Wat is middel en in welke vorm(en) met welke dosering en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hydrocortison Teva 10 mg/g bevat hydrocortisonacetaat. Hydrocortisonacetaat behoort tot de groep van corticosteroïden, werkt ontstekingsremmend en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen. Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen w

Gebruiken

bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid
 • voor wonden of geschubde huid (ichthyosis
 • wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes
 • bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen
 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Hydrocortison Teva 10 mg/g wilt behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden
 • wanneer u Hydrocortison Teva 10 mg/g gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk
 • Hydrocortison Teva 10 mg/g mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden
 • langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

 

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Hydrocortison Teva 10 mg/g de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Als uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:

de hydrofiele crème 2-4 maal per dag (=24 uur) dun op de huid aanbrengen, na enkele dagen 2 maal per dag aanbrengen. Na verbetering van de aandoening is 2-3 maal per week aanbrengen meestal voldoende.

In het algemeen niet meer dan 30-60 gram per week gebruiken.

Na gebruik de handen wassen, behalve wanneer de crème voor uw handen is bedoeld.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt aangebracht kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u Hydrocortison Teva 10 mg/g een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Hydrocortison Teva 10 mg/g zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Hydrocortison Teva 10 mg/g aan te brengen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer de behandeling met Hydrocortison Teva 10 mg/g voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Hydrocortison Teva 10 mg/g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

Overgevoeligheid.

Hormonale aandoeningen

Zelden

Remming van de bijnierschors.

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen.

 

Oogaandoeningen

Zeer zelden

 • Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).
 • Wazig zien

 

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Hydrocortison Teva 10 mg/g behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose). Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Hydrocortison Teva 10 mg/g lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).
Hoe bewaart u dit middel?

Droog bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen uitdroging. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Hydrocortison Teva 10 mg/g is een witte, gladde, goed smeerbare crème-achtige massa. De crème is verpakt in tubes à 15 en 30 gram crème en in potten à 500 gram crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem.

Nederland

 

 

Volledige bijsluiter

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

 

Hydrocortison Teva 10 mg/g, crème

hydrocortisonacetaat

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Aanvullende informatie

 

 

 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

 

Hydrocortison Teva 10 mg/g bevat hydrocortisonacetaat. Hydrocortisonacetaat behoort tot de groep van corticosteroïden, werkt ontstekingsremmend en vermindert snel de ziekteverschijnselen, zoals jeuk, roodheid of schilfering van de huid, die optreden bij bepaalde huidaandoeningen. Corticosteroïden nemen in het algemeen niet de oorzaak van de verschijnselen weg.

 

Gebruiken

 • bij de behandeling van oppervlakkige huidaandoeningen waarbij er vaak sprake is van jeuk, roodheid of schilfering.

 

 

 1. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • wanneer uw huidaandoening wordt veroorzaakt door infecties met bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten. Deze aandoeningen zouden kunnen verergeren of niet meer opgemerkt worden.
 • voor (jeugd)puistjes, ook met roodheid van de huid
 

 

 

 • voor wonden of geschubde huid (ichthyosis)
 • wanneer uw huidaandoening het gevolg kan zijn van eerdere behandeling met corticosteroïden, zoals ontsteking van de huid rond de mond, dunne huid, eventueel met strepen, kwetsbare bloedvaatjes
 • bij huiduitslag op de voetzool bij kinderen.

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u de gezichtshuid, de huid van de geslachtsdelen en huidplooien met Hydrocortison Teva 10 mg/g wilt behandelen, omdat deze delen van de huid bijzonder gevoelig zijn voor corticosteroïden
 • wanneer u Hydrocortison Teva 10 mg/g gebruikt onder een afsluitend verband, op grote huidoppervlakken of bij kinderen. Controle door uw arts is dan noodzakelijk
 • Hydrocortison Teva 10 mg/g mag niet worden aangebracht in het oog of op de oogleden
 • langdurige toepassing van corticosteroïden op grote oppervlakken bij kinderen moet worden vermeden.

 

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is.

Als na het stoppen van een langdurige behandeling met Hydrocortison Teva 10 mg/g de huidaandoening snel terugkomt, dient u uw arts te raadplegen.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Hydrocortison Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Voor zover bekend treedt er geen wisselwerking op bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met andere (genees)middelen.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Als corticosteroïden in hoge doseringen worden ingenomen of ingespoten dan kan onder meer de groei van het ongeboren kind worden vertraagd. Aangezien er bij toepassing van Hydrocortison Teva 10 mg/g op de huid maar weinig van de werkzame stof in het bloed komt, kan Hydrocortison Teva 10 mg/g kortdurend en op kleine delen van de huid worden toegepast. Bij langdurig gebruik en bij toepassing op grote delen van de huid kan zo’n effect op voorhand niet worden uitgesloten. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Tijdens het geven van borstvoeding kan Hydrocortison Teva 10 mg/g kortdurend en op kleine delen van de huid worden gebruikt. In het geval van langdurig gebruik of bij toepassing op grote delen van de huid wordt het geven van borstvoeding ontraden.

 

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Hydrocortison Teva 10 mg/g op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen, maar invloed van Hydrocortison Teva 10 mg/g is niet te verwachten.

 

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat sorbinezuur. Deze stof kan plaatselijke huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.

 

 1. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

 

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Dosering en wijze van gebruik

Als uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:

de hydrofiele crème 2-4 maal per dag (=24 uur) dun op de huid aanbrengen, na enkele dagen 2 maal per dag aanbrengen. Na verbetering van de aandoening is 2-3 maal per week aanbrengen meestal voldoende.

In het algemeen niet meer dan 30-60 gram per week gebruiken.

Na gebruik de handen wassen, behalve wanneer de crème voor uw handen is bedoeld.

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u meer dan de voorgeschreven dosering hebt aangebracht kunnen de verschijnselen zoals vermeld onder bijwerkingen optreden. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u Hydrocortison Teva 10 mg/g een keer vergeet aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met Hydrocortison Teva 10 mg/g zoals u gewend bent. Het is niet noodzakelijk om alsnog extra Hydrocortison Teva 10 mg/g aan te brengen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer de behandeling met Hydrocortison Teva 10 mg/g voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren. Overleg daarom altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

 

 

 

 

 

 1. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

 

Zoals elk geneesmiddel kan Hydrocortison Teva 10 mg/g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen

 

Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

Overgevoeligheid.

 

Hormonale aandoeningen

Zelden

Remming van de bijnierschors.

Bij langdurig gebruik kunnen corticosteroïden die op de huid worden aangebracht, door de huid heen gaan en in het bloed terechtkomen. Dit kan leiden tot remming van de bijnierschors. De kans op deze bijwerkingen is het grootst bij:

 • toepassing onder afsluiting (onder plastic, in huidplooien)
 • toepassing op grote huidoppervlakken
 • langdurig gebruik
 • toepassing bij kinderen.

 

Oogaandoeningen

Zeer zelden

 • Verhoging van de druk in het oog met een verhoogde kans op grijze staar (cataract).
 • Wazig zien

 

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden

 • Branderig of jeukend gevoel van de met Hydrocortison Teva 10 mg/g behandelde huid. Dit is meestal niet ernstig en gaat vanzelf over.
 

 

 

 • Verkleuring of dunner worden van de huid (vaak onherstelbaar), soms met striemen (striae), verwijding van de bloedvaatjes in de huid, overmatige haargroei (hypertrichose). Verergering van de aandoening na staken van de behandeling (‘rebound-effect’).
 • Uitslag, puistjes of pusvorming, als u Hydrocortison Teva 10 mg/g lang achtereen gebruikt of toepast onder een afsluitend verband.
 • Eczeem en huidontsteking (dermatitis), inclusief huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis).

 

 

 1. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

 

Droog bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.

De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen uitdroging. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

 

 

 1. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is hydrocortisonacetaat
 • De andere stoffen in dit middel zijn cetomacrogolwas, vloeibare was, sorbitol (E420i), sorbinezuur (E200), gezuiverd water

 

Hoe ziet Hydrocortison Teva 10 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Hydrocortison Teva 10 mg/g is een witte, gladde, goed smeerbare crème-achtige massa. De crème is verpakt in tubes à 15 en 30 gram crème en in potten à 500 gram crème.

 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem.

Nederland

 

 

 

 

Fabrikant Pharmachemie BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

 

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Duitsland

 

In het register ingeschreven onder

RVG 51010

 

Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2017. 0517.2v.RS

Laatst bijgewerkt: 01 juli 2019