Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
* Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
* Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan
iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde
verschijnselen hebben als u.

inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Zimycan en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Zimycan gebruikt
3. Hoe wordt Zimycan gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zimycan

Zimycan, pasta voor cutaan gebruik 2,5 mglg
Miconazolenitraat
* Het werkzame bestanddeel is miconazolenitraat 2,5 mglg
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: witte vaseline, zinkoxide, trihydroxystearin en lilac parfum.

Registratiehouder.
Barrier Therapeutics n.v.
Cipalstraat 3,
B - 2440 Geel,
Belgie Tel +32 14 570 510 - Fax: +32.14 570 515

Fabrikant: Cardinal Health UK 417 Ltd., Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN 18 BHS, United Kingdom

In het register ingeschreven onder RVG 31860

1. WAT IS ZIMYCAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Tube met 5g, 15g, 30g, 60g of 90g witte pasta voor cutaan gebruik. Het bevat miconazolenitraat, een middel tegen schimmels en gisten.
Zimycan zal worden gebruikt bij zuigelingen en peuters, als lokale behandeling, van de ontsteking van de huid die het gevolg is van een te lang contact met urine en stoelgang (luierdermatitis) en waarbij een infectie met een gist. Candida slap., een verergerende factor is.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZIMYCAN GEBRUIKT
Gebruik Zimvcan niet:
• als uw kind overgevoelig is voor miconazolenitraat of voor een van de andere bestanddelen van Zimycan.

Raadpleeg in geval van twijfel uw arts of apotheker, zeker bij herhaald gebruik, om andere aandoeningen uit te sluiten.

Wees extra voorzichtig met Zimycan :
* indien de pasta met de ogen in contact komt, spoel overvloedig met water ;
* vermijd contact met een open wond of op slijmvliezen.

Was uw handen zorgvuldig nadat u Zimycan heeft aangebracht.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien ben van de bovenstaande waarschuwingen voor uw kind van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Zimycan met voedsel en drank Niet van toepassing,

Zwangerschap
Niet van toepassing,

Borstvoedinq
Niet van toepassing.
Rijvaardigheid en bedieninq van machines:
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zimycan:
Niet van toepassing.

Gebruik van Zimycan samen met andere geneesmiddelen:
Zimycan mag niet worden gemengd met andere zalven of geneesmiddelen. Informeer uw arts of apotheker indien u of uw baby andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

3. HOE WORDT ZIMYCAN GEBRUIKT
Volg bij gebruik van Zimycan nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Zimycan wordt voorzichtig bij elke luierwissel aangebracht op de volledige ontstoken oppervlakte, nadat de huid gereinigd werd met lauw water en voorzichtig gedroogd
De pasta dient zachtjes met de vingertoppen te worden aangebracht (niet inwrijven).
De ontstoken huid mag niet worden gereinigd met geparfumeerde zeep, shampoo, lotions of vochtige doekjes.
Het gebruik van Zimycan pasta sluit de normale voorzorgsmaatregelen niet uit. Het veelvuldig verversen van de luiers is daarbij van groot belang, zeker bij kinderen die al last hebben gehad van luieruitslag.
De behandeling duurt 7 dagen ook al treedt er vroeger verbetering op.
Indien de symptomen verslechteren of niet verbeteren na 3 dagen, neem contact op met uw arts of apotheker.

In geval u bemerkt dat Zimycan te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wat u moet doen wanneer u te veel van Zimycan heeft gebruikt
Er zijn geen gevallen van overdosering gekend. Locale overdosering kan leiden tot huidirritatie of sensibilisatie. Deze symptomen verdwijnen meestal spontaan na stopzetten van de behandeling.

Indien jonge kinderen per ongeluk Zimycan pasta innemen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke nevenwerkingen zijn: braken, misselijkheid en diarree

Wat u moet doen als u Zimycan vergeet te gebruiken: Met van toepassing.

Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Zimycan wordt gestopt:
Niet van toepassing.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.
Zoals alle geneesmiddelen kan Zimycan bijwerkingen hebben: aandoeningen van huid en onderhuidsweefsel: allergische reacties.

In geval u een bijwerking constateert die niet in deze bijsluiter is vermeld of die als ernstig wordt ervaren, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ZIMYCAN
Zimycan buiten bereik en zicht van kinderen houden, Voor dit product zijn er geen bijzondere bewaarcondities.

Gebruik Zimycan niet meer na de datum vermeld op de buitenverpakking als "niet te gebruiken na" of "exp". De eerste twee cijfers duiden op de laatste dag van de maand, de laatste twee cijfers op het jaar.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 7 april 2005