Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/818/001

Werkzame stof
Samenstelling

Tabletten: 100 mg of 500 mg bosutinib

Fabrikant/Leverancier

Pfizer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische myeloïde leukemie (CML)

Philadelphia chromosoom (Ph+) acute lymfoblastaire leukemie (ALL)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverinsufficiëntie.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel.

Bij jongeren onder de 18 jaar

Zwangerschap, ook indien dat wordt vermoedt

Wees extra voorzichtig indien:

Als u geneesmiddelen gebruikt om uw bloed te verdunnen of om stolsels te voorkomen

Als u lever- of hartproblemen heeft of in het verleden heeft gehad

Als u problemen krijgt met ademhalen, of last krijgt van pijn in de borst of hoesten

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt het enzym tyrosine kinase en daardoor de groei en deling van de leukemische bloedcellen.

Bijwerkingen

Bloedingen of blauwe pekken zonder verwonding of stoten (vertel dit aan uw arts!)

Als u bloed vindt bij uw braaksel, ontlasting of urine, of als u zwarte ontlasting heeftel (vertel dit aan uw arts!)

Buikzwelling en/of buikpijn (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Diarree

Duizeligheid

Eetlust, afname (= anorexie)

Gewichtstoename, meestal ten gevolge van vochtopstapeling

Haaruitval (= alopecia), meer dan normaal

Zwelling van handen en voeten

Hoesten en/of pijn op de borst (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Infectieverschijnselen, zoals koorts, ernstige verkoudheid, keelpijn, mondzweren (vertel dit aan uw arts!)

Misselijkheid

Nachtzweten

Pijn in spieren en/of benen (

Slapeloosheid

Smaakveranderingen

Spierkrampen en/of spierpijn (= myalgie) (vertel dit aan uw arts!)

Spijsveretingsstoornissen (= indigestie) (vertel dit aan uw arts!)

Verstopping (= constipatie); (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Winderigheid (= flatulentie)

Zwakheid (= asthenie) en/of vermoeidheid

Zwellingen, waaronder ogen en enkels (vertel dit aan uw arts!)

Wisselwerkingen

Anti-schimmelmiddelen zoals itraconazol (= Sporanox®, Trisporal®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Antibiotica zoals erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®) en claritromycine (= Klacid)

Digoxine, dabigatran, pravastatine en colchicine

Vermijd combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (o.a. domperidon, amiodaron, methadon, kinidine, disopyramide, sotalol, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica.

Ritonavir, efavirenz, nevirapine

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®, fenobarbital en fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutinsup®)

Dexamethason (Decadronsup®, Dexa-Possup®, Oradexonsup®)

Rifampicine (= Rifadinsup®, Rimactansup®)

Famotidine en omeprazol

Sint-Janskruid

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De tabletten bevatten o.a lactose

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017