Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11/749/001-2

Werkzame stof

Vandetanib

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen, restgroep

Samenstelling

Tabletten: 100 mg en 300 mg vandetanib per tablet

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schildklierkanker, medulair

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel.

U hebt een aangeboren hartprobleem dat 'congenitaal lang QTc-syndroom' heet. Dit kan worden gezien op een elektrocardiogram (ECG).

U geeft borstvoeding.

U gebruikt één of meerdere van de volgende geneesmiddelen: arsenicum, cisapride (ter behandeling van brandend maagzuur), erytromycine intraveneus en moxifloxacine (ter behandeling van infecties), toremifeen (ter behandeling van borstkanker), mizolastine (ter behandeling van allergieën), antiaritmica van klasse IA en III (ter regulering van het hartritme).

Wees extra voorzichtig indien:

Als u gevoelig bent voor zonlicht.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Als u zwanger zou kunnen worden dan moet u effectieve contraceptie gebruiken wanneer u Caprelsa gebruikt en gedurende tenminste vier maanden na de laatste dosis Caprelsa.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en troebel zien veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Caprelsa werkt door de groei van nieuwe bloedvaten in tumoren (kanker) te vertragen. Dit beperkt de toevoer van voedsel en zuurstof naar de tumor. Caprelsa kan ook rechtstreeks op kankercellen inwerken door ze te doden of hun groei te vertragen.

Bijwerkingen

Flauwvallen, duizeligheid of veranderingen in hartritme.

Ernstige huidreacties over grote delen van het lichaam. De verschijnselen kunnen bestaan uit roodheid, pijn, zweren, blaren en afstoten van de huid.

Ernstige diarree.

Ernstige kortademigheid, of plotselinge verergering van kortademigheid, eventueel met een hoest of een hoge temperatuur (koorts).

Toevallen, hoofdpijn, verwardheid of moeite met concentreren.

Buikpijn

Hoofdpijn

Huiduitslag of acne

Misselijkheid

Huiduitslag

Urineweginfecties

Misselijkheid

Zwelling veroorzaakt door overmatig vocht (oedeem).

Wisselwerkingen

Anti-schimmelmiddelen zoals itraconazol (= Sporanox®, Trisporal®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Itraconazol, ketoconazol, ritonavir, claritromycine, rifampicine en moxifloxicine (geneesmiddelen die gebruikt worden om infecties te behandelen)

Carbamazepine en fenobarbital (gebruikt om epileptische aanvallen onder controle te houden)

Ondansetron (gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen)

Methadon (ter behandeling van verslaving), haloperidol, chloorpromazine, sulpiride,

Vitamine-K-antagonisten en dabigatran, vaak aangeduid als 'bloedverdunners'

Protonpompremmers (ter behandeling van brandend maagzuur)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017