Bijsluiter bestemd voor de patient

ALGEMENE KENMERKEN

ZINOLIUM ACICLOVIR 50 mg/g creme

Samenstelling
ZINOLIUM AcicLOViR 50 mg/g creme bevat per gram aciclovir 50 mg - PEG-5-glycerol stearaat - dimeticon - cetylalcohol - vloeibare paraffine - witte vaseline - propyleenglycol - water

Farmaceutische vorm en inhoud
Creme voor uitwendig gebruik op de lippen. Tubes van 2g en 3g.

Geneesmiddelengroep
Middel tegen koortslip.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Nycomed Nederland B.V.
Nikkelstraat 5
4823 AE Breda

In het register ingeschreven RVG 23765

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL
ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g creme is aangewezen voor de behandeling van koortslip.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT
Gevallen waarin het geneesmiddel niet mag worden gebruikt
Overgevoeligheid voor aciclovir of voor een van de bestanddelen van de creme.

Nodige voorzorgen bij gebruik
ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g creme mag niet aangebracht worden op de slijmvliezen, zoals in de mond. Contact met de ogen vermijden.

Bij patienten met ernstig verminderde weerstand is het raadzaam om voor gebruik uw arts te raadplegen, de arts dient namelijk een afweging te maken of u beter met aciclovir in de vorm van tabletten kan worden behandeld.

Zwangerschap en borstvoeding
Voorzichtigheid is aangewezen bij gebruik van aciclovir tijdens de zwangerschap en de lactatie. Aciclovir mag in deze periodes dan ook alleen op uitdrukkelijk voorschrift van een arts worden gebruikt.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g creme op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen. Een nadelig effect op deze activiteiten is echter niet waarschijnlijk.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beinvloeden
Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
Dosering
De creme vijf maal daags met tussenpozen van ongeveer 4 uur aanbrengen gedurende vijf dagen. In geval van onvolledige genezing mag de behandeling verlengd worden tot tien dagen.
Wijze van gebruik
ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g creme moet worden aangebracht op de letsels zodra deze zich vormen. Zo mogelijk de behandeling starten zodra de voortekenen zich manifesteren zoals een pijnlijke of gevoelige lip, jeuk of een brandend gevoel.

Wat te doen als veel meer is ingenomen dan is voorgeschreven
Ongewenste effecten na bijvoorbeeld inname van 10 gram ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g creme (500 mg aciclovir) zijn niet aannemelijk.

Raadpleeg uw arts indien er creme is ingenomen of indien u veel meer creme heeft gebruikt dan in deze bijsluiter is aangegeven.

Wat te doen als een dosis vergeten is
ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g vooralsnog zo snel mogelijk aanbrengen als U vergat de creme te gebruiken op het geplande uur. Daarna de creme zoals gebruikelijk aanbrengen, d.t. ongeveer om de vier uur, 5 maal daags.

BIJWERKINGEN
Na aanbrengen van Zinolium Aciclovir 50 mg/g creme kan een korte tijd een branderig of stekend gevoel optreden. Bij een klein aantal gebruikers is melding gemaakt van uitdrogen en/of schilferen van de huid. Tevens is bij een klein aantal gebruikers melding gemaakt van roodheid van de huid en jeuk. Ook is in enkele gevallen melding gemaakt van ontsteking van de huid op de plaats waar de creme werd aangebracht (contact dermatitis). Deze overgevoeligheidsreactie kan zich voordoen bij mensen die overgevoelig zijn voor een van de bestanddelen van het product.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN
Er zijn geen speciale bewaarinstructies.
ZINOLIIJM Aciclovir 50 mg/g mag niet gebruikt worden na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld na "Exp" (EXP.: maand/jaar). Als vervaldatum geldt de eerste dag van de aangegeven maand.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 30 maart 2004