Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/06/342/001

Werkzame stof
Samenstelling

Tablet met 200 mg sorafenib

Fabrikant/Leverancier

Bayer BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Niercelcarcinoom

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel.

Zwangerschap, ook indien dat wordt vermoedt

Wees extra voorzichtig indien:

Als u lijdt aan te hoge bloeddruk

Als u lever- of hartproblemen heeft of in het verleden heeft gehad

Als u een verminderede werking van de schildklier heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Kinaseremmer met antiproliferatieve en anti-angiogenetische werking. Remt verschillende kinasen in de tumorcel en in de vasculatuur van de tumor.

Bijwerkingen

Hand- voet syndroom

Droge huid

Jeuk

Extreme vermoeidheid

Verhoogde bloeddruk

Diarree

Hoofdpijn

Pijn in armen en benen

Hoesten en/of pijn op de borst (vertel dit aan uw arts als u daar veel last van heeft)

Huiduitslag

Infectieverschijnselen, zoals koorts, ernstige verkoudheid, keelpijn, mondzweren (vertel dit aan uw arts!)

Misselijkheid

Zwakheid (= asthenie) en/of vermoeidheid

Wisselwerkingen

Voorzichtig bij combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (o.a. kinidine, disopyramide, sotalol, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica, macrolide antibiotica, chinolonen, enkele antimycotica).

Sterke inductoren van CYP3A4 en UGT1A9 (zoals rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital en sint-janskruid)

Bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia regelmatig de INR en protrombinetijd controleren.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten innemen zonder voedsel of met een vetarme maaltijd of 1 uur vóór of 2 uur na een vetrijke maaltijd.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017