Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/814

Werkzame stof

Aflibercept

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: TNF-alfa-remmers

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, 25 mg aflibercept per ml.

Fabrikant/Leverancier

Sanofi-Aventis Groupe

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Darmkanker, uitgezaaid (gemetastaseerd colorectaal carcinoom) in combinatie met irinotecan / 5-fluorouracil / folinezuur.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Beenmerg-suppressie, ernstige

Bilirubine-gehalte van het bloed, verhoogd

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Aflibercept is een remmer van de vasculaire endotheel groei factor (VEGF), door het blokkeren van de receptor voor VEGF. Het remt de bloedtoevoer naar de tumor en verminderd de groei.

Bijwerkingen

Leukopenie

Diaree

Neutropenie

Proteinurie

Vermoeidheid

Eetlust, afname (= anorexie)

Stomatitis

Gewichtsverlies

Hypertensie

Misselijkheid, ook ernstige

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Zwakte (= asthenie)

Wisselwerkingen

Nog niet gepubliceerd

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Zaltrap® is nog niet geregistreerd in de EU.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017