BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Xefo, 4 mg filmomhulde tabletten
Lornoxicam

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Xefo en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xefo inneemt
3. Hoe wordt Xefo ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xefo
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS XEFO EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Xefo is een niet-steroïdaal geneesmiddel tegen ontstekingen en reuma (NSAID) uit de groep van de oxicams. Het is bestemd voor de kortstondige behandeling van milde tot matige acute pijn en voor de symptomatische behandeling van rheumatoïde arthritis en osteoarthritis zoals pijn en ontsteking van de gewrichten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XEFO INNEEMT
Neem Xefo niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor lornoxicam of voor één van de andere bestanddelen van Xefo filmomhulde tabletten.
- als u te weinig bloedplaatjes hebt (trombocytopenie)
- als u overgevoelig bent voor andere NSAID's, zoals acetylsalicylzuur
- als u aan een ernstige hartaandoening lijdt
- als u lijdt aan bloedingen van het maagdarmkanaal, hersenbloedingen, of andere bloedingen
- als u vroeger al bloedingen of perforatie van het maagdarmkanaal hebt gehad als gevolg van een vroegere behandeling met NSAID's
- als u een actieve maagzweer hebt of vroeger al terugkerende maagzweren hebt gehad - als u aan een ernstige leveraandoening lijdt
- als u aan een ernstige nieraandoening lijdt
- als u in het laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent

Wees extra voorzichtig met Xefo
- als uw nieren niet goed werken
- als u vroeger een te hoge bloeddruk en/of hartlijden hebt gehad met vochtretentie en oedeem
- als u lijdt aan etterige ontsteking van de dikke darm of de ziekte van Crohn
- als u aanleg hebt voor bloedingen
Als u lijdt aan bloedstollingproblemen, een verminderde leverwerking hebt, een oudere persoon bent of gedurende meer dan 3 maanden behandeld zult worden met Xefo, kan uw arts regelmatig laboratoriumonderzoeken laten uitvoeren om uw toestand op te volgen.

Als u tegelijk behandeld moet worden met heparine of tacrolimus en met Xefo, licht dan uw arts in over uw huidig geneesmiddelen.

Xefo mag niet gelijktijdig gebruikt worden met andere NSAID's zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen en COX-2 remmers. Raadpleeg uw arts of apotheker als u niet zeker bent.
Als u ongewone buiksymptomen hebt zoals bloedingen in de buik, huidreacties zoals huiduitslag, letsels van de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoeligheid, moet u het gebruik van Xefo stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Geneesmiddelen zoals Xefo kunnen geassocieerd worden met een geringe stijging van het risico op een hartaanval (“myocardinfarct”). Het risico is groter met hoge dosissen en bij langdurige behandelingen. Overschrijdt de aanbevolen dosis en behandelingsduur niet.
Als u hartproblemen hebt, ooit een hartaanval hebt gehad of denkt dat u hiervoor risico loopt (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk hebt, suikerziekte of een hoge cholesterol of een roker bent), dan moet u uw behandeling bespreken met uw arts of apotheker.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Xefo kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden wanneer u één van de volgende producten gebruikt:
- Cimetidine
- Antistollingsmiddelen zoals heparine, fenprocoumon
- Corticosteroïden
- Methotrexaat
- Lithium
- Stoffen die het natuurlijk afweersysteem onderdrukken, zoals cyclosporine, tacrolimus
- Geneesmiddelen voor het hart zoals digoxine, ACE-remmers, bètablokkers
- Urineafdrijvende middelen - Quinolone-antibiotica
- Bloedplaatjesremmers
- NSAID's zoals ibuprofen, acetylsalicylzuur
- SSRI
- Sulfonylurea
- Stoffen die de aanmaak van CYP2C9 iso-enzymen stimuleren, bevorderen of remmen

Gebruik van Xefo met voedsel en drank

Xefo filmomhulde tabletten zijn bestemd voor inname via de mond en moeten vóór de maaltijd ingenomen worden met voldoende vloeistof.
Gelijktijdige inname van voedsel kan de opname van het geneesmiddel verminderen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Xefo mag niet worden gebruikt tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap en door vrouwen die borstvoeding geven. U mag Xefo gedurende de laatste drie maanden van uw zwangerschap niet innemen.
Door het gebruik van Xefo kan de vruchtbaarheid gestoord worden en is daarom niet aanbevolen bij vrouwen die proberen om zwanger te worden. Bij vrouwen die problemen hebben om zwanger te worden, of die onvruchtbaarheids onderzoeken ondergaan moet overwogen worden om de behandeling met Xefo stop te zetten.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Xefo heeft weinig of geen invloed op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xefo

Xefo filmomhulde tabletten bevat lactose monohydraat.
Als uw arts u heeft verteld dat u intolerantie hebt voor sommige suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT XEFO INGENOMEN

Volg bij het innemen van Xefo nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen: De gebruikelijke dosering is 8-16 mg gespreid in te nemen in 2 tot 3 innames. De maximale aanbevolen dagelijkse dosis 16 mg.

Xefo tabletten moeten ingeslikt worden met een voldoende hoeveelheid vloeistof. De tabletten moeten vóór de maaltijden worden ingenomen.

Bij gebrek aan gegevens is Xefo niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en
adolescenten jonger dan 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van Xefo heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem contact op met uw arts of apotheker als u meer Xefo hebt ingenomen dan werd voorgeschreven.
Als u te veel hebt gebruikt, mag u de volgende symptomen verwachten: nausea, braken, hersensymptomen (duizeligheid, gezichtsstoornissen).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xefo in te nemen Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xefo bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Geneesmiddelen zoals Xefo kunnen geassocieerd worden met een kleine stijging van het risico op een hartaanval (“myocardinfarct”).

De meest voorkomende bijwerkingen van Xefo zijn misselijkheid, slechte spijsvertering, buikpijn, braken en diarree.

Vaak (bij minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde patiënten)
Lichte en voorbijgaande hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, slechte spijsvertering, diarree, braken.

Soms (bij minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1000 behandelde patiënten) Magerzucht, slapeloosheid, depressie, oogbindvliesontsteking, duizeligheid, oorsuizingen,hartkloppingen, hartversnelling, opvliegingen, constipatie, winderigheid, oprispingen, droge mond, maagontsteking, maagzweer, pijn in de bovenbuik, zweer in de twaalfvingerige darm, mondzweren, verhoogde leverwaarden, SGPT (ALT) of SGOT (AST), huiduitslag, jeuk, overmatig
zweten, rode huiduitslag, netelroos, haaruitval, gewrichtspijn, reumatoïde artritis, osteoartritis, algemene malaise, gelaatsoedeem, gewichtsveranderingen, oedeem, rinitis.

Zelden (bij minder dan 1 op 1000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde patiënten) Keelontsteking, bloedarmoede, trombocytopenie, leukopenie, overgevoeligheid, verwardheid, zenuwachtigheid, rusteloosheid, slaperigheid, stoornis in de gevoelswaarneming, stoornis in de smaakgewaarwording, beven, migraine, gezichtsstoornissen, te hoge bloeddruk, warmteopwellingen (flush), bloeding, hematoom, kortademigheid, hoesten, teerkleurige ontlasting, bloedbraken, mondholteontsteking, slokdarmontsteking, gastro-oesofagale reflux, slikstoornis, mondholteontsteking met aften, tongontsteking, abnormale werking van de lever, huidontsteking, botpijn, spierkrampen, spierpijn, verhoogde urinelozing ‘s nachts, stoornissen bij de urinelozing, krachteloosheid, verlengde bloedingstijd, purpura, bronchospasme, verhoging van de hoeveelheid bloedureumstikstof en van de creatininewaarde, geperforeerde maagzweer.


Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten)
Hepatocellulaire schade, ecchymose, oedeem en blaasvormige reacties, syndroom van Stevens- Johnson, toxische epidermale necrolyse

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U XEFO

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Blister: Bewaren beneden 30C°
Tablettencontainer: voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Xefo niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Xefo

- Het werkzaam bestanddeel is lornoxicam.

- Eén filmomhulde tablet bevat 4 mg lornoxicam. - De andere bestanddelen zijn:
Kern: Lactose monohydraat, Microkristallijne cellulose, Povidone, Natriumcroscarmellose, Magnesiumstearaat
Omhulling: Macrogol, Titaandioxide (E171), Talk, Hypromellose
Hoe ziet Xefo er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Xefo 4 mg filmomhulde tablet is een witte tot geelachtige, langwerpige filmomhulde tablet met een opdruk “L04”.
Xefo wordt verdeeld in verpakkingsgroottes van 10, 20, 30, 50, 100, 250 en 500 filmomhulde tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Xefo, 4 mg filmomhulde tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 102403

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder:
Nycomed bv
Postbus 31
2130 AA Hoofddorp tel.: 023 566 87 77 fax: 023 566 88 77

Fabrikant

Nycomed Danmark ApS Nycomed Austria
Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde Sct. Peter Strasse 25, A-4021
Denemarken Oostenrijk

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2009.