WAT U MOET WETEN OVER ZESTORETIC

Deze bijsluiter bevat informatie over het geneesmiddel Zestoretic-20/12,5.
Lees deze bijsluiter zorgvuldig. Deze verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neemt u dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS ZESTORETIC?
Zestoretic-20/12,5 is beschikbaar in de vorm van tabletten en elke tablet bevat lisinoprildihydraat, overeenkomend met 20 mg lisinopril en 12,5 mg hydrochloorthiazide. ledere tablet bevat daarnaast een aantal hulpstoffen die nodig zijn 'om de tablet te kunnen maken. Dit zijn mannitol, calciumwaterstoffosfaat, maiszetmeel en magnesiumstearaat.

Zestoretic is verpakt in doordrukstrips en elk doosje bevat 30 tabletten. Zestoretic wordt voor gebruik in ziekenhuizen ook geleverd in EAV-verpakking.
Zestoretic-20/12,5 bevat twee actieve bestanddelen. Lisinopril behoort tot de groep van geneesmiddelen die ACE-remmers worden genoemd (afkorting voor `Angiotensin-Converting-Enzyme'-remmers). Hydrochloorthiazide is een diureticum dat de hoeveelheid urine die de nier produceert, vergroot.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR ZESTORETIC?
ASTRAZENECA BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel.: 079-3632222

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder: Zestoretic®-20/12,5, tabletten 20/12,5 mg RVG 13611

WAAR WORDT ZESTORETIC VOOR GEBRUIKT?
Zestoretic wordt gebruikt ter behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie), indien lisinopril of een diureticum alleen onvoldoende is.

WANNEER MAG U ZESTORETIC NIET GEBRUIKEN?
Voordat u begint met het gebruiken van uw geneesmiddel, dient u uw arts op de hoogte te stellen wanneer u:
-geen of zeer sterk verminderde urineproduktie heeft.
-Zestoretic of een van zijn ingredienten (diuretica die Iijken op sulfonamides, een soort antibiotica) eerder heeft gebruikt en hierop een allergische reactie heeft ondervonden.
-eerder een geneesmiddel heeft gebruikt uit dezelfde groep als Zestoretic (ACE-remmers) en hierop allergische reacties heeft ondervonden, eventueel bestaande uit zwelling het gezicht, lippen, tong en/of keel gepaard gaande met moeilijk slikken of ademhalen, of indien u of iemand uit uw familie deze reactie om welke reden dan ook eerder heeft gehad.

Zestoretic wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap of als u borstvoeding geeft. Informeer uw arts indien u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft of dat wilt gaan doen.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE ZESTORETIC NEMEN?
Voordat u begint met het gebruiken van dit geneesmiddel, dient u uw arts te informeren
indien u:
-mogelijk zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding wenst te geven, opdat andere behandelingsmogelijkheden kunnen worden geboden. Zestoretic wordt namelijk afgeraden voor gebruik tijdens zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding. Uw arts zal u bij het begin van de behandeling hierop wijzen. Met het gebruik van Zestoretic tijdens de zwangerschap bestaat onvoldoende ervaring om de mogelijke schadelijkheid goed te kunnen beoordelen. Er zijn evenwel gegevens over ernstige afwijkingen die bij de vrucht en de pasgeborene zijn opgetreden. De schadelijkheid is met name te verwachten na toepassing tijdens de vierde tot en met de negende maand van de zwangerschap. Het is niet bekend of gebruik dat beperkt blijft tot de eerste drie maanden, een schadelijk effect op de vrucht heeft.
-bekend is dat u een vernauwing van de grote lichaamsslagader of nierslagader heeft, of dat u een verdikte hartspierwand heeft.
-tevens andere geneesmiddelen gebruikt inclusief die welke u zelf gekocht heeft. In het bijzonder plasmiddelen (diuretica), andere bloeddrukverlagende middelen, kaliumsparende middelen (zoals spironolacton, triamtereen en amiloride), indomethacine (o.a. toegepast bij gewrichtsontstekingen of spierpijnen), of lithium (o.a. toegepast bij bepaalde psychische stoornissen).
-tevens andere gezondheidsproblemen heeft zoals diarree of braken, jicht, nier- of leverproblemen,
-behandeld wordt middels dialyse of een zoutarm dieet volgt, kaliumtoevoegingen gebruikt,
-of behandeld gaat worden voor een allergie, bijvoorbeeld voor insectensteken.
-diabetes heeft, omdat vanwege thiazide diuretica de dosering van uw anti-diabetica, zoals insuline, misschien aangepast moet worden.
-allergische reacties heeft ondervonden bestaande uit zwelling van het gezicht, lippen, tong en/of keel gepaard gaande met moeilijk slikken of ademhalen.

De eerste keer dat u het middel gebruikt kan mogelijk een grotere bloeddrukdaling optreden dan het geval is bij herhaald gebruik. Indien u dan last heeft van duizeligheid kan het helpen om even te gaan liggen. Neem bij eventuele ongerustheid contact op met uw arts. Er zijn geen gegevens bekend over de invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. In verband met het mogelijke optreden van de bijwerking duizeligheid dient men rekening te houden met een negatieve beinvloeding van de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

*Indien u een ingrijpende operatie of narcose moet ondergaan, dient u het medisch personeel en in het bijzonder de anesthesioloog te informeren dat u Zestoretic-20/12,5 gebruikt.
*Zoals eerder vermeld bevatten uw tabletten mannitol, calciumwaterstoffosfaat, maiszetmeel en magnesiumstearaat, hetgeen een probleem kan opleveren voor een kleine groep patienten die hier gevoelig voor zijn.
*Zestoretic-20/12,5 is niet bestemd voor toepassing bij kinderen.
*Het geneesmiddel is uitsluitend voor u zelf bestemd en mag niet door iemand anders gebruikt worden.

HOE MOET U ZESTORETIC-20/12,5 GEBRUIKEN?
* Volg de aanwijzingen van uw arts over hoe en wanneer u uw tabletten behoort in te nemen. Lees het (apotheek)etiket op de verpakking. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.
* De aanvangsdosering bedraagt eenmaal daags. een halve tablet. Indien nodig kan de dosering door de arts worden verhoogd tot eenmaal daags een tablet. De maximale dosering is twee tabletten per dag in een keer in te nemen.
• Slik de tablet door met wat water.
* Probeer uw tablet iedere dag op ongeveer dezelfde tijd in te nemen.
* U behoort uw tabletten in te nemen zoals voorgeschreven. Bij het vergeten van een dosis, moet u echter geen extra dosis innemen. U moet uw gebruikelijke schema hervatten.
* Indien u meer dan uw normale dosis inneemt, dient u contact op te nemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
* Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts dit aanbeveelt.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN ZESTORETIC?
Zoals met alle geneesmiddelen kunnen soms bijwerkingen optreden. Zestoretic wordt gewoonlijk goed verdragen. Bijwerkingen kunnen onder meer zijn:
* duizeligheid of lichtheid in het hoofd wanneer u snel opstaat,
* lage bloeddruk, flauwvallen
* hartkloppingen, pijn op de borst, benauwdheid
* hoofdpijn
* diarree of juist verstopping
* misselijkheid
* braken
* droge mond
* huiduitslag, overgevoeligheid voor licht
* psoriasis (huidziekte), pemphigus (opeenvolgende vorming van blaasjes op de huid), erythema multiforme (rode zwellingen van verschillende vorm op het huidoppervlak), Stevens-Johnson Syndroom (een ernstige vorm van erythema multiforme)
* (prikkel)hoest
* vermoeidheid
* spierslapte of juist spierkramp
* verminderd gevoel of tintelingen in vingers of tenen
* veranderingen in de smaakbeleving, voorbijgaand wazig zien
* slaapstoornissen
* loopneus of sinusitis (pijnlijke ontsteking van de voorhoofdsholten)
* jicht
* duizelingen, stemmingswisselingen, gevoel van verwardheid, onrust
* impotentie

Zelden kunnen andere bijwerkingen optreden zoals geelzucht, verminderde of geen productie van urine, hevige buikpijn of indigestie (pijn of ongemak na moeilijkheden met het verteren van voedsel).
Incidenteel kunnen veranderingen optreden aan bepaalde bloedcellen. Het is mogelijk dat uw arts of en toe bloed bij u afneemt om na te gaan of Zestoretic een uitwerking heeft gehad op uw bloed. Deze veranderingen kunnen zich soms uiten als vermoeidheid of een zere keel.
In zeer zeldzame gevallen kunnen darmkrampen, buikpijn, verstopping en diarree optreden.

Informeer uw arts of apotheker indien u vermoedt dat u last heeft van een of meer van deze of andere, niet in deze bijsluiter vermelde, bijwerkingen of bij andere problemen met uw medicijnen.

STOP MET HET INNEMEN VAN ZESTORETIC en neem direct contact op met uw arts
wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
* Wanneer zwelling optreedt van het gezicht, lippen, tong en/of keel die het slikken of ademhalen mogelijk kan bemoeilijken.
* Wanneer ernstige jeuk op de huid optreedt (met bultvorming). Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.

HOE MOET U ZESTORETIC BEWAREN?
* Bewaar Zestoretic-20/12,5 bij kamertemperatuur (15°C - 25°C) in de originele verpakking, maar niet in een vochtige omgeving (badkamer!) Beschermen tegen licht.
* Indien uw arts besluit uw behandeling te staken, zorg dan voor een juiste afvalverwerking van het overgebleven geneesmiddel. U kunt deze bijvoorbeeld inleveren bij uw apotheek.
* Het geneesmiddel niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze wordt op de verpakking vermeld en ook op de doordrukstrip achter de letters `EXP'. Zorg ook dan voor een juiste afvalverwerking.
* Bewaar Zestoretic op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. Uw medicijnen kunnen schadelijk voor hen zijn.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST
* Juli 2002