Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/00/150/001-012

Werkzame stof

Pioglitazon

Geneesmiddelgroep

Bloedsuiker-verlagende middelen voor inname via de mond (= orale anti-diabetica)

Thiazolidinedionen

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Suikerziekte, diabetes mellitus type 2 (= niet-insuline afhankelijke suikerziekte). Diabetes mellitus type 2 komt voornamelijk voor bij volwassenen.

Actos® kan als zodanig (= monotherapie) of in combinatie met metformine (in het bijzonder bij patiënten met overgewicht) of een sulfonylureum-derivaat (alleen bij patiënten die metformone niet verdragen of niet mogen gebruiken) worden voorgeschreven.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen of voorgeschiedenis met hartfalen (NYHA-klasse I-IV)

Insuline, gebruik van

Leverfunctie, verminderde

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

Overleg vóór gebruik van dit middel eerst met uw (huis)arts:
- als u van plan bent zwanger te worden
- als u borstvoeding geeft
- als u polycysteus ovariumsyndroom heeft (er bestaat dan bij gebruik van dit middel een verhoogde kans op zwangerschap)
- als u hart- of leverproblemen heeft
- als reeds een sulfonylureum-derivaat samen met metformine gebruikt (een combinatie van drie middelen wordt niet aanbevolen)
- als u jonger bent dan 18 jaar

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Vertel het aan uw arts als u denkt dat u zwanger bent of overweegt zwanger te worden. Uw arts zal u dan adviseren met dit middel te stoppen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Vertel het aan uw arts als u borstvoeding geeft of overweegt borstvoeding te geven. Uw arts zal u dit middel dan niet meer voorschrijven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Voor zover bekend heeft dit medicijn bij gebruik volgens voorschrift geen negatieve invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Bij patiënten met diabetes mellitus (= suikerziekte) zijn de weefsels en organen vaak minder gevoelig voor het lichaamseigen insuline. Dit noemt men 'insuline-resistentie'. Actos® verbetert de werking van het insuline, dat door het lichaam wordt geproduceerd, doordat het de insuline resistentie vermindert. Hierdoor verbetert de bloedglucose instelling bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

Bovendien verbetert Actos® de vetstofwisseling (triglyceriden en HDL-cholesterol waarde) en lijkt het een positief effect te hebben op de verdeling van het lichaamsvet.

Belangrijk

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Actos®

vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- bovenste luchtweginfectie
- gezichtsvermogen, verstoord
- lichaamszwakte (hypo-asthenie)

soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

- slapeloosheid (insomnia)
- voorhoofdsholte-ontsteking (sinusitis)

Actos® + metformine (Glucophage®)

vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- bloedarmoede (anemie)
- bloed in urine (hematurie)
- erectieproblemen (erectiele disfunctie)
- hoofdpijn
- gewichtstoename
- gewrichtspijn (artralgie)
- gezichtsvermogen, stoornis

soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

- winderigheid (flatulentie)

Actos® + sulfonylureum-derivaten

vaak (bij 1-10 op de 100 patiënten)

- duizeligheid
- gewichtstoename
- winderigheid (flatulentie)

soms (bij 1-10 op de 1000 patiënten)

- bloedglucose-spiegel, verlaagd (hypoglykemie)
- eetlust, toename
- eiwit in urine (proteïnurie)
- evenwichtsstoornissen (vertigo)
- gezichtsvermogen, stoornis
- hoodfpijn
- zweten
- glucose in urine (glucosurie)
- lactaat-dehydrogenase, verhoogd
- vermoeidheid

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Er zijn geen gegevens bekend over wisselwerkingen bij gelijktijdige behandeling met Actos®, metformine en een sulfonylureumderivaat.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de bijsluiter in de verpakking.

Gebruikelijke doseringvoor volwassenen: 1 x daags 15 mg of 30 mg pioglitazon.
De dosis kan door uw arts stapsgewijs worden verhoogd tot 1 x daags 45 mg.
Het kan ook zijn dat uw arts u een andere dosering voorschrijft.

De tabletten heel innemen met water.

De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

De behandeling van suiker- of glucoseziekte (= diabetes mellitus) heeft als belangrijkste doel: normalisering van de bloedglucose-waarde, d.w.z. deze binnen normale grenzen (= 4-8 mmol glucose per liter bloed) te houden.

De behandeling met dit medicijn gaat vrijwel altijd samen met voedings- en bewegingsvoorschriften . Het belangrijkste doel daarvan is afname van het lichaamsgewicht. Wanneer u zich niet voldoende houdt aan deze voorschriften, is de kans op de behandeling vaak veel minder succesvol.

Uw arts zal u vragen regelmatig een bloedtest te laten doen om te controlerne of de lever normaal functioneert.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
o Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.
met dit medicijn regelmatig met uw arts, apotheker of zorgbegeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet worden vergoed .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Gedurende het eerste jaar van de behandeling met Actos® wordt aanbevolen dat de arts elke 2 maanden een bloedtest afneemt. Dit is om na te gaan of de lever normaal functioneert.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Als dit medicijn in combinatie met bloedsuikerverlagende, van sulfonylureum afgeleide medicijnen wordt gebruikt, kan overmatige daling van de bloedglucose-spiegel (= hypoglykemie) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017