Patiëntenbijsluiter)

ZOMIG ZIP-2,5
WAT U MOET WETEN OVER ZOMIG ZIP-2,5
Deze bijsluiter bevat informatie over het geneesmiddel Zomig ZIP-2,5. Lees deze bijsluiter zorgvuldig. Deze verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neemt u dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS ZOMIG ZIP-2,5?
Zomig ZIP-2,5 is beschikbaar in de vorm van smelttabletten en elke smelttablet bevat 2,5 mg van het werkzame bestanddeel zolmitriptan. Iedere tablet bevat daarnaast hulpstoffen die nodig zijn om de tablet te kunnen maken. Dit zijn aspartaam, citroenzuur, colloIdaal silicium dioxide, crospovidon, magnesiumstearaat, mannitol, microkristallijne cellulose, sinaasappelsmaakstof en natriumbicarbonaat.

Zomig ZIP-2,5 behoort tot de groep van geneesmiddelen die 5HT1 agonisten worden genoemd. Deze zijn actief in die gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij migraine aanvallen, en worden gebruikt om migraine te behandelen.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR ZOMIG ZIP-2,5?
AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:
Zomig ZIP-2,5, smelttabletten 2,5 mg RVG 24057

Uw Zomig ZIP-2,5 wordt gemaakt door de AstraZeneca Groep.

WAAR WORDT ZOMIG ZIP-2,5 VOOR GEBRUIKT?
Zomig ZIP-2,5 wordt gebruikt voor de behandeling van migraine op het moment dat dit ontstaat. Het dient niet gebruikt te worden om het optreden van migraine aanvallen te voorkomen.

WANNEER MAG U ZOMIG ZIP-2,5 NIET GEBRUIKEN?
U mag Zomig ZIP-2,5 niet gebruiken wanneer u:
* allergisch bent voor zolmitriptan of een van de andere bestanddelen van Zomig ZIP-2,5,
* hoge bloeddruk heeft die moeilijk te behandelen is,
* een ischaemische of coronaire hartziekte (verminderde doorbloeding van de bloedvaten van het hart, die zich uit als pijn of een drukkend gevoel op de borst) heeft, of een hartaanval heeft gehad, of aan een bepaald soort pijn op de borst lijdt die men Prinzmetal angina noemt, of wanneer u ooit verteld is dat u een verhoogd risico heeft op een hartziekte,
* aan een vaatziekte lijdt,
* een beroerte of tijdelijke doorbloedingsstoornissen in de hersenen heeft gehad,
* gelijktijdig ergotamine-bevattende migrainemiddelen gebruikt.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE ZOMIG ZIP-2,5 NEMEN?
Andere geneesmiddelen
* Als u andere geneesmiddelen gebruikt tegen uw migraine of een andere ziekte, dient u uw arts hiervan op de hoogte te stellen voordat u begint met het gebruiken van Zomig ZIP-2,5. Dit geldt met name wanneer u een geneesmiddel tegen depressiviteit (`SSRI') gebruikt.
* Het wordt aanbevolen tenminste 24 uur te wachten met het innemen van Zomig ZIP-2,5 na inname van een ergotamine-bevattend preparaat. Omgekeerd dient men na het gebruik van Zomig ZIP-2,5 tenminste 6 uur te wachten met het innemen van ergotamine-bevattende preparaten.
* Indien u een fytotherapeuticum (een middel afkomstig van planten of kruiden) gebruikt dat Sint Janskruid (Hypericum perforatum) bevat, kunt u gemakkelijker last van bijwerkingen krijgen van Zomig ZIP. U dient uw arts op de hoogte te brengen indien u een dergelijk middel gebruikt.

Algemene adviezen
* Indien u lijdt aan een te hoge bloeddruk die goed onder controle is met geneesmiddelen, dient u dit uw arts te vertellen voordat u Zomig ZIP-2,5 gaat gebruiken.
* Indien u problemen met uw lever heeft of heeft gehad, informeer dan uw arts.
* Indien u fenylketonurie heeft, informeer dan uw arts, aangezien Zomig ZIP-2,5 aspartaam bevat, waaruit fenylalanine wordt vrijgemaakt.
* Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient u het medisch personeel te informeren dat u Zomig ZIP-2,5 gebruikt.
* De Zomig ZIP-2,5 tabletten zijn uitsluitend voor u zelf bestemd en mogen nooit door iemand anders gebruikt worden.
* Stop uitsluitend op aanraden van uw arts met het innemen van uw geneesmiddel.
* Zoals al eerder vermeld, bevatten uw tabletten aspartaam (E951), titaandioxide (E171) en ijzeroxide (E172), hetgeen een probleem kan zijn voor een gering aantal patiënten dat hier gevoelig voor is.

Zwangerschap en borstvoeding
Indien u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft, dient u eerst met uw arts te overleggen voordat u Zomig ZIP-2,5 gaat gebruiken.

Rijvaardigheid
Het is onwaarschijnlijk dat Zomig ZIP-2,5 de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt. U dient echter geen voertuigen te besturen of machines te bedienen totdat u weet wat voor invloed deze tabletten op u hebben, aangezien slaperigheid en andere verschijnselen kunnen optreden tijdens een migraine aanval.

Kinderen en patiënten ouder dan 65 jaar
Veiligheid en werkzaamheid van Zomig ZIP-2,5 bij kinderen bij personen ouder dan 65 jaar zijn niet vastgesteld.

HOE MOET U ZOMIG ZIP-2,5 GEBRUIKEN?
* Volg de aanwijzingen van uw arts op over wanneer en hoe u uw tabletten behoort in te nemen. LEES HET (APOTHEEK)ETIKET op de verpakking. Hierop staat vermeld hoeveel tabletten u moet innemen en wanneer u de tabletten moet innemen. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.
* De gebruikelijke dosis is een tablet (2,5 mg) op het moment dat u voelt dat de migraine begint.
* Verwijder de folie van de verpakking zoals aangegeven op de folie (de tablet niet door de folie drukken!). Plaats de tablet op de tong, waar hij zal smelten en met het speeksel doorgeslikt kan worden. U hoeft geen slok water te nemen om Zomig ZIP-2,5 door te slikken.
* Neem een volgende tablet indien uw migraine na twee uur nog steeds aanwezig is, of wanneer deze binnen 24 uur terugkeert. De maximale werkzaamheid is te verwachten tot 4 uur na toediening. Alhoewel Zomig ZIP-2,5 vergelijkbaar is met Zomige-2,5, kan de werking mogelijk later aanvangen.
* Binnen een periode van 24 uur dienen niet meer dan twee doses van Zomig ZIP-2,5 te worden ingenomen.

De totale dagelijkse dosis dient niet boven de 10 mg per 24 uur uit te komen.

* Indien deze tabletten u niet voldoende helpen bij uw migraine, dient u dit aan uw arts te vertellen, die vervolgens kan besluiten uw behandeling te veranderen.
* U behoort uw tabletten in te nemen volgens het voorschrift van uw arts.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosis inneemt, dient u contact op te nemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Probeer er aan te denken uw tabletten altijd bij u te hebben.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN ZOMIG ZIP-2,5?
Bijwerkingen zijn over het algemeen licht van aard en verdwijnen na korte tijd. Bijwerkingen kunnen onder meer zijn: misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, warm gevoel, slap gevoel, droge mond, jeuk of kriebelingen, verstoring van het gevoel. Ook kunnen voorkomen: zwaar gevoel, gevoel van benauwdheid, pijn of druk in de keel, kaak, nek, Borst, armen of benen. Ook een versnelde hartslag, hartkloppingen, spierpijn, tintelend gevoel in de vingers en tenen en moeilijkheden met slikken kunnen voorkomen. Net als bij andere geneesmiddelen van dit soort (5HT1 agonisten), zijn in zeer zeldzame gevallen angina pectoris en myocardinfarct (hartaanval) gemeld.

Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker informeert indien u vermoedt dat u last heeft van een of meer van deze of andere, niet in deze bijsluiter vermelde bijwerkingen of bij andere problemen met uw medicijnen.

HOE MOET U ZOMIG ZIP-2,5 BEWAREN?
* Bewaar Zomig ZIP-2,5 niet bij een temperatuur boven 30°C, in de originele verpakking.
* Indien uw arts besluit uw behandeling te staken, draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking van de overgebleven tabletten. U kunt deze bijvoorbeeld inleveren bij uw apotheek.
* Uw tabletten niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze wordt op de verpakking vermeld en ook op de doordrukstrip achter de letters `exp'. Draag ook dan zorg voor een juiste afvalverwerking, en lever uw tabletten bijvoorbeeld bij uw apotheek in.

* BEWAAR UW ZOMIG ZIP-2,5 TABLETTEN OP EEN VEILIGE PLAATS buiten het zicht en buiten het bereik van kinderen. Uw medicijnen kunnen schadelijk voor hen zijn.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEK5T
* November 2001

Voor meer informatie over uw hoofdpijn Vereniging van Migrainepatienten:
Postbus 1765, 6660 AB Elst. Telefoon 0900-2020590 (30 ct/min) op 14.00-16.00 uur.