BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Xylocaine 100 mg/ml Spray, spray
Lidocaïne

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Xylocaine Spray en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xylocaine Spray gebruikt
3. Hoe wordt Xylocaine Spray gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xylocaine Spray
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS XYLOCAINE SPRAY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Xylocaine Spray behoort tot de groep van middelen voor plaatselijke verdoving (lokale anesthetica). Het bevat lidocaïne, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking.

Xylocaine Spray wordt gebruikt:
- in alle gevallen waarin een snelle verdoving van het slijmvlies is vereist, vooral bij ingrepen in de keel-, neus- en oorheelkunde, in de verloskunde, in de mondchirurgie en in de ongevalgeneeskunde (traumatologie).

- bij met pijn, branderigheid, jeuk en andere onaangename gewaarwordingen (sensaties)gepaard gaande aandoeningen van huid en slijmvliezen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XYLOCAINE SPRAY GEBRUIKT
Gebruik Xylocaine Spray niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor lidocaïne of voor één van de andere bestanddelen van Xylocaine Spray.

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere lokale anesthetica van het amide-type.

Wees extra voorzichtig met Xylocaine Spray

- Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Dit geldt met name wanneer u medicijnen gebruikt tegen hartritmestoornissen (zie ook de rubriek ‘gebruik met andere geneesmiddelen’ en wanneer u lijdt aan de stofwisselingsziekte porfyrie.

- Xylocaine Spray moet met voorzichtigheid worden gebruikt als de slijmvliezen in het gebied waar de spray gebruikt wordt beschadigd zijn, of als er ontstekingen zijn in dat gebied.

- Als de keel verdoofd is met Xylocaine Spray kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op tong of wang bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.

- Xylocaine Spray moet ook met voorzichtigheid worden toegepast bij oudere patiënten, patiënten in een slechte algemene conditie, in ernstige shocktoestand, met epilepsie, met hartritmestoornissen, met hartfalen of andere problemen van het hart-en bloedvaten, of patiënten met stoornissen in lever- of nierfunctie. Dit geldt vooral als hoge doseringen nodig zijn.

- Xylocaine Spray mag niet in het oog worden verstoven. Indien de vloeistof per ongeluk in een oog komt moet men onmiddellijk het oog spoelen met water of een 0,9% natriumchloride oplossing.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!

Xylocaine Spray moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast bij patiënten die ook worden behandeld met soortgelijke geneesmiddelen of geneesmiddelen met een zelfde structuur (zoals sommige geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen). Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering hiervoor moet aanpassen.

Gebruik van Xylocaine Spray met voedsel en drank

Als de keel verdoofd is met Xylocaine Spray kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op tong of wang bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
U kunt tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding met Xylocaine Spray worden behandeld. In de gebruikelijke doseringen is er in het algemeen geen risico aanwezig voor het kind.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gebruik van Xylocaine Spray kan in sommige gevallen tijdelijk het reactievermogen beïnvloeden. Houdt u hiermee rekening als u aan het verkeer gaat deelnemen.

3. HOE WORDT XYLOCAINE SPRAY GEBRUIKT

De arts zal Xylocaine Spray bij u toedienen. Hij zal de dosering aanpassen aan de aard van de ingreep, de duur van de ingreep, uw leeftijd en lichamelijke conditie.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering
Volwassenen
In het algemeen bedraagt de dosering 1-20 verstuivingen Xylocaine Spray. De maximale dosering hangt af van de duur van de ingreep.Kinderen
Voor kinderen is de maximale dosering lager en dient deze te worden aangepast aan het gewicht van het kind.

Wat u moet doen als u meer van Xylocaine Spray heeft gebruikt dan u zou mogen

Verschijnselen
Xylocaine Spray wordt in de regel op de operatiekamer of op de behandelkamer in de polikliniek toegediend. U wordt dan goed bewaakt. Overdosering valt niet te verwachten.
De eerste verschijnselen van overdosering zijn gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, spraak-, gehoor- en/of gezichtsstoornissen, en verstoring van het evenwicht of de bewegingscoördinatie. Spiertrekkingen en toevallen, mogelijk gevolgd door bewustzijnsverlies en coma, kunnen symptomen zijn van een ernstigere overdosering.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct de arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xylocaine Spray te gebruiken

Xylocaine Spray wordt in de regel op de operatiekamer of op de behandelkamer in de polikliniek toegediend. Het valt niet te verwachten dat men vergeet u Xylocaine Spray toe te dienen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met gebruik van Xylocaine Spray

Na toediening van Xylocaine Spray treedt de werking snel in en het verdovende effect houdt ongeveer 10-15 minuten aan (afhankelijk van de toegediende hoeveelheid). Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u pijn ervaren als gevolg van de ingreep. Uw arts zal u informeren hoe u in dat geval de pijn het beste kunt bestrijden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xylocaine Spray bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Plaatselijke bijwerkingen kunnen optreden. Als Xylocaine Spray in de keel wordt toegepast bij het toedienen van narcose zijn voorbijgaande klachten van keelpijn, heesheid en stemverlies gemeld.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten)
Overgevoeligheidsreacties, shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Verschijnselen van overdosering als meer werkzaam bestanddeel dan gebruikelijk in het lichaam wordt opgenomen.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Neem eveneens contact op met uw arts indien bijwerkingen niet overgaan. Ook in alle andere gevallen van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen.

5. HOE BEWAART U XYLOCAINE SPRAY

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Xylocaine Spray niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na “Niet te gebruiken na maand/jaar”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Daarna mag de eventueel overgebleven spray niet langer gebruikt worden.
Gebruik Xylocaine Spray niet als u bemerkt dat de kleur van de vloeistof verandert of als deze troebel wordt.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Xylocaine Spray

- Het werkzaam bestanddeel is: lidocaïnebase (100 mg per ml). Eén verstuiving bevat 10 mg lidocaïnebase.

- De andere bestanddelen zijn: ethanol, polyethyleenglycol 400, bananen-essence, menthol, saccharine (E954) en gezuiverd water.

Hoe ziet Xylocaine Spray er uit en de inhoud van de verpakking

Spray, heldere licht-gekleurde vloeistof met een geur van alcohol, menthol en banaan. Iedere verpakking bevat een glazen flacon met 50 ml vloeistof voor verstuiving (voldoende voor ongeveer 500 verstuivingen) inclusief een polypropyleen doseringsventiel (mondstuk).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
AstraZeneca B.V.,
Postbus 599,
2700 AN Zoetermeer.
Telefoonnummer: (079) 363 2222

Fabrikant
Astra Pharmaceutical Production AB, Zweden

Inschrijving in het Register
Xylocaine 100 mg/ml Spray, spray is ingeschreven in het register onder RVG 07831

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2009