Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 111570-3
RVG 111575-6

Werkzame stof

Epoprostenol

Geneesmiddelgroep

Middelen bij verhoogde longbloeddruk (= pulmonale antihypertensiva)

Samenstelling

Poeder voor infusievloeistoffen: 500 microg of 1500 microgram epoprostenol per injectiepoeder

Fabrikant/Leverancier

Actelion Registration Ltd.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging in de longen (= pulmonale hypertensie)

Voorkómen van trombo-embolische aandoeningen tijdens zuivering van bloed (= hemodialyse) buiten het lichaam (= extracorporaal), wanneer heparine niet mag worden gebruikt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen, bepaalde vormen (congestieve hartinsufficiëntie)

Hartkramp (= angina pectoris)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Vochtophoping in de longen (= pulmonaal oedeem) tijdens instelling van patiënt op dit middel (= titratie)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de schadelijkheid tijdens zwangerschap te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders besluit).

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn gaat de bloedstolling tegen door remming van de samenklontering (= aggregatie) van de bloedplaatjes (= trombocyten).
Daarnaast heeft dit medicijn ook een vaatverwijdende werking (= vasodilatatie).

De werkingsduur is na staken van het infuus korter dan 30 min.

Bijwerkingen

Beklemd gevoel

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Buikpijn

Diarree

Droge mond

Duizeligheid

Hartritme, afname (= bradycardie)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Maagdarmklachten

Misselijkheid

Moeheid

Pijn op de borst

Rood worden in gezicht en hals (= flushing)

Zweten

Wisselwerkingen

Bloedverdunners (anticoagulantia), andere dan dit middel

Heparine

Prostaglandine-synthetase-remmers (= NSAID's)

Vaatverwijdende middelen (= vasodilatantia), andere dan dit middel

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017