BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Xylocaine® 50 mg/g Zalf, hydrofiele zalf
Lidocaïne

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Xylocaine Zalf zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Xylocaine Zalf en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xylocaine Zalf gebruikt
3. Hoe wordt Xylocaine Zalf gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xylocaine Zalf
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS XYLOCAINE ZALF EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Xylocaine Zalf behoort tot de groep van middelen voor plaatselijke verdoving (lokale anesthetica). Het bevat lidocaïne, een kortwerkend lokaal anestheticum van het amide-type met een snel intredende werking. Xylocaine Zalf verlicht pijn en jeuk door een verdovende werking.
Xylocaine Zalf kan worden toegepast bij aandoeningen van de huid en slijmvliezen waarbij een branderig gevoel, pijn of jeuk voorkomt, zoals bij aambeien en jeuk bij de anus.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XYLOCAINE ZALF GEBRUIKT
Gebruik Xylocaine Zalf niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor lidocaïne of voor één van de andere bestanddelen van Xylocaine Zalf.

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere lokale anesthetica van het amide-type.

Wees extra voorzichtig met Xylocaine Zalf

- Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

- Indien de huid waarop door Xylocaine Zalf moet worden gesmeerd ernstig beschadigd is of het omliggende weefsel ontstoken is, dient eerst met de arts te worden overlegd of Xylocaine Zalf mag worden gebruikt.

- Xylocaine Zalf moet ook met voorzichtigheid worden toegepast bij oudere patiënten, patiënten in een slechte algemene conditie, in ernstige shocktoestand, met epilepsie, met hartritmestoornissen, met hartfalen of andere problemen van het hart-en bloedvaten, of patiënten met stoornissen in lever- of nierfunctie. Dit geldt vooral als hoge doseringen nodig zijn. Indien een van deze beschrijvingen bij u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts alvorens Xylocaine Zalf te gebruiken.

- Indien u medicijnen gebruikt tegen hartritmestoornissen dient eerst met de arts te worden overlegd of Xylocaine Zalf mag worden gebruikt (zie ook ‘Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen’).

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.

Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!
Xylocaine Zalf moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast bij patiënten die ook worden behandeld met een soortgelijk geneesmiddel.
Soms zal de arts mogelijk de dosering aanpassen als u tegelijkertijd wordt behandeld met middelen tegen hartritmestoornissen die een stof bevatten die lijkt op lidocaïne.

Sommige geneesmiddelen kunnen verhinderen dat lidocaine uit het lichaam wordt verwijderd. Hierdoor zou een te hoog gehalte van lidocaine in het bloed kunnen ontstaan waardoor de kans op bijwerkingen wordt verhoogd. Voorbeelden van dergelijke geneesmiddelen zijn cimetidine (middel bij maagzweren) en beta-blokkers (groep van geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk). Deze wisselwerking is echter niet te verwachten wanneer u Xylocaine Zalf gedurende een korte tijd en volgens de aanbevolen dosering gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.
U mag Xylocaine Zalf tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft in overleg met de arts gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gebruik van Xylocaine Zalf kan in sommige gevallen, afhankelijk van de dosering, tijdelijk het reactievermogen beïnvloeden. Houdt u hiermee rekening als u aan het verkeer gaat deelnemen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xylocaine Zalf
Xylocaine Zalf bevat propyleenglycol. Propyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken.

3. HOE WORDT XYLOCAINE ZALF GEBRUIKT

Volg bij gebruik van Xylocaine Zalf nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen
Per keer bij een volwassene van 70 kg 1 tot 5 gram zalf gebruiken.
Niet meer dan 10 gram zalf per keer gebruiken (dit is iets minder dan 1/3 tube). Wanneer u deze maximale hoeveelheid heeft aangebracht, moet u minstens 8 uur wachten voordat een tweede dosis van de zalf wordt aangebracht.
Per dag mag maximaal een halve tube gebruiken.
Bij volwassenen in slechte conditie, ouderen en kinderen dient eerst overlegd te worden met een arts, mogelijk zal uw arts de dosering aanpassen.
Wat u moet doen als u meer van Xylocaine Zalf heeft gebruikt dan u zou mogen

Verschijnselen
Verschijnselen zullen als regel alleen optreden na gebruik van zeer grote hoeveelheden Xylocaine Zalf. De eerste verschijnselen van overdosering zijn gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, spraak-, gehoor- en/of gezichtsstoornissen, en verstoring van het evenwicht of de bewegingscoördinatie. Spiertrekkingen en toevallen, mogelijk gevolgd door bewustzijnsverlies en coma, kunnen symptomen zijn van een ernstigere overdosering.

Wat moet u dan doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Xylocaine Zalf is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Xylocaine Zalf bij de hand.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xylocaine Zalf te gebruiken

Xylocaine Zalf wordt zo nodig bij jeuk en pijn gebruikt. Als u vergeten bent de zalf aan te brengen, kunt u dit alsnog doen. Let u er wel op dat minimaal 8 uur tijdsverschil tussen de doses moet zijn. Gebruik nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met gebruik van Xylocaine Zalf

Na aanbrengen van Xylocaine Zalf treedt de werking snel in en het verdovende effect houdt ongeveer 4 uur aan (afhankelijk van de toegediende hoeveelheid).

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xylocaine Zalf bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Zelden (minder dan 1 op de 1.000 patiënten).
Overgevoeligheidsreacties, in het ernstigste geval een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Plaatselijke bijwerkingen (huidirritatie) kunnen optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Neem eveneens contact op met uw arts indien bijwerkingen niet overgaan. Ook in alle andere gevallen van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen.

5. HOE BEWAART U XYLOCAINE ZALF

Bewaren beneden 25ºC. Niet de koelkast of vriezer bewaren.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Xylocaine Zalf niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube en de doos na “Niet te gebruiken na maand/jaar”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Daarna mag u de eventueel overgebleven zalf niet langer gebruiken.
Gebruik Xylocaine Zalf niet als u bemerkt dat de zalf van kleur of uiterlijk verandert.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Xylocaine Zalf

- Het werkzaam bestanddeel is lidocaïne.
Xylocaine Zalf bevat 50 mg lidocaïne per gram.

- De andere bestanddelen zijn: polyethyleenglycol, propyleenglycol (490) en gezuiverd water

Hoe ziet Xylocaine Zalf er uit en de inhoud van de verpakking
Xylocaine Zalf is een witte tot lichtgrijze hydrofiele zalf voor rectaal gebruik. Tube à 35 g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
AstraZeneca B.V.
Postbus 599
NL-2700 AN Zoetermeer Tel: (0)79 363 22 22

Fabrikant
Astra Pharmaceutical Production, Zweden

Inschrijving
Xylocaine 50 mg/g Zalf, hydrofiele zalf, is ingeschreven in het register onder RVG 01553.
NB: Xylocaine 50 mg/g Zalf mag alleen door de apotheek of drogist worden afgeleverd.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2009