herpes of waterpokken)
• huidinfecties veroorzaakt door schimmels (bv. voetschimmel of ringworm)
• huidinfecties veroorzaakt door bacteriën
• huidinfecties veroorzaakt door parasieten (bv. schurft)
• tuberculose (TB) of syfilis
• peri-orale dermatitis (rode uitslag rond de mond)
• plekken waar de huid dunner geworden is, verhoogde kwestbaarheid van de
aders, huidstriemen
• ichthyosis (droge huid met visschubben)
• acne (jeugdpuistjes)
• rosacea (ernstig blozen of roodheid van de gezichtshuid)
• zweren of huidwonden.


Wees extra voorzichtig met Xamiol:
Raadpleeg uw arts/verpleegkundige/apotheker voor u dit product gebruikt wanneer:
• u andere geneesmiddelen gebruikt die corticosteroïden bevatten omdat u hiervan bijwerkingen kunt krijgen
• u dit geneesmiddel langere tijd hebt gebruikt en van plan bent ermee op te
houden (omdat het risico bestaat dat de psoriasis verergert of terugkeert wanneer er plots met het gebruik van steroïden wordt gestopt)
• u diabetes mellitus hebt (suikerziekte) omdat uw bloedsuiker/glucosepeil kan worden beïnvloed door de steroïden
• er een huidinfectie optreedt, omdat het nodig kan zijn de behandeling te stoppen.


Speciale waarschuwingen
• Vermijd meer dan 100 gram per week te gebruiken
• Vermijd gebruik onder een badmuts, zwachtels of verband omdat dit de absorptie van het steroïd bevordert
• Vermijd gebruik op grote aangedane plekken omdat dit de absorptie van het steroïd bevordert
• Vermijd gebruik op het gezicht omdat het gezicht zeer gevoelig is voor steroïden
• Vermijd overdadige blootstelling aan de zon, overdadig gebruik van het solarium of andere vormen van lichttherapie.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.


Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik Xamiol niet indien u zwanger bent (of zwanger zou kunnen zijn) of wanneer u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u hiervoor eerst toestemming heeft gegeven.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel heeft geen effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xamiol
Xamiol bevat butylhydroxytolueen (E321). Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bv contactdermatitis) of irritatie aan de ogen en slijmvliezen.


3. Hoe wordt Xamiol gebruikt
Volg bij het gebruik van Xamiol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfels uw arts of apotheker.
Waar moet Xamiol worden aangebracht: cutaan gebruik, uitsluitend op de hoofdhuid.
Xamiol wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.
Instructies voor correct gebruik
• Gebruik de gel alleen op de psoriasis op de hoofdhuid en niet op andere gedeelten van de huid die niet door psoriasis aangetast zijn.
• Schud het flesje voor gebruik en verwijder het dopje.
• Breng Xamiol aan op de aangetaste delen van de hoofdhuid. Kam eerst uw haar om eventuele losse schilfers te verwijderen. Houd uw hoofd schuin om er zeker van te zijn dat Xamiol niet op uw gezicht loopt. Het is makkelijker wanneer u voor het aanbrengen van Xamiol een scheiding aanbrengt in uw haar. Breng Xamiol met uw vingertoppen aan op de aangetaste plaats en wrijf de gel zachtjes in.
• Een hoeveelheid van 1 g tot 4 g per dag is meestal voldoende voor de behandeling van de hoofdhuid (4 g komt overeen met 1 theelepel).
• Het behandelde gedeelte niet verbinden, niet strak afdekken of omwikkelen.
• Was na het aanbrengen van Xamiol zorgvuldig uw handen. Daardoor wordt vermeden dat de gel per ongeluk op andere lichaamsdelen (vooral het gezicht, mond en ogen) terechtkomt.
• U hoeft niet bezorgd te zijn als een beetje gel per ongeluk naast de psoriasisplekken op de onaangetaste huid terechtkomt. Als de gel te ver uitgesmeerd raakt kunt u die afvegen.
• Vermijd na het aanbrengen van de gel contact met stoffen die gevoelig zijn voor vetvlekken (bv. zijde).
Het is niet nodig om voor het aanbrengen van Xamiol de haren te wassen.


1. Maak voor het aanbrengen van Xamiol een scheiding in uw haar.
2. Breng Xamiol aan op de aangetaste hoofdhuid.
3. Wrijf de gel voorzichtig in met uw vingertoppen.
Om een optimaal effect te verkrijgen, is het aanbevolen de haren niet onmiddellijk na het aanbrengen van Xamiol te wassen. Laat Xamiol inwerken gedurende de dag of nacht. Wanneer u de haren wast na het aanbrengen van de gel, kunt u met volgende aanwijzingen rekening houden:
4. Breng een milde shampoo aan op het droge haar, vooral op die plaatsen waar de gel aangebracht werd.
5. Laat de shampoo een paar minuten op de hoofdhuid inwerken voor u deze uitwast.
6. Was uw haar zoals gewoonlijk.
Indien nodig kunt u stappen 4-6 een of tweemaal herhalen.
Duur van de behandeling
• Gebruik de gel eenmaal per dag. Het kan makkelijker zijn voor u om de gel ’s avonds te gebruiken
• De gebruikelijke initiële behandelingsperiode bedraagt 4 weken
• Uw arts kan beslissen de behandelingsperiode te wijzigen
• Uw arts kan besluiten tot een vervolgbehandeling
• Gebruik niet meer dan:
- 15 gram per dag of
- 100 gram per week
Alle aangedane plekken op de hoofdhuid mogen behandeld worden met Xamiol . Indien u ook calcipotriol bevattende producten gebruikt voor psoriasis op uw lichaam, mag het totaal gebruik van de calcipotriol bevattende producten niet meer dan 15 gram per dag of 100 gram per week bedragen. Het gebied dat wordt behandeld mag niet meer bedragen dan 30% van het totale lichaamsoppervlak.


Wat kan ik verwachten wanneer ik Xamiol gebruik?
De meeste patiënten hebben duidelijk resultaat na 2 weken, zelfs al is de psoriasis op dat ogenblik nog niet weg.


Wat u moet doen als u meer van Xamiol heeft gebruikt dan u zou mogen
Raadpleeg uw arts indien u meer dan 15 gram per dag of meer dan 100 gram per week hebt gebruikt. Overdadig langdurig gebruik van Xamiol kan problemen veroorzaken met het calcium in uw bloed, wat zich meestal normaliseert wanneer de behandeling wordt gestopt. Het kan nodig zijn dat uw arts een bloedtest uitvoert om na te gaan of het gebruik van teveel gel geen problemen heeft veroorzaakt met het calcium in uw bloed.
Overdadig langdurig gebruik kan ook veroorzaken dat uw bijnieren niet meer goed werken
(de bijnieren, die hormonen produceren, bevinden zich in de nierstreek).


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xamiol te gebruiken
Gebruik geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Xamiol
Met het gebruik van Xamiol moet worden gestopt op aanwijzing van uw arts. Het kan nodig zijn dat u geleidelijk aan ophoudt dit geneesmiddel te gebruiken, in het bijzonder wanneer u dit gedurende lange periode hebt gebruikt.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Xamiol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Ongeveer 1 op 12 personen kan bijwerkingen krijgen. Meestal zijn dit reacties op de plaats waar de gel wordt aangebracht.
Ernstige bijwerkingen:
Neem onmiddellijk of zo snel mogelijk contact op met uw arts of verpleegkudige indien één van de volgende bijwerkingen zich voordoet. Het kan nodig zijn om de behandeling te stoppen:
Sommige ernstige bijwerkingen worden veroorzaakt door betamethason (een sterk werkzaam steroïd), en één van de bestanddelen van Xamiol. U moet uw arts zo snel mogelijk informeren indien een ernstige bijwerking zich voordoet. Deze bijwerkingen komen zelden voor en treden voornamelijk op na langdurig gebruik of bij gebruik onder afsluitend verband.
Het betreft de volgende bijwerkingen:
• Het niet naar behoren functioneren van de bijnieren. Symptomen zijn vermoeidheid, depressie en angst.
• Grauwe staar (symptomen zijn wazig zien, nachtblindheid en gevoeligheid voor licht) of een verhoogde druk in het oog (symptomen zijn pijn in het oog, rood oog, verminderd of wazig zien).
• Ontstekingen (omdat het immuunsysteem dat infecties bestrijdt onderdrukt wordt of afgezwakt is).
• Pustulaire psoriasis (rood huidoppervlak met gelige puistjes, komt gewoonlijk voor op handen of voeten). Indien u deze bijwerking merkt, stop dan met het gebruik van Xamiol en informeer uw arts zo spoedig mogelijk
Soms (bij minder dan 1 op 100 personen):
• Het verergeren van de psoriasis. Informeer uw arts onmiddellijk indien de psoriasis verergert.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op 10.000 personen):
• Allergische reacties zoals vochtophoping in het gezicht of andere delen van het lichaam zoals de handen of de voeten. Zwelling van de mond/keel en ademhalingsmoeilijkheden kunnen zich voordoen. Indien er zich bij u een allergische reactie voordoet, stop dan met het gebruik van Xamiol , informeer uw arts onmiddellijk of ga naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
• Gedurende de behandeling met deze gel kan het calciumgehalte in uw bloed of urine stijgen (meestal als er teveel gel werd gebruikt). Symptomen van een verhoogd calciumgehalte zijn pijn in de botten, verstopping, gebrek aan eetlust, misslijkheid en braken. Dit kan ernstig zijn en u moet uw arts onmiddellijk informeren. Wanneer de behandeling wordt gestopt normaliseert het calciumgehalte zich.
Langdurig gebruik van betamethason kan de volgende, minder ernstige bijwerkingen veroorzaken. Informeer uw arts of verpleegkundige zo snel mogelijk indien deze optreden:
• Dunner worden van de huid
• Verschijnen van uitgezette bloedvaatjes of huidstriemen
• Gewijzigde haargroei
• Rode uitslag rond de mond (peri-orale dermatitis)
• Huiduitslag met ontsteking of zwelling (allergische contactdermatitis)
• Kleine witte vlekjes (colloïd milla)
• Depigmentatie (lichter worden van de huidskleur).

De volgende minder ernstige bijwerkingen van Xamiol werden eveneens gerapporteerd:
Vaak optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10 personen):
• Jeuk
Soms (bij minder dan 1 op 100 personen):
• Irritatie van de ogen
• Branderig gevoel van de huid
• Geïrriteerde of pijnlijke huid
• Ontsteking of zwelling van de haarzakjes (folliculitis)
• Huiduitslag met huidontsteking (dermatitis)
• Roodheid van de huid veroorzaakt door vaatverwijding (erytheem)
• Acne (jeugdpuistjes)
• Droge huid
• Huiduitslag
• Pustulaire huiduitslag
Stop niet met het gebruik van Xamiol tenzij uw arts u dit zegt, omdat het nodig kan zijn om geleidelijk het gebruik van dit geneesmiddel te beëindigen.
Indien er zich andere veranderingen in uw gezondheidstoestand voordoen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, informeer dan uw arts.
Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Xamiol
• Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
• Gebruik Xamiol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het label na ”EXP”. Deze vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
• Niet in de koelkast bewaren. Het flesje in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.
• Het flesje moet 3 maanden na de eerste opening worden weggegooid.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. Aanvullende informatie
Wat bevat Xamiol?
De werkzame bestanddelen zijn:
Calcipotriol en betamethason.
Eén gram gel bevat 50 microgram calcipotriol (als monohydraat) en 0,5 mg betamethason (als dipropionaat
De andere bestanddelen zijn :
• vloeibare paraffine
• polyoxypropyleen-15-stearyl ether
• gehydrogeneerde ricinus olie
• butylhydroxytolueen (E321)
• all-rac-?-tocopherol

Hoe ziet Xamiol er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Xamiol is een vrijwel transparante, kleurloze tot licht crèmekleurige gel in hoge dichtheid polyethyleen flesjes met een lage dichtheid polyethyleen tuit en een hoge dichtheid polyethyleen schroefdop. De flesjes zitten in een kartonnen verpakking.
Grootte van de flesjes: 15, 30, 60, en 2 x 60 g
Het kan voorkomen dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
De fabrikant is:
LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S 
Industriparken 55
2750 Ballerup 
Denemarken


Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met de plaatselijke vertegenwoordiger van de

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
LEO Pharma B.V.
Hoge Mosten 16
4822 NH Breda
leo-pharma.nl@leo-pharma.com
Tel: 076 - 548 27 27


Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVG 101496


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: september 2008