Zelitrex@ 500 mg
Zelitrex@ 250 mg
Filmomhulde tabletten
Valaciclovir (als valaciclovirhydrochloride).

PATIËNTENINFORMATIE

• Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Zelitrex gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT ZIJN ZELITREX 500 MG EN 250 MG?

Zelitrex 500 mg en 250 mg zijn geneesmiddelen in de vorm van tabletten.
Zelitrex tabletten zijn wit tot gebroken wit van kleur en langwerpig van vorm. Zelitrex 500 tabletten hebben een blauwe opdruk: 'GX CF1'. Zelitrex 250 tabletten hebben een blauwe opdruk: ‘GX CE7’.

De werkzame stof in Zelitrex heet valaciclovir
.
Valaciclovir behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen virusinfecties.

Elke tablet Zelitrex 500 mg bevat 500 milligram (mg) en elke tablet Zelitrex 250 mg bevat 250 mg valaciclovir (als valaciclovirhydrochloride).

Zelitrex tabletten bevatten de volgende hulpstoffen: microkristallijne cellulose, crospovidon, povidon K90, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumoxide, methylhydroxypropylcellulose (E464), polyethyleenglycol 400, polysorbaat 80 (alleen in Zelitrex 500), carnauba was, schellak, ethanol, propyleenglycol, natriumlactaat, polydimethylsiloxaan en de kleurstoffen titaniumdioxide (E171) en briljant blauw (E133). Zelitrex is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Zelitrex 500 mg is verkrijgbaar in verpakkingen met 10 (voor de behandeling van herpes genitalis), 42 (voor de behandeling van gordelroos) of 90 (ter voorkoming van terugkeer van aanvallen van herpes genitalis) tabletten in doordrukstrip.

Alle verpakkingsgrootten van Zelitrex 500
mg zijn geschikt om de ziekteverschijnselen van een CMV-infectie na niertransplantatie te voorkomen. Zelitrex 250 mg is verkrijgbaar in een verpakking met 60 tabletten in doordrukstrip (ter voorkoming van terugkeer van aanvallen van herpes genitalis; bij 10 of meer aanvallen per jaar).

Zelitrex 500 mg en 250 mg zijn in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 18065 en 21719.

In Nederland worden Zelitrex 500 mg en 250 mg op de markt gebracht door: GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist, tel. 030- 6938100, nlinfo@gsk.com.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS ZELITREX VOOR?
Uw arts kan u Zelitrex 500 mg of 250 mg voorschrijven om:

- een ernstig verloop van uw
gordelroos te voorkomen. Het wordt sterk aanbevolen de behandeling binnen 2 dagen nadat de eerste blaasjes zijn gevormd te beginnen.

- een herpesinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis) te
behandelen.

- als onderhoudsbehandeling om het herhaald optreden van herpes genitalis infecties te voorkomen. De behandeling dient te worden begonnen als u de verschijnselen voelt opkomen of onmiddellijk na het optreden van de eerste verschijnselen.

- ziekteverschijnselen van een cytomegalovirus (CMV) infectie na niertransplantatie te voorkomen.

WANNEER MAG U ZELITREX NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor valaciclovir, aciclovir of voor een van de andere bestanddelen van Zelitrex, mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inname plotseling last krijgt van: benauwdheid; gezwollen oogleden, lippen of gezicht; rode huid; galbulten en/of jeuk.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Algemeen
U moet zorgen dat u voldoende drinkt wanneer u Zelitrex gebruikt. Dit geldt met name voor oudere patiënten.

Bij gordelroos
In verband met besmettingsgevaar moet u proberen de blaasjes zo weinig mogelijk aan te raken. Het is aan te raden uw handen te wassen als u de blaasjes heeft aangeraakt. Gordelroos is alleen besmettelijk voor die personen die (nog) geen waterpokken hebben gehad.
Patiënteninformatie Zelitrex 500 en 250, blz 2 versie 16.2

Bij herpes genitalis
Herpes virussen worden via lichamelijk contact verspreid. De onderhoudsbehandeling geneest herpes genitalis niet en neemt de kans op besmetting niet weg. Aanvullend op de behandeling met Zelitrex wordt een veilige manier van vrijen aanbevolen. Echter, in verband met de mogelijkheid van besmetting van andere delen van het eigen lichaam (bijv. ogen en vingers) of dat van de partner is het aan te raden af te zien van intiem contact tijdens een aanval van herpes genitalis (d.w.z. als er blaasjes aanwezig zijn of zich aankondigen). Het is aan te raden uw handen te wassen als u de blaasjes heeft aangeraakt.

ZELITREX EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Er zijn geen gegevens over een effect van valaciclovir op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Men dient er rekening mee te houden dat het eventueel optreden van de bijwerkingen duizeligheid en verwardheid deze vaardigheden negatief kan beïnvloeden. Deze bijwerkingen treden eerder op wanneer u een nierbeschadiging heeft of anderszins door een andere factor verminderde weerstand heeft of wanneer u een orgaantransplantatie hebt ondergaan en behandeld wordt met een hoge dosis valaciclovir.

KUNT U ZELITREX SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen.

De geneesmiddelen probenecide (geneesmiddel ter voorkoming vanjichtaanvallen), cimetidine (geneesmiddel bij maagzweren en zweren van de
twaalfvingerige darm) en mycophenolaat mofetil (geneesmiddel ter voorkoming van transplantaatafstoting) hebben een wisselwerking met Zelitrex.

Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden.

ZELITREX EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u Zelitrex slechts gebruiken na overleg met uw arts.

HOEVEEL ZELITREX MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoeveel tabletten Zelitrex u moet innemen en hoe vaak per dag. Zelitrex kan met water of een andere vloeistof worden ingenomen. U kunt de tabletten zowel vóór als na de maaltijd innemen.

Zelitrex tabletten vormen een kuur. Het is zeer belangrijk dat de voorgeschreven kuur in zijn geheel, volgens het voorschrift van de arts wordt afgemaakt!
Oók als de klachten reeds eerder mochten verminderen of zelfs zijn verdwenen.

Gordelroos

VOLWASSENEN
De gebruikelijke dosering voor de behandeling van gordelroos is:
3 maal daags (om de 8 uur) 2 tabletten Zelitrex 500.
Een kuur voor de behandeling van gordelroos duurt 7 dagen.
Het wordt sterk aanbevolen de behandeling binnen 2 dagen nadat de eerste blaasjes zijn gevormd te beginnen.

Herpes genitalis - behandeling

VOLWASSENEN
De gebruikelijke dosering voor de behandeling van herpes genitalis is:
2 maal per dag 1 tablet Zelitrex 500.

De behandeling van terugkerende aanvallen duurt 5 dagen. Omdat een eerste aanval ernstiger van aard kan zijn, kan het nodig zijn de duur van de behandeling dan te verlengen tot 10 dagen.

De behandeling dient zo spoedig mogelijk na de eerste symptomen te worden begonnen. Voor herhaald optredende aanvallen van herpes genitalis is het aan te raden de behandeling te beginnen als u de verschijnselen voelt opkomen of onmiddellijk na het optreden van de eerste verschijnselen. Overleg met uw arts of het raadzaam is (een recept voor) een kuur in voorraad te hebben.

Herpes genitalis – voorkomen van terugkeer van aanvallen

VOLWASSENEN
De gebruikelijke dosering om te voorkomen dat de aanvallen van herpes genitalis terugkomen, is:
1 maal per dag 1 tablet Zelitrex 500.

Als de aanvallen heel vaak terugkeren (10 of meer keer per jaar), zal uw arts u Zelitrex 250 2x daags voorschrijven.

Als u een HIV-infectie heeft, waardoor uw weerstand is verminderd, zal uw arts u Zelitrex 500 2x daags voorschrijven.

U mag de behandeling met Zelitrex alleen maar staken op voorschrift van uw arts.
Na het staken van de behandeling is het namelijk mogelijk dat de aanvallen terugkeren.

CMV-infectie – voorkomen van ziekteverschijnselen na niertransplantatie

VOLWASSENEN
De gebruikelijke dosering om CMV-infectie te voorkomen, is:
4 maal per dag 4 tabletten Zelitrex 500.
De behandeling moet zo snel mogelijk na de transplantatie worden begonnen en duurt gewoonlijk 90 dagen.

De dosering is afhankelijk van de werking van de nieren. Als uw nieren minder goed werken, zal uw arts een lagere dosering kiezen.

Algemeen

Kinderen:
Er zijn nog onvoldoende gegevens om het gebruik van Zelitrex door kinderen aan te raden.

Ouderen:

Oudere patiënten dienen voldoende te drinken. Als uw nieren minder goed werken, zal uw arts een lagere dosering kiezen.

Verminderde nierfunctie:
Bij patiënten met een verminderde werking van de nieren is de uitscheiding van Zelitrex trager dan normaal het geval is. Als uw nieren minder goed werken, zal uw arts een lagere dosering kiezen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten om Zelitrex in te nemen:

Op het moment dat u merkt dat u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In het laatste geval moet u de vergeten dosis niet meer innemen, maar overgaan op het voorgeschreven doseringsschema.
Verdubbel dus nooit de voorgeschreven dosis!

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Wat u moet doen wanneer u te veel Zelitrex heeft ingenomen:

Als u meer tabletten Zelitrex heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven, is het verstandig uw arts te raadplegen in geval van klachten.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

Zoals alle geneesmiddelen kan Zelitrex
bijwerkingen veroorzaken. Voor de frequenties van bijwerkingen worden de volgende frequenties gebruikt:
Zeer vaak: 1 op de 10
Vaak: 1 op de 100 en < 1 op de 10
Soms: 1 op de 1.000 en < 1 op de 100
Zelden: 1 op de 10.000 en < 1 op de 1.000
Zeer zelden: < 1 op de 10.000


Vaak gemeld:
• hoofdpijn
• misselijkheid
Soms gemeld:
• kortademigheid
• huiduitslag inclusief overgevoeligheid
voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit) Zelden gemeld:
• verwardheid*
• waarnemen van dingen die er niet zijn
(hallucineren)*
• opgewondenheid*
• beperking in geestelijke vermogens waarbij de
controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)*
• duizeligheid*
• slaperigheid*
• vermoeidheid*
• verminderd bewustzijn*
• buikpijn
• braken
• diarree
• jeuk (pruritis)
• vermindering van de nierfunctie

Zeer zelden gemeld:
• tekort aan bloedplaatjes
(thrombocytopenie)
• bloedafwijking (tekort aan witte
bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
• overgevoeligheid (anafylaxie)
• trillingen*
• coördinatieproblemen (ataxie)*
• spraakstoornissen (dysartrie)*
• toevallen/stuipen (convulsies)*
• aandoening van de hersenen gekenmerkt
door bv stuipen en bewustzijnsverlaging (encephalopathie)*
• coma*
• verandering van de werking van de lever van tijdelijke aard
• huiduitslag met hevige jeuk en vorming
van bultjes (urticaria)
• plotselinge vochtophoping in huid en
slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
• plotselinge verslechtering van de werking van de nieren (acuut nierfalen)

Soms kunnen lichte veranderingen optreden in de door het laboratorium bepaalde bloedwaarden.

De met * gemerkte bijwerkingen zijn bijna altijd omkeerbaar en meestal gezien bij patiënten met nierbeschadiging of met een andere factor waardoor er verminderde weerstand is.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U ZELITREX HET BEST BEWAREN?

Zelitrex bewaren beneden 30 °C in de originele verpakking.
Het geneesmiddel is echter niet onbeperkt houdbaar: de uiterste gebruikdatum kunt u op het doosje lezen na de tekst "Niet te gebruiken na:"en op de strip na de tekst "EXP". Gebruik de tabletten na die datum niet meer, maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in

HOE WERKT ZELITREX?

Zelitrex is een antiviraal middel (antiviraal betekent 'tegen virussen'). Het werkt specifiek tegen herpesvirussen die zijn onder te verdelen in verschillende soorten.

1. Herpes simplex, dat een ontsteking van de geslachtsdelen (herpes genitalis) en een koortslip (herpes labialis) veroorzaakt.

2. Varicella zoster, dat bij kinderen waterpokken veroorzaakt en op latere leeftijd gordelroos.

3. Cytomegalovirus, dat na orgaantransplantatie cytomegaloziekte kan veroorzaken.

Zelitrex gaat de vermenigvuldiging van deze virussen tegen. Het werkt alleen in die cellen van het lichaam die met het virus zijn besmet. In de besmette cel wordt het ontstaan van nieuwe virusdeeltjes geremd. In de niet besmette, gezonde cellen heeft Zelitrex geen werking.

Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk na het optreden van de symptomen met de behandeling begint en de kuur afmaakt!

WAT IS GORDELROOS?

Oorzaak

Het virus dat gordelroos veroorzaakt heet het Varicella zoster virus. Dit virus veroorzaakt ook waterpokken. Men kan via de lucht of door het vocht in de blaasjes worden besmet met het virus. Als iemand waterpokken heeft gehad, worden antilichamen tegen het virus gemaakt. Het virus trekt zich dan terug in een zenuwknoop en kan daar jarenlang in rustende toestand aanwezig zijn zonder dat daar iets van te merken is. Maar onder bepaalde omstandigheden (bijv. ziekte) kan het virus weer actief worden en gordelroos veroorzaken.

Ziekteverloop
Gordelroos (herpes zoster) kenmerkt zich door pijn en blaasjes. Meestal komen de blaasjes op de borstkas of rond de taille voor, maar in principe kan gordelroos overal op het lichaam voorkomen (bijvoorbeeld in het gezicht of op de hals). De eerste verschijnselen zijn een hevige, brandende of stekende pijn die soms gepaard gaat met koorts of een gevoel van ziek zijn. Na een paar dagen verschijnen er op of rond de plek van de pijn blaasjes op de huid die in groepjes liggen. De uitslag beperkt zich tot één kant van het lichaam. Na 10 tot 14 dagen drogen de blaasjes in en ontstaan er korstjes die op een gegeven moment afvallen. Er kunnen ook nieuwe blaasjes ontstaan. Gordelroos duurt in het algemeen slechts enkele weken. Bij oudere mensen kan de aandoening langer duren.

Informatie
Huidfonds
Postbus 3048
6802 DA Arnhem
Huidinfolijn: 026 - 351 41 60 (werkdagen 9.30 uur tot 16.30 uur)

WAT IS HERPES GENITALIS?

Herpes genitalis wordt veroorzaakt door een virus, het Herpes simplex virus.
In het algemeen wordt de aandoening gekenmerkt door een branderig en pijnlijk gevoel en blaasjes die kunnen overgaan in zweertjes. Het kan zijn dat de lymfeklieren opgezet zijn. Bij de vrouw komen blaasjes en zweertjes meestal voor op de schaamlippen, de vagina, de baarmoederhals en de anus. Bij mannen komen de blaasjes en zweertjes meestal voor op de penis en de anus.

Besmetting
Herpes genitalis wordt voornamelijk overgebracht door geslachtsgemeenschap tijdens een aanval, d.w.z. als bij een van de partners klachten zoals hierboven beschreven zijn, aanwezig zijn. Besmetting kan echter ook plaatsvinden als er geen duidelijke symptomen zijn.

Herpes genitalis kan tevens worden veroorzaakt door het virus dat koortslip veroorzaakt (ook een Herpes simplex virus). Besmetting vindt dan meestal plaats door orale sex.
De incubatietijd, dat is de tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen, loopt uiteen van 2 tot 12 dagen.

Ziekteverloop
De eerste aanval (primaire infectie) verloopt meestal het hevigst. Zonder behandeling treedt na 2 tot 3 weken spontane genezing op. De verschijnselen kunnen echter terugkeren. Het virus trekt zich namelijk terug in een bepaalde zenuwknoop (ganglion) waar het in een rustfase verkeert. Onder invloed van bepaalde omstandigheden die de weerstand verminderen, bijv. menstruatie, vermoeidheid, stress, kunnen er weer nieuwe aanvallen ontstaan. Tijdens zo'n terugkerende aanval (recidief) zijn de klachten vaak minder dan tijdens de eerste aanval.
Sommige patiënten worden geplaagd door veelvuldig terugkerende aanvallen. De arts kan dan overwegen een onderhoudsbehandeling in te stellen. D.w.z. dat Zelitrex gedurende langere tijd ingenomen moet worden om het terugkeren van herpes genitalis te voorkómen. Hierdoor wordt het actieve Herpes simplex virus onderdrukt, zodat er geen of nauwelijks nieuwe aanvallen optreden.

Complicaties
Als een zwangere vrouw lijdt aan herpes genitalis bestaat er een kans dat de baby tijdens de geboorte besmet wordt vanuit de herpesblaasjes in de vagina. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de baby. Zwangere vrouwen die lijden aan herpes genitalis kunnen vlak voor de bevalling op herpes worden onderzocht. In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn het kind geboren te laten worden door middel van een keizersnede.

Voorzorgen
Ondanks dat het virus in het lichaam aanwezig blijft, krijgt niet iedereen na de eerste besmetting een herhaling van de infectie.
Stop seksuele activiteiten zodra de eerste klachten zich voordoen, die meestal voorafgaan aan de blaasjesvorming. Hiermee kan men de kans op een besmetting verkleinen. Ook het gebruik van een condoom kan de kans op besmetting kleiner maken. De klachten zijn voor iedereen verschillend maar de meeste zullen deze herkennen. De klachten kunnen zijn jeuk, pijn, irritatie en dergelijke.

Informatie
Informatie kunt u krijgen bij alle diensten geslachtsziektenbestrijding. Deze diensten zijn meestal verbonden aan een GGD. Men kan deze diensten vinden onder de G van geslachtsziekten in het telefoonboek van de dichtstbijzijnde grotere stad of in de Gouden Gids.

Stichting soa-bestrijding (anonieme informatie over herpes genitalis)
030–2343700 of Aids Soa Infolijn 0900 - 204 204 0 (10 euroct/min, 24 uur per dag)
www.soa.nl
Internationale organisatie voor herpes genitalis patienten "International Herpes Alliance, IHA", www.herpesalliance.org

WAT IS CYTOMEGALOVIRUS (CMV)?

Oorzaak
Cytomegalovirus (CMV) is een virus dat behoort tot de familie van herpesvirussen. De meeste mensen zijn in hun jeugd met CMV besmet (primaire infectie). Deze besmetting verloopt meestal zonder ziekteverschijnselen (symptomen). Zoals alle leden van de herpesvirus familie, is het CMV in staat om na de besmetting in ‘rustfase’ te gaan. Het virus blijft in het lichaam aanwezig maar het is niet actief. Onder bepaalde omstandigheden kan het virus later weer actief worden. Dit gebeurt meestal als het afweersysteem minder functioneert. Dit kan gebeuren door bepaalde ziekten die het afweersysteem aantasten of door geneesmiddelen die het afweersysteem onderdrukken om bijvoorbeeld afstoting van een transplantaat te voorkomen.

Ziekteverloop
De activatie van het virus (secundaire infectie) veroorzaakt, in tegenstelling tot de primaire infectie, meestal wel symptomen. Algemene symptomen zijn koorts, spierpijn en gewichtsverlies. Ook kunnen er klachten ontstaan op de plaats waar het virus actief wordt, dit kan o.a. zijn in de longen, het maagdarm kanaal, de slokdarm en de ogen. Deze infecties kunnen ernstig kunnen verlopen. Ook zou een infectie na een niertransplantatie kunnen leiden tot afstoting van de nier. Daarom zal de arts in sommige gevallen Zelitrex voorschrijven om te voorkomen dat het CMV een infectie zal
veroorzaken (preventie).