Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/10/640/001-006

Werkzame stof

Asenapine

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Sublinguale tabletten: 5 mg en 10 mg asenapine per tablet.

Fabrikant/Leverancier

Organon NV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien en voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten, ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen (zie ook schizofrenie)

Behandeling van een toestand die zich uit in zich 'high' voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap hebben dan normaal, heel snel praten, rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Dit middel is ook een stemmingsstabilisator die verdere, invaliderende pieken (= euforie) en dalen (= depressie) in de stemming die in verband staan met deze aandoening voorkómt (zie ook manisch-depressieve aandoeningen).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor asenapine of voor één van de hulpstoffen.
Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Neem in dat geval contact op met de (huis)arts.

Pas op!

Medicijnen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Neem in dat geval contact op met de (huis)arts.

In zeer zeldzame gevallen kunnen medicijnen van dit type een combinatie van koorts, snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid, sufheid of slaperigheid veroorzaken. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de (huis)arts.

Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevoelen bij oudere patiënten met dementie aangezien er dan ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Vertel het zo snel mogelijk aan een arts als u lijdt aan één of meer van de volgende ziekten:
- beroerte, grote (= herseninfarct) of kleine (= TIA)
Als u ouder bent dan 65 jaar kan het zijn dat de (huis)arts als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk controleert.
- bloedstoornissen
- darmpassage-belemmering (= paralytische ileus)
- dementie
- epilepsie
- hart-aandoening
- leverziekte
- nierziekte
- Parkinson
- prostaatklachten
- suikerziekte (diabetes)

Als u ouder bent dan 65 jaar kan het zijn dat de (huis)arts als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk controleert.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Neem zo snel mogelijk contact op met de (huis)arts als u zwanger bent of tijdens het gebruik van dit medicijn zwanger wordt.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat mogelijk over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
NB. Vertel het de (huis)arts als u last heeft van deze bijwerking.

Hoe werkt het?

Sycrest® is een antipsychoticum en deze medicijnen verminderen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen of doet deze geheel verdwijnen (= anti-psychotische werking). Ook vermindert Sycrest® gevoelens van leegte, gebrek aan emoties en initiatief, depressieve gevoelens, vermoeidheid en problemen met concentratie en denken.

Dit medicijn heeft ook een kalmerende (= sedatieve) werking.

Bijwerkingen

Aan begin van de behandeling:
- duizeligheid of flauw gevoel met trage hartslag (neem contact op met de arts als dit niet vanzelf over gaat)

Angstaanvallen

Bij Parkinson-patiënten:
- verergering van de verschijnselen

Zie de bijluiter voor (overige) zeldzame en zeer zeldzame bijwerkingen

Wisselwerkingen

Alcohol (kan in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Angst-verminderende middelen (kunnen in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Anti-depressiva (kunnen in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Slaapmiddelen (kunnen in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De aanbevolen dosering van Sycrest® als monotherapie (op zichzelf staande behandeling) is 10 mg tweemaal daags, één dosis 's morgens en één 's avonds.

Sycrest® tabletten mogen niet worden fijngekauwd of doorgeslikt. Wanneer Sycrest® in combinatie met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, moet het als laatste worden ingenomen. De patiënt mag gedurende 10 minuten na toediening van het geneesmiddel niet eten of drinken.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Sycrest® heeft als unieke eigenschap de sublinguale toediening.

Patiënten die weigeren te slikken of de tabletjes ?verstoppen? in de wangzak, kunnen via deze weg toch behandeld worden door de grote opname van Sycrest® via de orale mucosa.

Overdosering

Ademhaling, vertraagde (= ademhalingsdepressie); agressie; bewegingsstoornissen; bloeddrukverhoging (= hypertensie); bloeddrukverlaging (= hypotensie); coma;
desoriëntatie/verwardheid (= delier); hartritmestoornissen (= aritmieën); spraak, onduidelijke; opwinding (= agitatie); spierschokken (= convulsie); sufheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017