BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
*Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
*Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
*Dit geneesmiddel is alleen aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
3. Hoe wordt Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels?

Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels
*Het werkzame bestanddeel is ketotifen. Dit is aanwezig in de vorm van 0,345 mg ketotifen waterstof fumaraat per ml oplossing, hetgeen overeenkomt met 0,25 mg ketotifen per ml oplossing
*Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: benzalkoniumchloride (conserveermiddel), glycerol (E422), natriumhydroxide (E524), water voor injecties

Verantwoordelijk voor het Fabrikant
in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ Arnhem
telefoon: 026 – 3782111

In het register ingeschreven onder
RVG 25726

1. Wat is Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt?
Zaditen 0,25 mg/ml is een oogdruppeloplossing verpakt in een kunststof flesje van 5 ml, voorzien van een druppelaar en beschermdop.

Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels bevatten een anti-allergische stof. Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels worden voorgeschreven voor de behandeling van seizoengebonden allergische conjunctivitis (jeukende, tranende, rode of gezwollen ogen en/of oogleden).

2. Wat moet u weten voordat u Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
Gebruik Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels niet:
*als u allergisch bent voor ketotifen of voor één van de andere bestanddelen.
Wees extra voorzichtig met Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels indien:
*u contactlenzen draagt. U mag geen contactlenzen dragen tijdens het indruppelen van dit geneesmiddel. Na het indruppelen van Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels moet u minstens 15 minuten wachten alvorens uw contactlenzen opnieuw in te brengen.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Er is geen ervaring met het gebruik van Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels gedurende de zwangerschap. Als u zwanger bent of wenst zwanger te worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Ketotifen wordt uitgescheiden via de moedermelk. Echter ieder risico voor het kind lijkt onwaarschijnlijk gezien de hoogte van de doses die voor de behandeling gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Als u wazig ziet of slaperig bent na gebruik van Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, moet u wachten met autorijden of het bedienen van machines tot deze symptomen verdwenen zijn.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels:
Dit product bevat o.a. benzalkoniumchloride dat zachte contactlenzen kan ontkleuren.

Gebruik van Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels in combinatie met andere
geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Met name wanneer u één (of meer) van de volgende (genees)middelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker informeren:
- andere oogdruppels: u moet een wachttijd van 5 minuten in acht nemen tussen het gebruik van de twee geneesmiddelen;
- antihistaminica (ter behandeling van overgevoeligheidsreacties). De werking van het middel kan versterkt worden.
- alcohol. De werking van alcohol kan versterkt worden.
- CZS-remmers (ter behandeling van aandoeningen van de hersenen ). De werking van het middel kan versterkt worden.

3. Hoe wordt Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels gebruikt?
Tweemaal per dag (‘s ochtends en ‘s avonds) één druppel in het aangedane oog of in beide aangedane ogen aanbrengen.
Was eerst uw handen. Trek het onderste ooglid voorzichtig naar beneden met één hand. Buig uw hoofd achterover. Met de andere hand houdt u het flesje omgekeerd boven het te behandelen oog.
Druk zachtjes op het flesje tot er 1 druppel in uw oog valt.
Let erop dat het uiteinde van de druppellaar niet in aanraking komt met uw oog, oogleden of oogharen. Op deze manier blijft de inhoud van het flesje steriel.
In geval u bemerkt dat Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer u te veel Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels heeft gebruikt?
Er is geen gevaar als u per ongeluk Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels ingeslikt heeft. Wees ook niet ongerust als er toevallig meer dan één druppel in uw oog terechtgekomen is. Raadpleeg uw arts bij twijfel.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels te
gebruiken?
Neem nooit een dubbele dosis Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels om zo de vergeten dosis in te halen. Als u een keer een dosis van het geneesmiddel heeft overgeslagen, doe dan zo snel mogelijk een druppel in uw oog. Doe de volgende druppel op het gewone tijdstip in uw oog. Verzeker u ervan dat er een druppel in uw oog terecht gekomen is.
Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels mogen worden gebruikt door volwassenen, oudere personen en kinderen van 3 jaar en ouder.

4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels bijwerkingen veroorzaken.

Ogen:
Soms (tussen 1% en 2%): branderig/prikkelend gevoel, hele kleine scheurtjes in de huid die het oog bedekt.
Zeldzame reacties (minder dan 1%) zijn: wazig zien na het indruppelen, droge ogen, ooglidaandoeningen, ontsteking van het oogoppervlak, pijnlijke ogen, pijn bij het kijken naar helder licht, zichtbare bloeding onder het oogoppervlak.
Algemeen (minder dan 1%): hoofdpijn, slaperigheid, droge mond.

Huid (minder dan 1%): huiduitslag al dan niet met hevige jeuk en vorming van bultjes, overgevoeligheidsreacties, eczeem.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Zaditen 0,25mg/ml, oogdruppels?
Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaar Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels in de originele buitenverpakking beneden 25 °C. Sluit het flesje onmiddellijk na gebruik.

Uiterste gebruiksdatum: Een ongeopend flesje Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels kunt u gebruiken tot de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”of “exp” op het etiket van het flesje.
Gebruik de oogdruppels niet langer dan 4 weken na eerste opening van het flesje.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2004