Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er
ZANTAC 75, 75 mg tabletten

Zantac 75 bevat als werkzaam bestanddeel ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 75 mg ranitidine.


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Zantac 75 zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
•Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
•Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
•Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren binnen 14 dagen.
•Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Zantac 75 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Zantac 75 inneemt 3. Hoe wordt Zantac 75 ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zantac 75
6. Aanvullende informatie


1. Wat is Zantac 75 en waarvoor wordt het gebruikt
Zantac 75 tabletten behoren tot een groep van geneesmiddelen die histamine H2-antagonisten heten. H2-antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering.
Zantac 75 tabletten kunt u innemen als u last heeft van klachten die veroorzaakt worden door maagzuur, zoals zuurbranden en zure oprispingen.


2. Wat u moet weten voordat u Zantac 75 inneemt

Gebruik Zantac 75 niet
? als gebleken is dat u allergisch (overgevoelig) bent voor ranitidine of één van de andere bestanddelen (zie sectie 6. Aanvullende informatie) van Zantac 75.

Wees extra voorzichtig met Zantac 75 als u
? een ernstige nier- of leveraandoening heeft.
? onder regelmatige medische controle staat.
? van middelbare leeftijd of ouder bent en voor het eerst maagklachten heeft of als de klachten toenemen.
? op doktersvoorschrift geneesmiddelen gebruikt.
? maagklachten heeft en daarbij gewicht verliest.
? als u een verhoogd risico heeft op een maagzweer of al eens een maagzweer heeft gehad en sterke pijnstillers gebruikt (NSAIDs).
— wel eens een acute aanval van een stofwisselingsziekte heeft gehad die zich uit in o.a. huidafwijkingen (porfyrie).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u Zantac 75 tegelijkertijd gebruikt met grote hoeveelheden (2 gram) sucralfaat (een geneesmiddel tegen ontstekingen in de maag, twaalfvingerige darm of slokdarm), kan de werking van Zantac 75 verminderd worden. Dit effect treedt niet op wanneer sucralfaat 2 uur na Zantac 75 wordt ingenomen.
Raadpleeg uw arts wanneer u ketoconazol (geneesmiddel tegen schimmels) tegelijkertijd gebruikt met Zantac 75. Uw arts zal eventueel de dosering aanpassen.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geld ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.


Gebruik van Zantac 75 in combinatie met voedsel en drank
U kunt Zantac 75 op elk gewenst tijdstip gebruiken, met of zonder voedsel en drank.


Zwangerschap en borstvoeding
Ranitidine passeert de placenta en wordt in moedermelk uitgescheiden. Zantac 75 moet daarom niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding zonder voorafgaand overleg met de arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn niet voldoende gegevens over de invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.


3. Hoe wordt Zantac 75 ingenomen
Zodra u klachten krijgt, overdag of ‘s nachts kunt u een tablet innemen. Zantac 75 heeft een langdurige werking die ongeveer een half uur na inname begint. De werking is 2 uur na inname maximaal en kan tot 12 uur aanhouden. De meeste patiënten hebben daarom voldoende aan 1-2 tabletten per 24 uur. Indien nodig mogen maximaal 4 tabletten per 24 uur worden ingenomen.
U kunt de tabletten Zantac 75 met wat vloeistof doorslikken.

Kinderen jonger dan 16 jaar:
Zantac 75 is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Verminderde nierfunctie:
Als de werking van uw nieren verminderd is, moet u vóór gebruik met uw arts overleggen of de dosering moet worden aangepast.


Wat u moet doen wanneer u meer van Zantac 75 heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u teveel van Zantac 75 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Zantac 75 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Zelden voorkomende bijwerkingen (tussen de 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 patiënten) zijn;
— overgevoeligheidsreacties (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/ of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), koorts, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchspasme), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en pijn op de borst).
— huiduitslag.
— jeuk (pruritis).
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn;
— bepaalde afwijkingen in het bloed zoals leukopenie (tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties), trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingneiging) en pancytopenie (algemeen tekort aan bloedcellen die eventueel gepaard kan gaan met agranulocytose, dit is een zeer ernstig tekort aan witte bloedlichaampjes die gepaard gaat met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond). Over het algemeen gaan deze afwijkingen in het bloed vanzelf weer over als gestopt wordt met het gebruik van Zantac 75.
— shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderde bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
— depressie, hallucinaties en omkeerbare geestelijke verwardheid. Deze bijwerkingen zijn voornamelijk gemeld bij ernstig zieke en/ of oudere patiënten.
— hoofdpijn, duizeligheid en omkeerbare onwillekeurige bewegingsstoornissen. — wazig zien, niet van blijvende aard.
— vertraagde hartslag (bradycardie).
— bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok). — ontsteking van een bloedvat (vasculitis).
— acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).
— diarree.
— doorgaans omkeerbare leverontsteking (hepatitis) wel of niet gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen).
— huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme).
— haaruitval.
? spier- of gewrichtspijn.
? ontsteking van de nieren die gepaard gaat met bloed in de urine, koorts en pijn in de zij (interstitiële nefritis).
? bij mannen: tijdelijke impotentie en borstklierontwikkeling.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Zantac 75
Bewaar Zantac 75 in de oorspronkelijke verpakking, beneden 30°C. Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Zantac 75 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Niet te gebruiken na”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.


6. Aanvullende informatie

Wat bevat Zantac 75
? Het werkzame bestanddeel is ranitidine (in de vorm van ranitidinehydrochloride).
? De andere werkzame bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat,
hypromellose, titaandioxide (E171), triacetine en synthetisch rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Zantac 75 er uit en wat is de inhoud van de verpakking.
Zantac 75 is een geneesmiddel in de vorm van een vijfkantige roze omhulde tablet. Aan de ene kant van de tablet ziet u de letter “Z” en aan de andere kant “75”.
De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips. Een verpakking Zantac 75 bevat 12, 24 of 48 tabletten.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Registratiehouder;
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 2871
3500 GW Utrecht

Fabrikanten;
Glaxo Wellcome S.A
Avda. Extremadure, 3
09400 Aranda de Duero Burgos-Espagne

Glaxo Operations UK Ltd Priority Street,
Ware Hertfordshire, SG12 0DJ England
Glaxo Wellcome GmbH & Co

Inschrijving: RVG 18864


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2008.