BIJSLUITER; INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Cordarone® 100, tabletten 100 mg
Cordarone® 200, tabletten 200 mg
Amiodaronhydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Cordarone 100/200 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Cordarone 100/200 inneemt
3. Hoe wordt Cordarone 100/200 ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Cordarone 100/200
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CORDARONE 100/200 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Cordarone 100/200?

Cordarone 100/200 behoort tot een groep geneesmiddelen die een onregelmatige hartslag weer regelmatig maakt.

Waarvoor wordt Cordarone 100/200 gebruikt?

Cordarone 100/200 bevordert een regelmatige hartslag en is bestemd voor het behandelen en het voorkomen van bepaalde ernstige hartritmestoornissen. Het wordt uitsluitend toegepast wanneer andere geneesmiddelen geen effect hebben of niet mogen worden gebruikt.

Let op: Cordarone wordt uitsluitend voorgeschreven door specialisten. Tijdens het gebruik van Cordarone wordt de werking van uw lever en schildklier gecontroleerd (door regelmatig bloed af te nemen), de werking van uw hart (door het maken van een hartfilmpje, een zogenaamd ECG) en de toestand van uw longen (door het maken van een longfoto).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CORDARONE 100/200 INNEEMT
Gebruik Cordarone 100/200 niet:

* bij een sterk vertraagde hartslag (sinusbradycardie) en hartritmestoornissen (sino-auriculair block),
* bij een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom),
* bij een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart (AV-block),
* bij stoornissen van de schildklierfunctie,
* indien u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die de kans op een bepaalde vorm van een versnelde hartwerking (‘torsade de pointes’) vergroten,
* bij overgevoeligheid voor jodium of amiodaron,
* bij overgevoeligheid voor één van de andere bestanddelen van Cordarone 100/200,
* gedurende de periode van zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Wees extra voorzichtig met Cordarone 100/200
* indien u reeds last heeft van onvoldoende pompkracht van het hart (decompensatie). Verergering van bestaande decompensatie kan optreden;
* indien u op leeftijd bent of digitalis (geneesmiddel dat de samentrekkingskracht van het hart vergroot) gebruikt. Uw hartslag kan te traag worden. Als uw hartslag lager wordt dan 55 slagen per minuut, dient u uw arts te raadplegen. Het gebruik van Cordarone 100/200 dient dan tijdelijk te worden onderbroken of te worden stopgezet;
* omdat het gebruik van Cordarone 100/200 kan leiden tot nieuwe of verergering van reeds bestaande hartritme stoornissen;
* omdat het gebruik van Cordarone 100/200 kan leiden tot leverfunctiestoornissen. De arts zal daarom de werking van uw lever aan het begin en tijdens het gebruik van Cordarone 100/200 nauwkeurig controleren. Bij vermoeden van leverfunctie stoornissen en/of optreden van geelzucht (gele verkleuring van huid of ogen) dient de behandeling te worden gestaakt;
* omdat het gebruik van Cordarone 100/200 kan leiden tot stoornissen in de schildklierfunctie.
Verschijnselen die kunnen wijzen op een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie)
zijn: gewichtsverlies, optreden van hartritmestoornissen, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst
(angina pectoris) en hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
Verschijnselen die kunnen wijzen op een verlaagde werking van de schildklier (hypothyreoïdie) zijn: gewichtstoename, overgevoeligheid voor kou, verminderde activiteit en sterk vertraagde hartslag.
Bij vermoeden van schildklierfunctiestoornissen dient de behandeling te worden gestaakt en is zorgvuldige controle gedurende enkele maanden noodzakelijk.
* aangezien Cordarone 100/200 jodium bevat; jodium kan de uitkomst van schildklierfunctietesten beïnvloeden.
* omdat het gebruik van Cordarone 100/200 kan leiden tot stoornissen van de longen. Als benauwdheid optreedt (al dan niet met vermoeidheid, gewichtsverlies of koorts), moet de arts u controleren met een longfoto.
* omdat het gebruik van Cordarone 100/200 kan leiden tot zenuwaandoeningen en bewegingsstoornissen, die gewoonlijk wel, maar niet altijd verdwijnen na beëindiging van de behandeling.
* aangezien wazig zien en vermindering van het gezichtsvermogen kunnen optreden bij het gebruik
van Cordarone 100/200. Laat in dat geval uw ogen controleren door een arts, omdat deze klachten
kunnen leiden tot blindheid. Daarom kan het nodig zijn om met de behandeling te stoppen.
* indien u bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt (zie “Gebruik van Cordarone 100/200 in
combinatie met andere geneesmiddelen”)
* omdat u door het gebruik van Cordarone 100/200 overgevoelig kan worden voor zonlicht. Het is dan nodig om beschermende maatregelen te treffen.
* indien u een operatie moet ondergaan. De anaesthesist moet weten dat u Cordarone 100/200 gebruikt.
De werkzaamheid en veiligheid van Cordarone 100/200 bij kinderen zijn niet aangetoond.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Niet tegelijkertijd met Cordarone 100/200 gebruiken:
Sommige geneesmiddelen kunnen de kans op een bijzondere vorm van een versnelde hartwerking (‘torsade de pointes’) vergroten:
* bepaalde middelen tegen hartritmestoornissen (bijvoorbeeld quinidine, procaïnamide, disopyramide) en sotalol.
* overige geneesmiddelen zoals een middel om de bloedvoorziening in de hersenen te verhogen (vincamine), middelen tegen ernstige geestesziekte (sultopride, sulpiride), een middel bij spijsverteringsstoornissen (cisapride), injecties met een bepaald antibioticum (erythromycine) en injecties met een middel tegen bepaalde soorten longontsteking (pentamidine), middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) en andere geneesmiddelen die een versnelde hartwerking kunnen veroorzaken zoals sommige middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica, bijvoorbeeld pimozide, thioridazine en sommige fenothiazines), sommige specifieke middelen tegen neerslachtigheid (bijvoorbeeld maprotiline), sommige middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica, bijvoorbeeld terfenadine) en een malariamiddel (halofantrine).

Niet aanbevolen:
Van de volgende geneesmiddelen wordt het gelijktijdig gebruik met Cordarone 100/200 afgeraden:
* bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers);
* bepaalde middelen bij verhoogde bloeddruk of stoornissen van het hartritme (calciumantagonisten bijvoorbeeld verapamil of diltiazem), en
* bepaalde middelen (antibiotica) ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (fluorchinolonen). Er zijn meldingen van bijwerkingen op het hart, met soms fataal verloop.

Opletten:
Bij gelijktijdig gebruik van Cordarone 100/200 met de volgende geneesmiddelen is voorzichtigheid geboden: bepaalde middelen die de stoelgang bevorderen (laxantia), plasmiddelen, bijnierschorshormonen, middel tegen aandoeningen van de bijnierschors (tetracosactide) en injecties met een middel (antibioticum) ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (amfotericine B).
Cordarone 100/200 kan de werking van bloedstollingsremmende middelen versterken, waardoor een verhoogde kans op bloedingen ontstaat. Neem, wanneer u deze middelen gebruikt, contact op met uw trombosedienst.
Bij gelijktijdig gebruik met een aantal geneesmiddelen kan aanpassing van de dosering nodig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor een middel tegen epilepsie (fenytoïne), een middel tegen hartstoornissen (digitalis), een middel tegen ritmestoornissen (flecaïnide) en middelen waarvoor bepaalde enzymen in de lever een belangrijke rol spelen voor hun afbraak, zoals bepaalde cholesterolverlagende middelen (sommige statines, zoals simvastatine), bepaalde middelen tegen afstotingsreacties na transplantatie (ciclosporine, tacrolimus), een bepaald sterk pijnstillend middel (fentanyl), een middel voor plaatselijke verdovingen (lidocaïne), een middel bij erectiestoornissen (sildenafil), bepaalde slaapmiddelen (midazolam, triazolam), bepaalde middelen bij migraine (ergotamine, dihydroergotamine) en bepaalde middelen bij verhoogde bloeddruk of stoornissen van het hartritme (calciumantagonisten).
Bij operaties (ook bij kleine ingrepen) is het belangrijk de behandelend arts op de hoogte te stellen van het feit dat u Cordarone 100/200 gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

U dient geen Cordarone 100/200 te gebruiken tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft. Als u zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger bent, raadpleeg dan uw arts. Zie ook “Gebruik Cordarone 100/200 niet”.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Hierover zijn geen gegevens bekend. Bij gebruik van Cordarone 100/200 kan wazig zien of een vermindering van het gezichtsvermogen optreden. U dient hiermee rekening te houden bij deelname aan het verkeer en bij het bedienen van machines.
Overleg vooraf met uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cordarone
Cordarone tabletten bevatten o.a. lactose; indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT CORDARONE 100/200 INGENOMEN

De dosering van Cordarone 100/200 wordt door uw arts vastgesteld. U dient zich hier precies aan te houden. Hieronder is de gebruikelijke dosering weergegeven. Het gebruik dat uw arts u heeft voorgeschreven, kan hier echter van afwijken.

Begindosering:
De gebruikelijke dosering is 3 tabletten Cordarone 200 (totaal 600 mg) per dag, als 3 maal 1 tablet verspreid over de dag in te nemen, gedurende 8 tot 10 dagen.

Onderhoudsdosering:
Wanneer het gewenste effect bereikt is, kan de dosering worden verlaagd tot 100-400 mg (1/2 tablet tot 2 tabletten Cordarone 200) per dag. Cordarone 200 kan eventueel éénmaal per 2 dagen worden gegeven (200 mg per 2 dagen komt overeen met 100 mg per dag).

Neem Cordarone 100/200 tabletten in tijdens of onmiddellijk na de maaltijd met voldoende water (bijvoorbeeld een glas).

Kinderen:
Cordarone is niet geschikt voor de behandeling van kinderen.

Wat u moet doen als u meer van Cordarone 100/200 heeft ingenomen dan u zou mogen:

Wanneer u te veel van Cordarone 100/200 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Als u een te grote dosis Cordarone 100/200 hebt ingenomen kan u last krijgen van misselijkheid, braken, verstopping, zweten, vertraagde en onregelmatige hartslag. Het kan 1 tot 3 dagen duren voordat deze effecten optreden. Als u zeer grote hoeveelheden ingenomen hebt, kunt u ook last krijgen van lage bloeddruk en stoornissen in de geleiding van het hart die leiden tot ritmestoornissen. In bijzondere gevallen kan een verhoogde schildklieractiviteit optreden.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cordarone 100/200 in te nemen:

Als u een keer vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan alsnog in. Als het echter bijna tijd is om de volgende dosis in te nemen, sla dan de vergeten dosis over.
Neem nooit een dubbele dosis van Cordarone 100/200 om zo de vergeten dosis in te halen. Als u meer dan één dosis vergeten bent in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het innemen van Cordarone 100/200

Neem altijd contact op met uw arts als u voortijdig wilt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel; de klachten van vóór de behandeling kunnen namelijk weer terugkeren.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Cordarone 100/200 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak: bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten
Soms: bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden: bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten
Zeer zelden; bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, waaronder incidentele rapporten.

Effecten op het bloed- en lymfesysteem Zeer zelden
* Tekort aan bloedplaatjes samengaand met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).
* Bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)
* Bloedarmoede door te weinig opbouw van het bloed (aplastische anemie).
Effecten op de hormoonafgifte
Vaak
* Verlaagde werking van de schildklier (hypothyreoïdie). Een verlaagde werking van de schildklier is te merken aan bijvoorbeeld toename van het gewicht, verminderde activiteit, zeer trage hartslag.
* Verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie, soms zeer ernstig verloop). Een verhoogde werking van de schildklier is te merken aan bijvoorbeeld gewichtsverlies, gejaagdheid, pijn op de borst.

Effecten op het zenuwstelsel
Vaak
* Nachtmerries
* Slaapproblemen
* Bepaalde bevingen (extrapiramidale tremor).
Soms
* Zenuwaandoeningen (perifere neuropathie en myopathie) en bewegingsstoornissen (motorische stoornissen). Deze verdwijnen gewoonlijk na het stoppen van de behandeling.
Zeer zelden
* Coördinatie stoornissen (cerebrale ataxie)
* Hoofdpijn
* Goedaardige verhoging van de druk in de schedel gepaard gaande met hoofdpijn, misselijkheid en overgeven (benigne intracraniale hypertensie)

Effecten op het oog
Zeer vaak
* Bij oogonderzoek kan de aanwezigheid worden aangetoond van een microscopische neerslag (fijne puntjes) in het hoornvlies van het oog. In uitzonderingsgevallen komt dit tot uiting in het waarnemen van gekleurde ringen rond een lichtbron. Deze verschijnselen verdwijnen langzaam (soms pas na enkele maanden) na een verlaging van de dosering of het (tijdelijk) stoppen van de behandeling.
Zeer zelden
* Gevallen van wazig zien en vermindering van het gezichtsvermogen zijn zeer zelden gemeld. Dit kan samenhangen met schade aan de oogzenuw (optische neuropathie).

Effecten op het hart
Vaak
* Vertraagde hartslag (bradycardie) afhankelijk van de dosis
Soms
* Sterk vertraagde hartwerking (ernstige bradycardie) kan aanleiding zijn tot het stoppen van de behandeling
* Ontstaan van nieuwe ritmestoornissen, dan wel verergeren van bestaande ritmestoornissen, soms met zeer ernstig verloop
* Stoornissen in de geleiding van het hart (bijvoorbeeld AV blok)
Zeer zelden
* Sterk vertraagde hartslag, kan aanleiding zijn tot het stoppen van de behandeling.

Effecten op de bloedvaten
Zeer zelden
* Ontsteking van de bloedvaten (vasculitis)

Effecten op de longfunctie en de borstholte
Vaak
* Vaak komt benauwdheid als gevolg van schade aan de longen (interstitiële pneumonitis) voor soms met een zeer ernstig verloop, gepaard gaande met een verandering van de algemene toestand (vermoeidheid, gewichtsverlies, koorts). In dat geval dient een longfoto te worden gemaakt en zal zo nodig de behandeling worden gestopt. De bijwerkingen verdwijnen over het algemeen snel na het staken van de behandeling.
Zeer zelden
* Ernstige ademhalingsstoornissen (adult respiratory distress syndrome), soms met zeer ernstig verloop
* Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) bij patiënten met ademhalingsproblemen, vooral bij patiënten met astma
Onbekend
* Longbloeding.

Effecten op het maagdarmstelsel
Zeer vaak
* Maagklachten (misselijkheid, braken, afwijkende smaak), deze verminderen bij verlagen van de dosering

Effecten op lever en gal
Zeer vaak
* Regelmatige controle van de leverfunctie is noodzakelijk, omdat hierin zeer zelden afwijkingen kunnen optreden. De afwijkingen verdwijnen meestal vanzelf of na vermindering van de dosis. Vaak
* Gevallen van plotselinge (acute) leverfunctiestoornissen en/of geelzucht (icterus), soms met een zeer ernstig verloop. Wanneer deze afwijkingen optreden, zal de arts overwegen de behandeling met Cordarone I.V. te stoppen.
Zeer zelden
* Leverontstekingsachtig beeld, mogelijk in combinatie met levercirrose dat soms na het staken van de behandeling kan verdwijnen, maar soms ook een zeer ernstig verloop kan hebben.

Effecten op de huid
Zeer vaak
* Roodheid van de huid (erytheem) en jeuk (pruritis) door overgevoeligheid (fotosensibiliteit) na blootstelling van de onbedekte huid aan de zon of UV-straling.
Vaak
* Na langdurige behandeling met hoge doses kan de huid leikleurig worden. Dit verdwijnt langzaam na het stoppen van de behandeling, maar kan ook gedurende lange tijd (maanden of zelfs jaren) aanhouden.
Zeer zelden
* Huiduitslag (erytheem) na behandeling met radiotherapie
* Huidontsteking (exfoliatieve dermatitis)
* Haaruitval (alopecia)

Effecten op nieren en urinewegen
Zeer zelden
* Stoornissen in de nieren met verhoging van de creatininespiegels

Effecten op het immuunsysteem
Onbekend
* Plotselinge vochtophoping in huid en slijmvliezen (bv keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Effecten op de voortplantingsorganen en de borsten Zeer zelden
* Ontsteking van de bijbal (epididymitis)
* Impotentie

Enkele zeldzame gevallen van overgevoeligheidsreacties zijn gemeld zich uitend in een tekort aan bloedplaatjes samengaand met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), alsmede vaat-en nieraandoeningen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CORDARONE 100/200

Bewaren beneden 30°C. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Cordarone 100/200 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos achter de woorden ‘Niet te gebruiken na’ en op de doordrukstrips na ‘Exp’ (Exp=vervaldatum=niet te gebruiken na).
Wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken, lever dan de verpakking ter vernietiging in bij uw apotheker.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Cordarone 100/200
* Het werkzame bestanddeel van Cordarone 100 is amiodaronhydrochloride 100 mg.
* Het werkzame bestanddeel van Cordarone 200 is amiodaronhydrochloride 200 mg.
* De andere bestanddelen zijn: lactose, maïszetmeel, polyvidon, siliciumdioxide (E55 1), en magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Cordarone 100/200 eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Cordarone 100/200 is een geneesmiddel in de vorm van een tablet dat moet worden ingenomen via de mond.
Cordarone 100 tabletten zijn witte, ronde tabletten met aan één zijde een hartvormige inscriptie met het getal 100. De tabletten zijn voorzien van een breukgleuf.
De verpakkingen bevatten 3 doordrukstrips met elk 10 tabletten (à 100 mg).
Cordarone 200 tabletten zijn witte, ronde tabletten met aan één zijde een hartvormige inscriptie met het getal 200. De tabletten zijn voorzien van een breukgleuf.
De verpakkingen bevatten 3 doordrukstrips met elk 10 tabletten (à 200 mg).

Cordarone 100 en Cordarone 200 zijn in het register ingeschreven onder RVG 12161 (tablet met 100 mg) en RVG 05443 (tablet met 200 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in

Augustus 2007