BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten
Rivaroxaban

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen.
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Xarelto en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xarelto inneemt
3. Hoe wordt Xarelto ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xarelto
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS XARELTO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Xarelto wordt gebruikt om te voorkomen dat er na een heup- of knievervangende operatie bloedstolsels worden gevormd in uw aderen. Uw arts heeft dit geneesmiddel aan u voorgeschreven omdat u na een operatie een verhoogde kans heeft dat er bij u bloedstolsels worden gevormd.

Xarelto behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen trombose. Het werkt door een bloedstollingsfactor (factor Xa) te blokkeren en dus de neiging om bloedstolsels te vormen te verminderen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XARELTO INNEEMT
Neem Xarelto niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor rivaroxaban of voor één van de andere bestanddelen van Xarelto. De bestanddelen staan aan het eind van deze bijsluiter vermeld.
- als u een ernstige bloeding hebt
- als u een leverziekte hebt en daardoor een verhoogde kans op bloedingen
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft

Neem Xarelto niet in en vertel het uw arts wanneer één van deze situaties op u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met Xarelto
- als u een matige of ernstige nierziekte hebt
- als u een matige leverziekte hebt
- als u een verhoogde kans op bloedingen hebt, zoals:
- bloedingsziekten
- zeer hoge bloeddruk, niet door geneesmiddelen onder controle gebracht
- actieve zweer of recente zweer in uw maag of darmen
- een probleem met de bloedvaten achterin uw ogen (retinopathie)
- recente hersenbloeding (intracraniale of intracerebrale bloeding)
- problemen met de bloedvaten in uw hersenen of uw ruggenmerg
- een recente hersenoperatie, operatie aan uw wervelkolom of oogoperatie

Vertel het uw arts voordat u Xarelto inneemt, als één van deze situaties op u van toepassing is. Uw arts zal besluiten of u een behandeling met Xarelto moet krijgen en of u streng gecontroleerd moet worden.
- Xarelto wordt niet aanbevolen na een operatie van een gebroken heup.
- bij kinderen en adolescenten, Xarelto wordt niet aanbevolen voor mensen onder de 18 jaar. Er is niet voldoende informatie beschikbaar over het gebruik door kinderen en adolescenten.
- Als bij uw operatie een katheter wordt gebruikt of een injectie in uw wervelkolom wordt gegeven (bijv. voor een ruggenprik of pijnbestrijding):
- is het heel belangrijk dat u vóór en na de injectie of het verwijderen van de katheter Xarelto precies op de tijdstippen inneemt die uw arts u heeft verteld.
- moet u het uw arts onmiddellijk vertellen als uw benen verdoofd of zwak aanvoelen, of als u darm- of blaasproblemen krijgt wanneer de verdoving (anesthesie) is uitgewerkt, omdat dan directe zorg nodig is.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
- Als u een van de volgende middelen gebruikt:
- bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (bijv. ketoconazol, itraconazol, voriconazol,posaconazol, fluconazol), tenzij deze alleen op de huid worden aangebracht
- bepaalde antivirale geneesmiddelen tegen HIV/aids (bijv. ritonavir)
- andere geneesmiddelen om bloedstolling tegen te gaan (bijv. enoxaparine of clopidogrel)
- ontstekingsremmers en pijnstillers (bijv. naproxen of aspirine)

Vertel dit uw arts voordat u Xarelto inneemt, omdat dit het effect van Xarelto kan versterken. Uw arts zal besluiten of u een behandeling met Xarelto moet krijgen en of u streng gecontroleerd moet worden.
- Als u een van de volgende middelen gebruikt:
- bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne, carbamazepine,fenobarbital)
- sint-janskruid, een kruidenmiddel tegen depressie
- rifampicine, een antibioticum

Vertel dit uw arts voordat u Xarelto inneemt, omdat dit het effect van Xarelto kan verminderen. Uw arts zal besluiten of u een behandeling met Xarelto moet krijgen en of u streng gecontroleerd moet worden.

Inname van Xarelto met voedsel en drank

Xarelto kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Xarelto niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als er een kans bestaat dat u zwanger kunt worden, moet u een betrouwbaar anticonceptiemiddel gebruiken zolang u Xarelto inneemt. Als u zwanger wordt terwijl u Xarelto gebruikt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts, die dan zal besluiten hoe u verder behandeld moet worden.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen onderzoeken gedaan naar de effecten van Xarelto op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Xarelto kan echter bijwerkingen zoals duizeligheid of flauwvallen veroorzaken. U mag niet rijden of machines gebruiken als u last heeft van deze symptomen. Deze bijwerkingen komen soms voor bij Xarelto (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xarelto

Xarelto bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Xarelto gebruikt.

3. HOE WORDT XARELTO INGENOMEN

Volg bij het innemen van Xarelto nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen

De gebruikelijke dosering is eenmaal per dag één tablet (10 mg).

Slik de tablet bij voorkeur door met water.

U kunt Xarelto met of zonder voedsel innemen.

Wanneer moet u Xarelto innemen

Neem de eerste tablet 6 - 10 uur na uw operatie in.
Neem daarna elke dag een tablet in, totdat uw arts u vertelt dat u moet stoppen.
Probeer om de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, dan vergeet u de tablet minder snel.

Als u een grote heupoperatie hebt ondergaan, neemt u de tabletten doorgaans gedurende 5 weken in.

Als u een grote knieoperatie hebt ondergaan, neemt u de tabletten doorgaans gedurende 2 weken in.

Wat u moet doen als u meer van Xarelto heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u te veel Xarelto-tabletten hebt ingenomen.

Door te veel Xarelto in te nemen wordt de kans op bloedingen verhoogd.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xarelto in te nemen

Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Neem de volgende tablet op de volgende dag en ga dan zoals gebruikelijk door met het innemen van één tablet per dag.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van Xarelto

Stop niet met het innemen van Xarelto zonder eerst met uw arts te overleggen, omdat Xarelto het ontstaan van een ernstige aandoening voorkomt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xarelto bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Net als andere, vergelijkbare geneesmiddelen (middelen tegen trombose) kan Xarelto bloedingen veroorzaken die mogelijk levensbedreigend kunnen zijn. In sommige gevallen merkt u niet veel van deze bloedingen.

Vertel uw arts, wanneer u een van de volgende bijwerkingen krijgt:
- langdurige of zeer hevige bloeding
- uitzonderlijke zwakte, vermoeidheid, bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn of onverklaarde zwelling.
Uw arts kan besluiten om u onder strengere observatie te houden of om uw behandeling te wijzigen.

Om aan te geven hoe vaak de hieronder weergegeven bijwerkingen voorkomen, zijn de volgende afspraken gemaakt:
zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)
zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)
niet bekend (aan de hand van de beschikbare gegevens kan niet worden geschat hoe vaak dit voorkomt).

Vaak voorkomende bijwerkingen
- bloeding na de operatie
- verlaging van het aantal rode bloedcellen wat uw huid bleek kan maken en wat zwakte of ademloosheid kan veroorzaken
- zich ziek voelen
- bij bloedonderzoek kunnen sommige leverenzymwaarden gestegen zijn

Soms voorkomende bijwerkingen
- bloeding in de maag of darmen, bloeding aan de geslachtsorganen, bloedneus
- bloeding in weefsel of een lichaamsholte (bloeduitstorting, blauwe plekken)
- bloed in de urine
- sijpelen van bloed of vocht uit de operatiewond
- versnelde hartslag
- lage bloeddruk
- zich onwel voelen (zwakte, vermoeidheid), hoofdpijn, duizeligheid, flauwvallen
- maagpijn, indigestie, verstopping, diarree, zich ziek voelen
- droge mond
- gelokaliseerde zwelling, zwelling van de armen en/of benen
- koorts
- pijn in de armen en/of benen
- huiduitslag, jeukende huid, netelroos
- verminderde nierfunctie
- bloedonderzoeken kunnen een stijging aangeven van roodbruine galkleurstof (bilirubine), van sommige enzymen van de alvleesklier of van het aantal bloedplaatjes


Zelden voorkomende bijwerkingen
- verminderde leverfunctie
- allergische huidreacties

Bijwerkingen waarvan het niet bekend is hoe vaak ze voorkomen
- bloeding in een belangrijk orgaan (bijv. uw hersenen)
- bloeding in de bijnier
- bloeding in het oogwit
- bloed ophoesten
- geelverkleuring van de huid en ogen (geelzucht)
- overgevoeligheid

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U XARELTO

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Xarelto niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op het etiket na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Xarelto

- Het werkzame bestanddeel is rivaroxaban. Elke tablet bevat 10 mg rivaroxaban.

- De andere bestanddelen zijn:
Kern van de tablet: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, lactosemonohydraat, hypromellose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: macrogol 3350, hypromellose, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Xarelto er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De filmomhulde tabletten zijn lichtrood, rond en hebben het BAYER-kruis op de ene kant en "10" en een driehoek op de andere kant. Ze worden geleverd in blisters in doosjes van 5, 10, 30 en 100 tabletten.
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen
Duitsland