Patienteninformatie Zinnat suspensie,

ZINNAT: 125 suspensie ZINNAT 250 suspensie
poeder voor orale suspensie

PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan eerst deze patiënten informatie te lezen voordat u Zinnat gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft kunt u uw arts of apotheker raadplegen. In geval van vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of GlaxoSrnith Kline B.V. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS ZINNAT?
Zinnat suspensie is een vloeibaar geneesmiddel om in te nemen als drank.
De werkzame stof in Zinnat is eefuroxim, een antibioticum uit de groep van de celalosporinen. Zinnat 125 suspensie bevat cefuroximaxeiil, overeenkomend met 25 milligram cefuroxim per milliliter. Zinnat 250 suspensie bevat c efuroximaxe:il, overeenkomend met 50 milligram cefuroxim per milliliter. Daarnaast bevat de suspensie aspartaam 1E951), xantham gum, acesulfaam kalium, stcarinezuur, tutti frutti aroma en Polyvidon 1(30. Per 5 milliliter bevat Zinnat 125 suspensie 3 gram suiker (sucrose) en Zinnat 250 suspensie 2,3 gram suiker (sucrose).
Zinnat suspensie heeft de smaak van tutti frutti.

Een verpakking Zinnat suspensie bevat een bruin, glazen medicijnfles a 50 of 100 milliliter en een maatlepel van 5 ml. De fles bevat poeder (korrels). Na toevoeging van water wordt de suspensie verkregen.
Meestal heeft uw apotheker al water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan kunt u onderaan deze bijsluiter lezen hoe de suspensie bereid moet worden.

In Nederland wordt Zinnat op de markt gebracht door:
GlaxoSmith Kline B.V.
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist,
tel. 030-6938100.

Zinnat 125 en 250 suspensie zijn in het register van farmaceutische specialitcs ingeschreven onder respectievelijk RVG 14376 en 21255.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U ZINNAT VOOR?
Uw arts heeft u Zinnat voorgeschreven om een lichte tot matig ernstige infectie te behandelen die door bacteriën is veroorzaakt. Zinnat kan worden toegepast bij huidinfecties, bronchitis, hogere luchtweginfecties, ongecompliceerde lagere urineweginfecties, vroeg stadium van do ziekte vat Lyme of ongecompliceerde gonorrhoea.

WANNEER MAG U ZINNAT NIET GEBRUIKEN?
Als is gebleken, dat u overgevoelig bent voor Zinnat suspensie mag u deze niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na het innemen plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbuten of jeuk. Wanneer al eens is gebleken dat u overgevoelig bent voor penicilline of andere antibiotica, vertel dit dan aan uw arts voordat u Zinnat gaat gebruiken.

ZINNAT EN ZWANGERSCIIAP OF BORSTVUEDING
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Zinnat gaan gebruiken, is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen. In het algemeen wordt het afgeraden horstvoeding te geven tijdens gebruik van Zinnat.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?
Zinnat suspensie bevat suiker (sucrose). Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis (maatlepel) Zinnat 125 suspensie 3 gram suiker en Zinnat 250 suspensie 2,3 gram suiker. Zinnat suspensie is daarom niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose malahsorptie syndroom, of sucrase-isomaltase deficientic. Zinnat suspensie bevat aspartaam Aspartaam wordt in o.a. fenylalaninc omgezet. Daarom moet de Zinnat suspensie met voorzichtigheid worden gebruikt in patiënten met fcnylketonurie (PKU). Kan maagklachten en diarree veroorzaken.

Bij overgevoeligheid voor Zinnat moet u extra opletten, zie "Wanneer mag u Zinnat niet gebruiken?". Door de behandeling van de ziekte van Lyme met Zinnat kan er een acute toename van koorts en ziekteverschijnselen optreden. Dit is een normale reactie, die gewoonlijk snel overgaat.
Voor zover bekend heeft Zinnat geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

KUNT U ZINNAT SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
Als u Zinnat gebruikt, kunt u beter geen middelen tegen brandend maagzuur innemen. De werking van Zinnat kan hierdoor namelijk verminderen.

HOEVEEL ZINNAT MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
Uw arts heeft u verteld hoeveel Zinnat suspensie u moet innemen. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de infectie. Houd u altijd aan dit voorschrift!
Volwassenen en kinderen ouder dan l2 jaar: Huidinfecties
2 maal daags 10-20 ml Zinnat 125 suspensie of 5-10 ml Zinnat 250 suspensie
Bronchitis
2 maal daags 20 ml Zinnat 125 suspensie of 10 ml Zinnat 250 suspensie
Hogere luchtweginfecties
2 maal daags 10-20 ml Zinnat 125 suspensie of 5-10 ml Zinnat 250 suspensie
Ongecompliceerde lagere urineweginfecties
2 maal daags 5-10 ml Zinnat 125 suspensie of 5 ml Zinnat 250 suspensie
Vroeg stadium van de ziekte van Lyme
2 maal daags 20 ml Zinnat 125 suspensie of 10 ml Zinnat 250 suspensie gedurende 20 dagen
Ongecompliceerde gonorrhoea.
eenmalig 40 ml Zinnat 125 suspensie of 20 ml Zinnat 250 suspensie

Kinderen vanaf 3 maanden t/m 12 jaar:
De gebruikelijke dosering is tweemaal daags I of 2 tot de rand gevulde maatlepeltjes van 5 milliliter Zinnat 125 suspensie of 1 maatlepel Zinnat 250 suspensie, bij voorkeur in te nemen kort na een maaltijd. Volg hiervoor de punten 4 en 5 onder het hoofdstuk "Aanwijzingen voor de bereiding van Zinnat suspensie".

Schud de fles krachtig voor het gebruik!
Indien gewenst, kan de benodigde hoeveelheid Zinnat suspensie vlak voor gebruik gemengd worden met koude dranken, zoals melk, vruchtensap of frisdrank. Nooit mengen met warme dranken!
Meestal duurt een kuur 5 tot 10 dagen, bij de ziekte van Lyme 20 dagen. De klachten zullen binnen enkele dagen afnemen.

Plotseling stoppen met gebruik:
Ook wanneer u zich al beter voelt is het van het grootste belang dat u de kuur geheel afmaakt!

Suspensie vergeten in te nemen:
Neem de vergeten suspensie in, zodra u zich dit herinnert. De volgende dosering suspensie wordt dan op het voorgeschreven tijdstip ingenomen.
Als u zich niet beter voelt nadat u de kuur heeft afgemaakt, is het verstandig contact op te nemen met uw arts.

In geval van overdosering. Wanneer u meer Zinnat heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven en u voelt zich niet goed, is het verstandig direct uw arts te raadplegen. In zo'n geval is het mogelijk dat u last krijgt van stuiptrekkingen (convulsies).

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN BEKEND?
Zoals alle geneesmiddelen kan Zinnat suspensie bijwerkingen veroorzaken.
De frequentie van een bijwerking wordt hieronder genoemd per orgaansysteem en wordt als volgt gedefinieerd: zeer vaak (z 1/10), vaak (z 1/100,
< 1/10); soms (a 1/1.000), < 1/100), zelden (a 1/10.000,
1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000).

Bloed- en lymfevatenstelselaandoeningen
Soms: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes, leukopenie).
Zeer zelden: bloedarmoede (hemolyrtische anemic).

Immuunsysteemaandoeninge
Overgevoeligheidsreacties:
Soms: huiduitslag.
Zelden: huiduitslag met jeuk en vorming van bultjes (urticaria), jeuk.
Zeer zelden: koorts, serum ziekte, shock als gevolg van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Zenuwstelselaandoeningen Vaak: hoofdpijn.

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak : maagdarmstoornissen zoals diarree, misselijkheid.
Soms: overgeven.
Zelden: ontsteking van de dikke darm (hemorragisehe colitis).

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht
(gele verkleuring van de huid en ogen),

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer zelden: huiduitslag met rode (vochtige), onregelmatige vlekken (erythema multifome), ernstige overgevoeligheidsreactie, merkbaar door bijvoorbeeld het optreden van (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsnn syndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids-) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).
Zie ook bij immuunsysteem aandoeningen.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet is vermeld in deze rubriek.

HOE KUNT U ZINNAT HET BEST BEWAREN?
Zinnat suspensie bewaart u het beste in de originele verpakking beneden 30 °C. Als suspensie is Zinnat 1O dagen houdbaar bij 2 - 8 ° C. gebruik Zinnat suspensie na deze datum niet meer, maar breng eventuele restanten terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd 27 mei 2005

AANWIJZINGEN VOOR DE BEREIDING VAN ZINNAT SUSPENSIE
Een fles Zinnat suspensie bevat poeder (korrels). Voor gebruik moet water worden toegevoegd, zodat een vloeibare suspensie wordt verkregen. Meestal heeft uw apotheker al water toegevoegd. Wanneer dit niet het geval is, kunt u terug gaan naar uw apotheek. Eventueel kunt u de suspensie ook zelf bereiden op de volgende wijze:
1. Schud de korrels in de fles goed los.
2. Verwijder de dop. De inhoud van de fles is op het etiket te lezen, deze bedraagt 50 of 100 milliliter. Voeg voor bereiding van 50 milliliter suspensie 20 milliliter (= 20 gram) water toe, of voor 100 milliliter suspensie 37 milliliter (= 37 gram) water. Sluit de fles.
3. Keer de fles zwenk de fles totdat de korrels niet meer hoorbaar zijn.
4. Houd de fles weer rechtop en schud hem krachtig. De suspensie is nu klaar voor direct gebruik.
5. Meet de benodigde hoeveelheid suspensie of met de bijgeleverde maatlepel. Neem Zinnat suspensie bij voorkeur kort na een maaltijd.
lndien een doseerspuitje wordt gebruikt in plaats van de maatlepel, dient de eerste dosering niet te worden genomen binnen een uur na bereiding. De suiker is dan nog niet geheel opgelost zodat het spuitje kan verstoppen.
Herhaal punt 4 en 5 elke keer voordat u Zinnat suspensie gebruikt.