Algemeen
Fabrikant:Sanofi-aventis Netherlands B.V.
Registratienummer(s): APC: D11AH05
Zelfzorg: Nee
Medicijngroep(en): Huidmiddelen (dermatologica)
Wat is middel en in welke vorm(en) met welke dosering en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dupixent bevat het actieve bestanddeel dupilumab.

Dupilumab is een monoklonaal antilichaam (een soort gespecialiseerd eiwit) dat de werking blokkeert van eiwitten genaamd IL-4 en IL-13. Beide spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van de klachten en symptomen van atopische dermatitis.
Dupixent wordt gebruikt voor het behandelen van volwassenen met matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis, ook wel bekend als atopisch eczeem. Dupixent kan ofwel alleen ofwel samen worden gebruikt met eczeemgeneesmiddelen die u aanbrengt op de huid.

Het gebruik van Dupixent voor atopische dermatitis (atopisch eczeem) kan de toestand van uw huid verbeteren en jeuk verminderen. Het werd ook aangetoond dat Dupixent de symptomen van pijn, angst en depressie die samengaan met atopische dermatitis verbetert. Bovendien helpt Dupixent uw slaapklachten te verlichten en uw algehele levenskwaliteit te verbeteren.

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • -  U bent allergisch voor dupilumab of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

 • -  Als u denkt dat u allergisch bent, of u weet dit niet zeker, vraag dan uw arts ofapotheker om advies voordat u Dupixent gebruikt.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Allergische reacties

 

In zeer zeldzame gevallen kan Dupixent ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder allergische reacties (overgevoeligheidsreacties). Let op symptomen hiervan (d.w.z. koorts, een algemeen ziek gevoel, gezwollen lymfeklieren, netelroos, jeuk, gewrichtspijn, huiduitslag) tijdens het gebruik van Dupixent.

Stop met het gebruik en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van een allergische reactie. De symptomen worden opgesomd onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.

Parasitaire infecties (darmparasieten)
Mogelijk verlaagt Dupixent uw weerstand tegen infecties veroorzaakt door parasieten. Heeft u al een parasitaire infectie, dan moet deze eerst worden behandeld voor u een behandeling met Dupixent start. Controleer samen met uw arts of u last heeft van diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woont u in een regio waar deze infecties vaak voorkomen of reist u naar een dergelijke regio, raadpleeg dan uw arts.

Astma
Heeft u astma en gebruikt u geneesmiddelen voor astma, stop daar dan niet mee en verander niets in uw astmamedicatie zonder dat eerst met uw arts te bespreken. Neem contact op met uw arts voordat u met Dupixent stopt.

Oogproblemen
Heeft u nieuwe of toenemende problemen met uw ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen in uw zicht, neem contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dupixent is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dupixent nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, vooral als u kort geleden een inenting heeft gehad of deze binnenkort krijgt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij uw arts u anders adviseert.

Geeft u borstvoeding of bent u van plan dit te doen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts kunnen beslissen of u borstvoeding geeft of Dupixent gebruikt. U mag niet beide doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Dupixent invloed heeft op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Dupixent bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 300 mg, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dupixent wordt toegediend via een injectie onder uw huid (subcutane injectie). U en uw arts kunnen beslissen of u Dupixent zelf kunt toedienen.

Injecteer Dupixent alleen bij uzelf nadat uw arts of verpleegkundige duidelijk aan u heeft uitgelegd hoe u dat moet doen. Een zorgverlener mag u ook de injectie toedienen, na duidelijke instructie.

Iedere spuit bevat één dosis Dupixent (300 mg). De spuit niet schudden.

Lees de gebruiksaanwijzing voor de spuit zorgvuldig door voordat u Dupixent gebruikt.

Hoeveel wordt toegediend en hoelang?

Uw arts beslist hoeveel u dient te gebruiken en voor hoelang. Dupixent wordt toegediend door middel van een injectie onder uw huid (subcutane injectie).

De aanbevolen eerste dosis is 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken toegediend per subcutane injectie.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Heeft u te veel Dupixent gebruikt of heeft u de dosis te vroeg toegediend, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten een dosis te injecteren, neem dan contact op met uw arts, apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Dupixent zonder eerst te overleggen met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dupixent kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder in zeer zeldzame gevallen allergische reacties (overgevoeligheidsreacties); symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:

• koorts
• algemeen ziek gevoel
• gezwollen lymfeklieren • netelroos
• jeuk
• gewrichtspijn
• huiduitslag

Krijgt u last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van Dupixent en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

• reacties op de injectieplaats (dat wil zeggen roodheid, zwelling en jeuk)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): 3

 • hoofdpijn

 • droge ogen, roodheid en jeuk

 • jeuk aan het ooglid, roodheid en zwelling

 • ooginfectie

 • koortsblaasjes (op lippen en huid)

  Het melden van bijwerkingen

  Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

  Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl

  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Indien nodig kan men de voorgevulde spuiten bewaren bij kamertemperatuur tot 25°C gedurende maximaal 14 dagen. Bewaren beneden 25°C. Als u de doos voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje en gebruik Dupixent binnen de 14 dagen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het troebel of verkleurd is, of zichtbare deeltjes bevat. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • -  De werkzame stof in dit middel is dupilumab.

 • -  Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml voor injectie (injectie).

 • -  De andere stoffen in dit middel zijn L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80,

  natriumacetaat, azijnzuur, sucrose, water voor injecties.

  Hoe ziet Dupixent eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

  Dupixent is een heldere tot ietwat doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing, aangeleverd in een glazen voorgevulde spuit met of zonder naaldbeschermer.

  Dupixent is beschikbaar in een verpakking met 1 of 2 voorgevulde spuiten of in een verpakking met 3 (3 verpakkingen van 1) of 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Volledige bijsluiter

BIJSLUITER: informatie voor de gebruiker
Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

dupilumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • -  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

 • -  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • -  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

 • -  Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Dupixent en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 3. Hoe gebruikt u dit middel?

 4. Mogelijke bijwerkingen

 5. Hoe bewaart u dit middel?

 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Dupixent en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dupixent bevat het actieve bestanddeel dupilumab.

Dupilumab is een monoklonaal antilichaam (een soort gespecialiseerd eiwit) dat de werking blokkeert van eiwitten genaamd IL-4 en IL-13. Beide spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van de klachten en symptomen van atopische dermatitis.
Dupixent wordt gebruikt voor het behandelen van volwassenen met matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis, ook wel bekend als atopisch eczeem. Dupixent kan ofwel alleen ofwel samen worden gebruikt met eczeemgeneesmiddelen die u aanbrengt op de huid.

Het gebruik van Dupixent voor atopische dermatitis (atopisch eczeem) kan de toestand van uw huid verbeteren en jeuk verminderen. Het werd ook aangetoond dat Dupixent de symptomen van pijn, angst en depressie die samengaan met atopische dermatitis verbetert. Bovendien helpt Dupixent uw slaapklachten te verlichten en uw algehele levenskwaliteit te verbeteren.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • -  U bent allergisch voor dupilumab of een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

 • -  Als u denkt dat u allergisch bent, of u weet dit niet zeker, vraag dan uw arts ofapotheker om advies voordat u Dupixent gebruikt.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Allergische reacties

 

In zeer zeldzame gevallen kan Dupixent ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder allergische reacties (overgevoeligheidsreacties). Let op symptomen hiervan (d.w.z. koorts, een algemeen ziek gevoel, gezwollen lymfeklieren, netelroos, jeuk, gewrichtspijn, huiduitslag) tijdens het gebruik van Dupixent.

Stop met het gebruik en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van een allergische reactie. De symptomen worden opgesomd onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.

Parasitaire infecties (darmparasieten)
Mogelijk verlaagt Dupixent uw weerstand tegen infecties veroorzaakt door parasieten. Heeft u al een parasitaire infectie, dan moet deze eerst worden behandeld voor u een behandeling met Dupixent start. Controleer samen met uw arts of u last heeft van diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woont u in een regio waar deze infecties vaak voorkomen of reist u naar een dergelijke regio, raadpleeg dan uw arts.

Astma
Heeft u astma en gebruikt u geneesmiddelen voor astma, stop daar dan niet mee en verander niets in uw astmamedicatie zonder dat eerst met uw arts te bespreken. Neem contact op met uw arts voordat u met Dupixent stopt.

Oogproblemen
Heeft u nieuwe of toenemende problemen met uw ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen in uw zicht, neem contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dupixent is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dupixent nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, vooral als u kort geleden een inenting heeft gehad of deze binnenkort krijgt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij uw arts u anders adviseert.

Geeft u borstvoeding of bent u van plan dit te doen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts kunnen beslissen of u borstvoeding geeft of Dupixent gebruikt. U mag niet beide doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Dupixent invloed heeft op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Dupixent bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 300 mg, d.w.z. in wezen 'natriumvrij'.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dupixent wordt toegediend via een injectie onder uw huid (subcutane injectie). U en uw arts kunnen beslissen of u Dupixent zelf kunt toedienen.

Injecteer Dupixent alleen bij uzelf nadat uw arts of verpleegkundige duidelijk aan u heeft uitgelegd hoe u dat moet doen. Een zorgverlener mag u ook de injectie toedienen, na duidelijke instructie.

Iedere spuit bevat één dosis Dupixent (300 mg). De spuit niet schudden.

Lees de gebruiksaanwijzing voor de spuit zorgvuldig door voordat u Dupixent gebruikt.

Hoeveel wordt toegediend en hoelang?

Uw arts beslist hoeveel u dient te gebruiken en voor hoelang. Dupixent wordt toegediend door middel van een injectie onder uw huid (subcutane injectie).

De aanbevolen eerste dosis is 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken toegediend per subcutane injectie.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Heeft u te veel Dupixent gebruikt of heeft u de dosis te vroeg toegediend, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten een dosis te injecteren, neem dan contact op met uw arts, apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Dupixent zonder eerst te overleggen met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dupixent kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder in zeer zeldzame gevallen allergische reacties (overgevoeligheidsreacties); symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:

• koorts
• algemeen ziek gevoel
• gezwollen lymfeklieren • netelroos
• jeuk
• gewrichtspijn
• huiduitslag

Krijgt u last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van Dupixent en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

• reacties op de injectieplaats (dat wil zeggen roodheid, zwelling en jeuk)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): 3

 • hoofdpijn

 • droge ogen, roodheid en jeuk

 • jeuk aan het ooglid, roodheid en zwelling

 • ooginfectie

 • koortsblaasjes (op lippen en huid)

  Het melden van bijwerkingen

  Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

  Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl

  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Indien nodig kan men de voorgevulde spuiten bewaren bij kamertemperatuur tot 25°C gedurende maximaal 14 dagen. Bewaren beneden 25°C. Als u de doos voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje en gebruik Dupixent binnen de 14 dagen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het troebel of verkleurd is, of zichtbare deeltjes bevat. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • -  De werkzame stof in dit middel is dupilumab.

 • -  Elke voorgevulde spuit bevat 300 mg dupilumab in een oplossing van 2 ml voor injectie (injectie).

 • -  De andere stoffen in dit middel zijn L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80,

  natriumacetaat, azijnzuur, sucrose, water voor injecties.

  Hoe ziet Dupixent eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

  Dupixent is een heldere tot ietwat doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing, aangeleverd in een glazen voorgevulde spuit met of zonder naaldbeschermer.

  Dupixent is beschikbaar in een verpakking met 1 of 2 voorgevulde spuiten of in een verpakking met 3 (3 verpakkingen van 1) of 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

4

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrijk

Fabrikant

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 1051 Boulevard Industriel,
76580 LE TRAIT,
Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2017

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brüningstrasse 50

Industriepark Hoechst

65926 FRANKFURT AM MAIN

DUITSLAND

5

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit met naaldbeschermer

dupilumab

Gebruiksaanwijzing

Dit is een afbeelding van de onderdelen van Dupixent voorgevulde spuit met naaldbeschermer.

Voor gebruik Na gebruik

Belangrijke informatie

Dit hulpmiddel is een voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik. Het bevat 300 mg Dupixent voor injectie onder de huid (subcutane injectie).

Probeer niet uzelf of iemand anders een injectie toe te dienen tenzij uw arts of verpleegkundige u duidelijk heeft uitgelegd hoe u dat moet doen.

 • Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de spuit gebruikt.

 • Check met uw arts of verpleegkundige hoe vaak u het geneesmiddel moet injecteren.

 • Vraag arts of verpleegkundige hoe u de spuit op de juiste manier gebruikt voordat u voor het

  eerst een injectie toedient.

 • Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.

 • De spuit niet gebruiken als deze op een hard oppervlak is gevallen of is beschadigd.

 • De spuit niet gebruiken als de beschermhuls ontbreekt of niet goed vastzit.

 • De zuiger van de spuit niet aanraken tot u klaar bent om te injecteren.

 • Niet door uw kleding heen injecteren.

Naald- beschermer

6

 • Eventuele luchtbelletjes in de spuit niet verwijderen.

 • Om prikongevallen te helpen voorkomen, bevat iedere voorgevulde spuit een naaldbeschermer

  die de naald automatisch afdekt nadat u de injectie heeft toegediend.

 • De zuiger nooit terugtrekken.

 • De spuit niet opnieuw gebruiken.

  Hoe bewaart u Dupixent?

  • De spuit(en) buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  • Bewaar ongebruikte spuiten in de oorspronkelijke verpakking en bewaar deze in de koelkast

   bij 2oC tot 8oC.

  • Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren ( <25oC). Als u de doos

   voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje, en gebruik Dupixent binnen de 14 dagen.

  • De spuit nooit schudden.

  • De spuit niet verwarmen.

  • De spuit niet invriezen.

  • De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.

   Stap 1: Uit de doos halen

   Haal de spuit uit de doos door deze in het midden van de spuit vast te nemen.

   De beschermhuls van de naald niet verwijderen tot vlak voor de injectie. De spuit niet gebruiken als deze is beschadigd.

   Stap 2: Voorbereiden

   Zorg ervoor dat de volgende zaken klaarliggen:

  • Dupixent voorgevulde spuit

  • 1 alcoholdoekje*

  • 1 watje of gaasje*

  • een naaldencontainer* (zie stap 13)

   *niet in de doos inbegrepen

   Lees het etiket:

   • Controleer de uiterste gebruiksdatum.

   • Controleer of dit het juiste geneesmiddel en de juiste dosis is.

7

De spuit niet gebruiken als de uiterste gebruiksdatum is verstreken. Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

Stap 3: Inspecteren

Bekijk het geneesmiddel door het kijkvenster op de spuit: Controleer of de vloeistof helder en kleurloos tot lichtgeel is. Opmerking: mogelijk ziet u een luchtbelletje; dit is normaal.

Gebruik de spuit niet als de vloeistof verkleurd of troebel is, of als deze zichtbare vlokjes of deeltjes bevat.

Stap 4: Wacht 45 minuten

Leg de spuit op een plat oppervlak en laat deze minstens 45 minuten op natuurlijk wijze op kamertemperatuur komen.

De spuit niet verwarmen.
De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.
Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

8

Stap 5: Kiezen

Kies de injectieplaats.

• • •

U kunt injecteren in uw dij of buik (onderbuik), met uitzondering van het gebied van 5 cm rondom uw navel.
Als iemand anders u de injectie toedient, kan hij/zij ook de buitenkant van uw bovenarm gebruiken.

Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.

Niet injecteren in pijnlijke, beschadigde of gekneusde huid, of in de buurt van littekenweefsel.

Stap 6: Reinigen

Was uw handen.
Maak de injectieplaats schoon met een alcoholdoekje.

9

Laat uw huid drogen voordat u gaat injecteren.

De injectieplaats niet meer aanraken of erop blazen tot u de injectie toedient.

Stap 7: Trekken

Houd de spuit vast in het midden, met de naald van u af, en trek de beschermhuls van de naald.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald. De naald niet aanraken.

Het geneesmiddel onmiddellijk toedienen nadat de beschermhuls verwijderd is.

Stap 8: Een huidplooi vastnemen

Neem een huidplooi vast, zoals u in de afbeelding kan zien.

Stap 9: Inbrengen

10

De naald in haar geheel inbrengen in de huidplooi, onder een hoek van ongeveer 45o.

Stap 10: Indrukken

Laat de huidplooi rustig een beetje los.
Langzaam en gelijkmatig de zuiger zo ver mogelijk naar beneden duwen totdat de spuit leeg is. Opmerking: u voelt een beetje weerstand. Dit is normaal.

Stap 11: Uittrekken

Blijf de zuiger ingedrukt houden en trek de naald uit de huid onder dezelfde hoek als waarin deze is ingebracht.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

11

Stap 12: Loslaten

Is de naald eenmaal uit de huid, haal dan uw duim van de zuiger, zodat de naald in de naaldbeschermer wordt teruggetrokken.

Druk lichtjes met een wattenbolletje of stukje gaas op de injectieplaats als hier wat bloed te zien is.

De huid niet wrijven na de injectie.

Stap 13: Weggooien

De spuit en de beschermhuls van de naald kunt u weggooien in een naaldencontainer.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

De naaldencontainer altijd buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

12

13

Dupixent 300 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

dupilumab

Instructies voor gebruik

Dit is een afbeelding van de onderdelen van Dupixent voorgevulde spuit.

Het hulpmiddel kan een zachte of harde beschermhuls voor de naald hebben

Belangrijke informatie

Probeer niet uzelf of iemand anders een injectie toe te dienen tenzij

Uw arts of verpleegkundige u duidelijk heeft uitgelegd hoe u dat moet doen.

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de spuit gebruikt.

Dit hulpmiddel is een voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik. Het bevat 300 mg Dupixent voor

injectie onder de huid (subcutane injectie).

• Check met uw arts of apotheker hoe vaak u het geneesmiddel dient te injecteren.

• Vraag uw arts of apotheker hoe u de spuit op de juiste manier gebruikt voordat u voor het eerst

een injectie toedient.

• Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.

De spuit niet gebruiken als deze is beschadigd.

De spuit niet gebruiken als de beschermhuls ontbreekt of niet goed vastzit.

De zuiger van de spuit niet aanraken tot u klaar bent om te injecteren.

Niet door uw kleding heen injecteren.

Eventuele luchtbelletjes in de spuit niet verwijderen.

De zuiger nooit terugtrekken.

De spuit niet opnieuw gebruiken.

Hoe bewaart u Dupixent?

De spuit(en) buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 14

• Bewaar ongebruikte spuiten in de oorspronkelijke verpakking en bewaar deze in de koelkast

bij 2oC tot 8oC.

Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren (<25oC). Als u de doos

voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast

haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje, en gebruik Dupixent binnen de

14 dagen.

De spuit nooit schudden.

De spuit niet verwarmen.

De spuit niet invriezen.

De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.

Stap 1: Uit de doos halen

Haal de spuit uit de doos door deze in het midden van de spuit vast te nemen.

De beschermhuls van de naald niet verwijderen tot vlak voor de injectie.

De spuit niet gebruiken als deze is beschadigd.

Stap 2: Voorbereiden

*niet in de doos inbegrepen

Zorg ervoor dat de volgende zaken klaarliggen:

• Dupixent voorgevulde spuit

• 1 alcoholdoekje*

• 1 watje of gaasje*

• een naaldencontainer* (zie stap 12)

Lees het etiket:

• Controleer de uiterste gebruiksdatum.

• Controleer of dit het juiste geneesmiddel en de juiste dosis is.

De spuit niet gebruiken als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

15

Stap 3: Inspecteren

Bekijk het geneesmiddel in de spuit:
Controleer of de vloeistof helder is en kleurloos tot lichtgeel.

Stap 4: Wacht 45 minuten

Stap 5: Kiezen

Opmerking: mogelijk ziet u een luchtbelletje; dit is normaal.

Gebruik de spuit niet als de vloeistof verkleurd of troebel is, of als deze zichtbare vlokjes

of deeltjes bevat.

Leg de spuit op een plat oppervlak en laat deze minstens 45 minuten op natuurlijk wijze op

kamertemperatuur komen.

De spuit niet verwarmen.

De spuit niet blootstellen aan direct zonlicht.

Dupixent niet langer dan 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren.

Kies de injectieplaats.

• U kunt injecteren in uw dij of buik (onderbuik), met uitzondering van het gebied van 5 cm

rondom uw navel.

16

• Als iemand anders u de injectie toedient, kan hij/zij ook de buitenkant van uw bovenarm

gebruiken.

• Verander iedere keer als u injecteert van injectieplaats.

Niet injecteren in pijnlijke, beschadigde of gekneusde huid, of in de buurt van littekenweefsel.

Stap 6: Reinigen

Was uw handen.
Maak de injectieplaats schoon met een alcoholdoekje.

Stap 7: Trekken

Houd de spuit vast in het midden, met de naald van u af, en trek de beschermhuls van de naald.

Laat uw huid drogen voordat u gaat injecteren.

De injectieplaats niet meer aanraken of erop blazen tot u de injectie toedient.

17

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

De naald niet aanraken.

Het geneesmiddel onmiddellijk toedienen nadat de beschermhuls verwijderd is.

Stap 8: Een huidplooi vastnemen

Neem een huidplooi vast, zoals u in de afbeelding kan zien.

Stap 9: Inbrengen

De naald inbrengen in de huidplooi onder een hoek van ongeveer 45o.

18

Stap 10: Indrukken

Laat de huidplooi rustig een beetje los.
Langzaam en gelijkmatig de zuiger zover mogelijk naar beneden duwen totdat de spuit leeg is.
Opmerking: u voelt een beetje weerstand. Dit is normaal.

Stap 11: Uittrekken

De naald uit de huid verwijderen onder dezelfde hoek als waaronder deze was ingebracht.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

Druk lichtjes met een wattenbolletje of stukje gaas op de injectieplaats als hier wat bloed te zien is.

De huid niet wrijven na de injectie.

19

Stap 12: Weggooien

Deze container altijd buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De spuit en de beschermhuls van de naald kunt u weggooien in een naaldencontainer.

Doe de beschermhuls niet meer terug op de naald.

20

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2019