BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Xylocaine 20 mg/g Gel, catheterslijm Lidocaïnehydrochloride monohydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Xylocaine Gel en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xylocaine Gel gebruikt
3. Hoe wordt Xylocaine Gel gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xylocaine Gel
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS XYLOCAINE GEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Xylocaine Gel behoort tot de groep van middelen voor plaatselijke verdoving (lokale anesthetica). Het bevat lidocaïne, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking.

Xylocaine Gel wordt gebruikt:

- voor locale verdoving en wordt verder gebruikt om het inbrengen van bijvoorbeeld blaascatheters en maagsondes te vergemakkelijken. Xylocaine Gel werkt hierbij als verdoving en als glijmiddel.

- bij onderzoek van lichaamsholten en inwendige kanalen (endoscopische handelingen).
- bij het inbrengen van een beademingsbuis in de keel (intubatie).

- bij pijn bij blaasontsteking.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XYLOCAINE GEL GEBRUIKT
Gebruik Xylocaine Gel niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor lidocaïnehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Xylocaine Gel.

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere lokale anesthetica van het amide-type.

Wees extra voorzichtig met Xylocaine Gel

- Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Dit geldt met name wanneer u medicijnen gebruikt tegen hartritmestoornissen (zie ook de rubriek ‘gebruik met andere geneesmiddelen’) en wanneer u lijdt aan de stofwisselingsziekte porfyrie.

- Xylocaine Gel moet met voorzichtigheid worden gebruikt als de slijmvliezen in het gebied waar de gel gebruikt wordt beschadigd zijn, of als er ontstekingen zijn in dat gebied.

- Als de keel verdoofd is met Xylocaine Gel kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op tong of wang bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.

- Xylocaine Gel moet ook met voorzichtigheid worden toegepast bij oudere patiënten, patiënten in een slechte algemene conditie, in ernstige shocktoestand, met epilepsie, met hartritmestoornissen, met hartfalen of andere problemen van het hart-en bloedvaten, of patiënten met stoornissen in lever- of nierfunctie. Dit geldt vooral als hoge doseringen nodig zijn.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!

Xylocaine Gel moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast bij patiënten die ook worden behandeld met soortgelijke geneesmiddelen of geneesmiddelen met een zelfde structuur (zoals sommige geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen). Het kan nodig zijn dat uw arts hiervoor de dosering moet aanpassen.

Gebruik van Xylocaine Gel met voedsel en drank
Als de keel verdoofd is met Xylocaine Gel kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op tong of wang bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U kunt tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding met Xylocaine Gel worden behandeld. In de gebruikelijke doseringen is er in het algemeen geen risico aanwezig voor het kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gebruik van Xylocaine Gel kan in sommige gevallen tijdelijk het reactievermogen beïnvloeden. Houdt u hiermee rekening als u aan het verkeer gaat deelnemen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xylocaine Gel

Xylocaine Gel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216) als conserveermiddel. Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

3. HOE WORDT XYLOCAINE GEL GEBRUIKT

Veelal zal Xylocaine Gel worden aangebracht door de arts. Echter in sommige gevallen kunt u de gel zelf aanbrengen, volg dan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Uw arts heeft u verteld hoe, hoe vaak en hoeveel Xylocaine Gel u per dag moet gebruiken. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.

In het algemeen bedraagt de dosering voor VOLWASSENEN:
bij blaascatheterisatie bij vrouwen 5-10 gram en bij mannen 10-20 gram per keer;
bij endoscopie 10-20 gram;
bij intubatie ongeveer 5 gram aanbrengen op het oppervlak van de tube en
bij rectoscopie tot 20 gram.

Bij VOLWASSENEN IN SLECHTE CONDITIE, OUDEREN en KINDEREN zal uw arts de dosering aanpassen.

De verdoving begint meestal binnen de 5 minuten na aanbrengen van de gel te werken en duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Wat u moet doen als u meer van Xylocaine Gel heeft gebruikt dan u zou mogen

Verschijnselen
Verschijnselen zullen als regel alleen optreden na gebruik van zeer grote hoeveelheden Xylocaine Gel. De eerste verschijnselen van overdosering zijn gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, spraak-, gehoor- en/of gezichtsstoornissen, en verstoring van het evenwicht of de bewegingscoördinatie. Spiertrekkingen en toevallen, mogelijk gevolgd door bewustzijnsverlies en coma, kunnen symptomen zijn van een ernstigere overdosering.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Xylocaine Gel is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Xylocaine Gel bij de hand.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xylocaine Gel te gebruiken

Xylocaine Gel wordt veelal op de operatiekamer of op de behandelkamer in de polikliniek aangebracht. Het valt niet te verwachten dat men vergeet om bij u Xylocaine Gel aan te brengen. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
Wanneer u Xylocaine Gel zelf aanbrengt, en u bent vergeten deze te gebruiken, kunt u de gel alsnog aanbrengen.

Als u stopt met het gebruik van Xylocaine Gel

Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xylocaine Gel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Keelpijn kan voorkomen na een operatie wanneer Xylocaine Gel wordt gebruikt bij het inbrengen van een beademingsbuis in de keel.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
Overgevoeligheidsreacties, shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
Verschijnselen van overdosering als meer werkzaam bestanddeel dan gebruikelijk in het lichaam wordt opgenomen.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Neem eveneens contact op met uw arts indien bijwerkingen niet overgaan Ook in alle andere gevallen van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen.

5. HOE BEWAART U XYLOCAINE GEL

Bewaren beneden 25 oC. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Xylocaine Gel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de tube na ‘niet te gebruiken na’ ... maand/jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Xylocaine Gel

- Het werkzaam bestanddeel is lidocaïnehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met lidocaïnehydrochloride-anhydraat 20 mg/g

- De andere bestanddelen zijn hydroxypropylmethylcellulose (E464), methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), zoutzuur , natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet Xylocaine Gel er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Xylocaine Gel is een heldere tot bijna heldere, lichtgekleurde, gel. Tube van 30 gram, met canule en sleutel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder
AstraZeneca BV,
Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer.
Telefoonnummer: (079) 363 2222.

Fabrikant
Astra Pharmaceutical Production AB, Zweden.

Xylocaine 20 mg/g Gel is ingeschreven in het register onder RVG 07830.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2009