Zoloft ® 20 mg/ml, concentraat voor oplossing

1. Algemene kenmerken
Zoloft® 20 mg/ml, concentraat voor oplossing

Samenstelling
Zoloft 20 mg/ml bevat de werkzame stof sertralinehydrochloride overeenkomend met 20 mg sertraline per ml.

Daarnaast zijn de volgende hulpstoffen verwerkt: glycerol, ethanol, levomenthol, butylhydroxytolueen.

Farmaceutische vorm en inhoud
Zoloft 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor oraal gebruik wordt geleverd in flesjes van 60 ml.

Geneesmiddelengroep
Zoloft is een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van depressie.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Pfizer bv,
Capelle aan den IJssel.

In het register ingeschreven onder RGV
Zoloft® 20 mg/ml, concentraat voor oplossing is in het register ingeschreven onder RVG 24641

Toepassing van het geneesmiddel
Zoloft wordt voorgeschreven bij de behandeling van depressie.

Voordat het geneesmiddel gebruikt wordt

Wanneer mag Zoloft niet worden gebruikt?

In geval van overgevoeligheid voor de werkzame stof (sertraline) of vlak na een hartaanval mag Zoloft niet worden gebruikt. Zoloft mag niet worden gecombineerd met een MAO-remmer (een ander middel voor de behandeling van depressie).

In welke gevallen moet u voorzichtig zijn met het gebruik van Zoloft?

Vertel uw behandelend arts als u een hartziekte of een lever- of nierfunctiestoornis heeft. Er is nog onvoldoende ervaring met Zoloft in combinatie met elektroshocktherapie (ECT) en deze combinatie dient te worden vermeden.

Als u epilepsie (vallende ziekte) heeft en deze niet volledig stabiel is, dan mag u Zoloft niet gebruiken.

Als u met Zoloft behandeld wordt voor de depressieve fase van een manisch-depressieve stoornis dan kan deze fase tijdens de behandeling overgaan in een manische fase. Bespreek met uw behandelend arts waar u op moet letten.

Als u eerder bent behandeld met een MAO-remmer en nu Zoloft heeft gekregen, moet u eerst stoppen met de MAO-remmer. Na minimaal 14 dagen kunt u starten met Zoloft.

Zoloft mag niet tezamen worden gebruikt met tryptofaan (een middel voor de behandeling van depressie) of met fenfluramine (een eetlustremmer).
Hulpstoffen
WAARSCHUWING: Dit product bevat 12 vol% ethanol. Elke dosis van 50 mg bevat 0,36 g alcohol.
* Kan schadelijk zijn bij leverziekten, alcoholisme, epilepsie, hersenbeschadiging of hersenziekte alsmede bij zwangerschap en voor kinderen. Alcohol kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.
* Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.
* Gebutyleerd hydroxytolueen irriteert de ogen, huid en slijmvliezen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Het tegelijk gebruiken van Zoloft en andere geneesmiddelen kan ongewenste bijwerkingen tot gevolg hebben. Overleg altijd met uw arts of apotheker als u naast Zoloft nog andere geneesmiddelen gebruikt.

Zoloft mag niet tegelijk gebruikt worden met een (klassieke) MAO-remmer. Dit kan tot reacties leiden, zoals: spierkrampen, hoge koorts, verwarring en geïrriteerdheid. Zie ook Voorzorgsmaatregelen

Als u al behandeld wordt met lithium en hier nu Zoloft bij krijgt, dan is extra voorzichtigheid geboden. Deze combinatie kan tot meer bijwerkingen leiden. Zorg ervoor dat uw behandelend arts weet dat u lithium gebruikt.

De combinatie van Zoloft met alcohol wordt afgeraden.

Als u behandeld wordt met een bloedverdunner, dan dient uw bloedstolling extra gecontroleerd te worden. Vertel uw arts en/of de trombosedienst dat u Zoloft gebruikt.
Als u behandeld wordt met bloedsuikerverlagende middelen dan dient uw bloedsuikergehalte extra gecontroleerd te worden. Vertel uw arts dat u Zoloft
gebruikt.

Speciale waarschuwingen

Gebruik in de zwangerschap en tijdens borstvoeding

Overleg met uw arts over de voortzetting van de behandeling als u zwanger wilt
worden. Als u borstvoeding geeft, kunt u beter geen Zoloft gebruiken.

Kinderen

Er bestaat weinig ervaring met de toediening aan kinderen. Vanwege het alcoholpercentage is Zoloft concentraat voor oplossing niet geschikt voor kinderen

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen
Wees voorzichtig met het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van machines als u start met het gebruik van Zoloft; Zoloft kan slaperigheid veroorzaken.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering
De gebruikelijke dosis is 50 mg per dag, in de meeste gevallen is dit ook een goede onderhoudsdosis. Indien nodig kan de dosis met tussenpozen van twee weken worden verhoogd met stappen van 50 mg. De dosis ligt tussen 50 mg en 200 mg per dag. Samen met uw arts zal de beste dosis worden vastgesteld.
dosering
aantal ml
50 mg per dag
2,5 ml
100 mg per dag
5 ml
150 mg per dag
7,5 ml
200 mg per dag
10 ml

Wijze van gebruik
Zoloft concentraat voor oplossing is met name bedoeld voor situaties waarin tabletten niet gebruikt kunnen worden. Het dient verdund te worden voor gebruik. Drink nooit het onverdunde concentraat voor oplossing.
* Wanneer u de verpakking voor de eerste keer gebruikt, neemt u de dop van het flesje en vervangt deze door de bijgeleverde pipet. Na gebruik, plaatst u de pipet weer terug op het flesje.
* Gebruik de bijgeleverde pipet om de voorgeschreven hoeveelheid onverdunde drank af te meten en meng dit in een half glas (ongeveer 120 ml) water, ginger ale, mineraalwater met citroen of limoen, limonade of sinaasappelsap. Meng het concentraat voor oplossing alléén met de bovengenoemde dranken.
* Neem Zoloft direct na het verdunnen in. Laat de verdunning dus niet te lang staan en maak de verdunning dus niet van tevoren klaar.
* Soms kan er na verdunning een lichte waas ontstaan in het glas. Dit is normaal.

Hoe vaak in te nemen?
De voorgeschreven dosering dient elke dag in één keer te worden ingenomen. Het beste is om de Zoloft-drank iedere dag rond een zelfde tijdstip in te nemen. Dit kan, maar hoeft niet, tijdens de maaltijd.

Duur van de behandeling?
Blijf elke dag de Zoloft-drank innemen.
Het is aanbevolen om na het verdwijnen van de klachten 4 tot 6 maanden door te gaan met behandelen. Overleg vooraf altijd met uw arts als u wilt stoppen met de behandeling.

Wat te doen als meer is ingenomen dan voorgeschreven?

Het innemen van te veel Zoloft concentraat voor oplossing in één keer kan gevaarlijk zijn. In geval van overdosering van Zoloft (sertraline) dient altijd direct een arts gewaarschuwd te worden.

Wat te doen als een dosis vergeten is?
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, dan kunt u dit beter niet alsnog doen. Neem de volgende dosis weer in op het tijdstip dat u gewend bent.

Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van Zoloft?
Zoloft werkt niet verslavend. Wanneer de behandeling met Zoloft plotseling gestaakt wordt, kunnen er mogelijk verschijnselen ontstaan als hoofdpijn, misselijkheid en algemeen ziek voelen. Raadpleeg daarom altijd uw arts vóórdat u de behandeling stopt.

Bijwerkingen
Bijwerkingen die kunnen optreden zijn: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, brijïge (minder vaste) ontlasting of diarree, verstopping, trillen, slapeloosheid, moeheid, slaperigheid, toegenomen zweten en spijsverteringsstoornissen, opwinding, verlies van de eetlust, droge mond, problemen bij het zien, vertraging van de ejaculatie en hartkloppingen.

De volgende bijwerkingen zijn spontaan gemeld en hoeven niet direct door Zoloft te worden veroorzaakt:

Algemeen: zich niet lekker voelen, koorts, opvliegers, kortademigheid, benauwdheid.

Maag-darm: braken, buikpijn, ontsteking van de alkvleesklier, leverafwijkingen.

Spieren: bewegingsstoornissen, krampen,onrust, zich slap voelen.

Hart en bloedvaten: hoge bloeddruk, pijn op de borst, flauwvallen (met name bij het opstaan), bloedbeeld afwijkingen die kunnen leiden tot moeheid, veelvuldige infecties en blauwe plekken.

Vrouwelijke patiënten: onregelmatige menstruatie, vergroting van de borsten met eventueel melkafgifte .

Overige: verwijding van de pupil, opgezet gezicht, gewrichtspijn problemen met plassen, haaruitval, gewichtsveranderingen, verminderde schildklierfunctie, migraine, allergische reacties, huiduitslag, jeuk, prikkelingen, ongevoeligheid en langdurige pijnlijke erectie.

Verder zijn er meldingen gedaan als: angst, depressieve verschijnselen, agressieve reacties en abnormale gedachten. Meestal is het bij deze meldingen moeilijk om aan te geven of ze door de ziekte zelf of door de geneesmiddelen komen.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn
Zoloft 20 mg/ml kan bij kamertemperatuur (tot 30° C) bewaard worden.

Houdt Zoloft 20 mg/ml buiten het bereik van kinderen.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien Oktober 2000

Algemene aanwijzingen
Zoloft is aan u persoonlijk voorgeschreven door uw arts. Het is alleen voor u bestemd. Laat aan u voorgeschreven geneesmiddelen nooit door anderen proberen.

De kennis omtrent de toepassing van Zoloft neemt steeds toe. Indien er belangrijke nieuwe wetenswaardigheden over het gebruik van Zoloft bekend worden, dan worden die in de bijsluiter vermeld. Lees dan ook elke keer als u een nieuwe verpakking krijgt de bijsluiter om te kijken of er nog nieuws is.

Ga met vragen over uw geneesmiddelen altijd naar uw arts of apotheker.

De behandeling van een depressie is in de meeste gevallen een zaak van vele maanden. Het is van groot belang dat u zich houdt aan de afspraak die u met uw arts gemaakt heeft. Indien de behandeling aanslaat, zullen de verschijnselen die door de ziekte veroorzaakt worden binnen een redelijke termijn verminderen (meestal binnen 2 tot 4 weken). Na de termijn van 2-4 weken dient u met uw arts de balans op te maken over de werking die Zoloft bij u heeft. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van uw dokter over het voortzetten van de behandeling opvolgt.
Voor meer informatie kunt u ook op de volgende site terecht: www.zoloft.nl
naar boven
Zoloft® is een merknaam van Pfizer Inc, New York