Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

EU/1/04/304/001-7

Werkzame stof

Rasagiline

Geneesmiddelgroep

Parkinson-middelen

Samenstelling

Elke tablet bevat 1 mg rasagiline (als mesilaat)

Fabrikant/Leverancier

Teva Pharma GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Parkinson, ziekte van

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor rasagiline.

Gelijktijdige behandeling met andere monoamine oxidase (MAO) remmers of pethidine. Indien de behandeling met Azilect® gestaakt wordt, dienen minimaal 14 dagen te verstrijken
alvorens gestart kan worden met een behandeling met Mao-remmers of pethidine.

Azilect® is gecontraïndiceerd bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen
om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een gunstig effect op bepaalde verschijnselen van ziekte van Parkinson omdat het de afbraak van dopamine in de hersenen tegengaat.

Wanneer dit medicijn in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson wordt gebruikt, kan de behandeling met levodopa soms worden uitgesteld.

Dit medicijn versterkt de werking van medicijnen die levodopa ((Madopar®, Sinemet®) bevatten.

Algemeen

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatstoornissen: zeer vaak: hoofdpijn (14.1%), vaak: griep syndroom (6%), malaise (2.0%), nekpijn (2.0%), allergische reactie (1.3%), koorts (2.7%)

Bloedvataandoeningen: vaak: angina pectoris (1.3%), soms: cerebrovasculair accident (0.7%), myocard infarct(0.7%)

Maagdarmstelselaandoeningen: vaak: dyspepsie (6.7%), anorexia (1.3%)

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: vaak:leukopenie (1.3%)

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: vaak: arthralgie (7.4%), arthritis (2.0%)

Psychische stoornissen: vaak: depressie (5.4%), vertigo (2.0%), hallucinaties (1.3%)

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: vaak: rhinitis (2.7%)

Oogaandoeningen: vaak: conjunctivitis (2.7%)

Huid- en onderhuidaandoeningen: vaak: contact dermatitis (1.3%), vesiculobulleuze uitslag (1.3%), huid carcinoom (1.3%)

Nier- en urinewegaandoeningen: vaak:aandrang tot urineren (1.3%)

Wisselwerkingen

Azilect® dient niet samen met andere MAO remmers te worden gebruikt, vanwege een mogelijk risico op niet-selectieve MAO remming, wat kan leiden tot hypertensieve crises

Gelijktijdig gebruik van Azilect® en fluoxetine of fluvoxamine dient vermeden te worden

Gezien de MAO remmende activiteit van Azilect®, wordt gelijktijdige toediening van rasagiline en dextromethorfan niet aanbevolen

Gezien de MAO remmende activiteit van Azilect®, wordt gelijktijdige toediening van rasagiline en sympathicomimetica zoals deze welke aanwezig zijn in nasale en orale decongestiva, of middelen tegen verkoudheid, die efedrine of pseudo-efedrine bevatten, niet aanbevolen

Gezien de MAO remmende activiteit van
Azilect®, dienen antidepressiva met voorzichtigheid te worden toegediend

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Tabletten zonder kauwen heel innemen met vloeistof.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertempertuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017