Vrijwel alle medicijnen kunnen in de aanbevolen of gebruikelijke (= therapeutische) doseringen naast de gewenste hoofdwerking ook niet bedoelde of ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Dit is echter lang niet altijd het geval.

In de praktijk is het meestal moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om echte bijwerkingen te onderscheiden van ingebeelde bijwerkingen, mogelijke ziekteverschijnselen of van wisselwerkingen (= interacties) met andere medicijnen, voedingsstoffen of genotsmiddelen, zoals alcohol, tabak en soft of hard drugs. Als een bepaalde bijwerking nog niet bekend is, wordt gesproken van een onverwachte bijwerking.

In het algemeen kan worden gezegd dat het om een omkeerbare (= reversibele) bijwerking gaat als de bijwerking na stoppen met het medicijn weer verdwijnt. Als dat niet het geval is -en het blijkt inderdaad om een bijwerking te gaan- wordt gesproken van een onomkeerbare (= irreversibele) of toxische bijwerking.

De kans op, aard en de ernst van een bijwerking is o.a. afhankelijk van:
- de aard van het medicijn
- de hoogte van de dosering
- de duur van het gebruik
- de patiënt zelf, dat wil zeggen de wijze waarop de patiënt reageert op het medicijn en de wijze waarop de patiënt de bijwerking(en) beleeft.

Advies
Meldt al of niet vermeende bijwerkingen altijd aan uw (huis)arts, medisch specialist, apothekerof begeleider. Die kunnen dan bekijken of de dosering en/of gebruik juist is of dat de patiënt beter een ander middel kan gebruiken. Van artsen en apothekers wordt verwacht dat zij (vermoede) bijwerkingen doorgeven aan het Bureau Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Lareb).

zie ook:
- kans op bijwerkingen
- wisselwerkingen (= interacties)
- overdosering
- veiligheid van medicijnen

Terug naar medicijnen