Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Ketanest-S®: 2002

Werkzame stof

(S)-ketamine

Geneesmiddelgroep

middelen voor algehele verdoving (= algehele anesthesie, narcose-middelen)

Samenstelling

Ketanest-S® injectievloeistoffen: 5 mg of 25 mg (s)-ketamine per ml

Fabrikant/Leverancier

Ketanest-S®: Pfizer Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Algehele verdoving (= anesthesie, narcose) of als toevoeging bij andere verdovingsmiddelen

Pijn-bestrijding (= analgesie), o.a. bij terminale patiënten

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie) ongewenst

Hart-doorbloeding, slechte (= ischemische hartziekten, zoals angina pectoris)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen bortsvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan na toedineing o.a. duizeligheid, psychische reacties en gezichtsstoonissen veroorzaken.
Neem daarom tot tenminste 24 uur na toediening van dit middel niet deel aan het verkeer en bedien gedurende die tijd geen machines.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een snelle pijnstillende (= analgetische) en verdovende (= anesthetische) werking.

De pijnstillende werking treedt op bij lagere doseringen en houdt langer aan dan de verdovende werking.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Duizeligheid

Gezichtsvertroebeling

Hartfrekwentie-toename (= tachycardie)

Injectieplaats: roodheid (= erytheem) en huid-uitslag

Misselijkheid

Motorische onrust

Psychische reacties, zoals verwardheid, vreemd gedrag, levendige/aangename dromen (deze bijwerkingen kunnen worden bestreden met benzodiazepinen)

Speekselvloed (= hypersalivatie)

Wisselwerkingen

Aminofylline

Barbituraten

Ergometrine

Halothaan

Opiaten (opioïde of narcotische analgetica)

Sympathicomimetica, zoals epinefrine

Schildklier-hormonen

Spierverslappers, bepaalde (niet-depolariserende)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Ketanest-S®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Spierschokken convulsies), hart-ritme-stoornissen (aritmieën), ademhalingsstilstand, verlengde uitslaapperiode

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017