1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. Lees eerst deze bijsluiter

Volg altijd de aanwijzingen van uw arts op.
Vóórdat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met het innemen van Dytenzide. Het kan zijn dat u tijdens de behandeling met Dytenzide de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter gedurende de behandeling te bewaren. Bij vragen of onduidelijkheden over de inhoud van deze bijsluiter kunt u zich tot uw arts of apotheker wenden. Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Geef het ook nooit aan anderen dan degene(n) aan wie de arts het voorgeschreven heeft. Gooi oude of overgebleven geneesmiddelen niet weg, maar lever ze in bij uw apotheek.

1.2. Naam van het geneesmiddel Dytenzide

1.3. Wat is de samenstelling van Dytenzide?

Werkzame bestanddelen

Dytenzide bevat twee werkzame stoffen, namelijk 50 mg triamtereen en 25 mg hydrochloorthiazide per tablet.

Hulpstoffen

De tablet bevat de volgende hulpstoffen: rijstzetmeel, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, natriumcarboxymethylzetmeel en talk.

1.4. Hoe ziet Dytenzide eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

De Dytenzide tablet is rond en lichtgeel van kleur. Op één zijde staat de code `TH'. De andere zijde is voorzien van een breukgleuf. Dytenzide wordt geleverd in een verpakking met drie doordrukstrips van elk 10 tabletten.

1.5. Tot welke geneesmiddelengroep behoort Dytenzide?

Dytenzide behoort tot de geneesmiddelengroep van diuretica (plasmiddelen).

Beide werkzame stoffen van Dytenzide, triamtereen en hydrochloorthiazide, doen de urineproductie toenemen.

Hierdoor zal, in geval van verhoogde bloeddruk, de bloeddruk worden verlaagd. Daarnaast zullen overmatige vochtophopingen in de lichaamsweefsels (oedemen) verdwijnen.

1.6. Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Dytenzide in Nederland?

Goldshield Pharmaceuticals Ltd
NLA Tower,
Croydon,
Surrey CR0 OXT, UK.
Tel: +44 208 649 8500

1.7. Fabrikant

Wilfing Pharma GmbH
Bethelner Landstrasse 18,
DE - 31028 Gronau,
Duitsland

1.8. Onder welk nummer is Dytenzide in het Register ingeschreven?

Dytenzide is in het register ingeschreven onder nummer RVG 07104.

2. WAARVOOR WORDT DYTENZIDE GEBRUIKT?

Dytenzide wordt door de arts voorgeschreven bij een licht o f matig verhoogde
bloeddruk.

Daarnaast wordt Dytenzide voorgeschreven bij vochtophoping in de lichaamsweefsels (oedeem) als gevolg van bepaalde hart- en nierafwijkingen. De stof triamtereen in Dytenzide zorgt er bovendien voor dat de kans op het ontstaan van bepaalde bijwerkingen (door te groot kaliumverlies met de urine) kleiner is, dan wanneer alléén hydrochloorthiazide wordt gebruikt.

3. WAAR MOET U OP LETTEN VOORDAT U DYTENZIDE GAAT GEBRUIKEN?

3.1. Wanneer mag u Dytenzide niet gebruiken?

* Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Dytenzide (zie ook de rubriek `Wat is de samenstelling van Dytenzide');
* Als het kaliumgehalte in uw bloed te hoog is;
* Als u andere kaliumsparende geneesmiddelen gebruikt;
* Als u lijdt aan een ernstige stoornis van de lever- of nierfunctie;
* Als u overgevoelig bent voor sulfonamide-bevattende geneesmiddelen.

3.2. Welke bijzondere voorzorgen gelden bij het gebruik van Dytenzide?

* Algemene voorzorgen

Bij langdurig gebruik van Dytenzide is een regelmatige controle door een arts noodzakelijk, in het bijzonder als u aan hartritmestoornissen lijdt. Een regelmatige controle is ook noodzakelijk omdat bloedafwijkingen kunnen voorkomen.

* Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens zwangerschap mag u Dytenzide alleen gebruiken in overleg met de arts. In het algemeen dient het geven van borstvoeding tijdens de behandeling van Dytenzide te worden vermeden.

Ouderen
Bij oudere patiënten met een nierfunctiestoornis kan het natriumgehalte in het bloed afnemen.

Kinderen
Aangezien er onvoldoende informatie bij kinderen bekend is, wordt het toedienen van Dytenzide aan kinderen afgeraden.

* Rijvaardigheid en het bedienen van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Dytenzide invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Echter, duizeligheid is als bijwerking gemeld. In dát geval dient u voorzichtig te zijn met het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

* Bepaalde patiëntengroepen

Als u lijdt aan hartritmestoornissen of last heeft gehad van nierstenen, is regelmatige controle door uw arts noodzakelijk. Dit geldt ook als u aanleg heeft voor suikerziekte en als uw nieren of lever niet goed werken.

* Nadere informatie in verband met de aanwezigheid van hulpstoffen Geen bijzonderheden.

3.3. Kunt u Dytenzide samen met andere geneesmiddelen gebruiken?

Als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, raden wij u aan uw arts of apotheker hierover te informeren vóórdat u met de therapie met Dytenzide begint. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.

* Bij Dytenzide geldt dit in het bijzonder voor middelen die het kaliumgehalte van het bloed aanvullen en kaliumsparende plasmiddelen (spironolacton, amiloride), digitalis (stof die de werking van het hart verbetert), lithium (stof die op het zenuwstelsel werkt) en disopyramide (een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij hartritmestoornissen).

* Bij gelijktijdig gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen zoals bètablokkers, kan aanpassing van de dosering noodzakelijk zijn.

* Dit geneesmiddel kan een verhoogd bloedsuikergehalte in het bloed veroorzaken bij patiënten die aanleg hebben voor suikerziekte.

* U dient voorzichtig te zijn met het gelijktijdig gebruik van Dytenzide en indomethacine (pijnstiller).

* U dient ook voorzichtig te zijn met het gelijktijdig gebruik van Dytenzide en corticosteroïden omdat corticosteroïden het kaliumgehalte van het bloed kunnen verlagen.

4. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DYTENZIDE

Wij raden u aan de adviezen van uw arts op te volgen. Neem Dytenzide in gedurende de voorgeschreven periode en voorgeschreven wijze en tijdstippen.

Stop nooit op eigen initiatief met de therapie zonder uw arts hierover te raadplegen, ook al voelt u zich goed.

4.1. Wat is de dosering en de duur van de behandeling?

Bij een verhoogde bloeddruk
1 tablet per dag. Bij sommige patiënten kan bij langdurig gebruik worden volstaan met een 1/2 tablet per dag. Bij onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering worden verhoogd tot 2 tabletten per dag.

Bij vochtophoping (oedeem)
1 x daags 1 tablet. Wanneer het oedeem is verminderd kan meestal worden volstaan met 1 tablet om de andere dag.

De duur van de behandeling is afhankelijk van het verloop van uw klachten en zal worden bepaald door uw arts.

4.2. Gebruiksaanwijzing

Op de verpakking staat een handige kalenderaanduiding, waarmee u dagelijks kunt bijhouden of u uw tablet(ten) heeft ingenomen. Dytenzide tabletten moeten na de maaltijd worden ingenomen.

4.3. Wat moet u doen als u meer Dytenzide heeft ingenomen dan is voorgeschreven? Waarschuw in dit geval een arts en/of apotheker. Laat de arts en/of apotheker ook de verpakking van Dytenzide zien.

4.4. Wat moet u doen als u vergeten bent een tablet Dytenzide in te nemen?

Als u vergeten bent een tablet in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Neem de volgende tablet op het eerstvolgende voorgeschreven tijdstip en ga vervolgens op de voorgeschreven wijze door.

4.5 Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het innemen van Dytenzide?
In het algemeen raden wij u aan niet op eigen initiatief met de therapie te stoppen zonder uw arts hierover van tevoren te informeren. Als u namelijk eerder stopt is het mogelijk dat uw bloeddruk weer stijgt of dat de ophoping van vocht weer terugkomt.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN DYTENZIDE

Soms kunt u last krijgen van bijwerkingen. Met name gaat het hierbij om misselijkheid, braken, diarree en juist verstopping, spierkramp, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond of huiduitslag. Soms kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden. Dit uit zich onder andere in spierkramp en een gevoel van zwakte/moeheid. Soms kan een te hoog urinezuurgehalte optreden. Dit kan aanleiding geven tot een jichtaanval.
Hartritmestoornissen, bloedafwijkingen, bloeduitstortingen in de huid en slijmvliezen, verlaagde bloeddruk en geelzucht zijn waargenomen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

6. HOE MOET U DYTENZIDE BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN?
Bewaar Dytenzide bij kamertemperatuur (15-25 °C), op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

De uiterste gebruikstermijn van Dytenzide staat vermeld op de verpakking achter de aanduiding "Niet te gebruiken na:' of "Exp.".
Exp. betekent vervaldatum. Na deze datum mag het geneesmiddel niet meer worden gebruikt.

7. WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD ?

AANVULLENDE INFORMATIE Wat scheelt eraan?
U heeft van uw arts Dytenzide voorgeschreven gekregen. Dytenzide is een zogenaamd kaliumsparend diureticum (plaspil) en wordt voorgeschreven bij een verhoogde bloeddruk (hypertensie) of bij plaatselijke vochtophoping in de lichaamsweefsels (oedeem).

Wat is bloeddruk?
De bloeddruk is, het woord zegt het al, de druk waaronder het bloed zich in de bloedvaten bevindt. Deze druk is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die het hart (per minuut) door het lichaam pompt en de weerstand van de bloedvaten. Uw bloeddruk kan tijdelijk stijgen, bijvoorbeeld omdat uw hartslag versneld is door lichamelijke inspanning, of omdat u nerveus bent. In zo'n geval daalt de bloeddruk na verloop van tijd vanzelf Uw bloeddruk kan echter ook zonder duidelijke aanleiding blijvend verhoogd zijn. In dat geval spreken wij van een verhoogde bloeddruk of hypertensie.

Hoe ontstaat een verhoogde bloeddruk?
Een te hoge bloeddruk kan worden veroorzaakt door een aantal aandoeningen, zoals nierziekten, vaatziekten en schildklierafwijkingen. Ook tijdens de zwangerschap kan verhoogde bloeddruk ontstaan. Daarnaast kunnen bepaalde geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil en te veel drop eten de bloeddruk verhogen. In 90% van de gevallen is er echter geen directe oorzaak voor de verhoogde bloeddruk aan te wijzen. Wél zijn er bepaalde factoren die de kans op een te hoge bloeddruk verhogen. Dit zijn bijvoorbeeld overgewicht en aanleg voor hoge bloeddruk in de familie. Naarmate men ouder wordt, neemt de kans op hoge bloeddruk toe. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de bloedvaten met het klimmen d er jaren minder soepel en rekbaar w orden. Hierdoor neemt de weerstand in het bloedvat toe en zal de bloeddruk stijgen.

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

De bloeddrukwaarde wordt aangeduid met twee cijfers, uitgedrukt in millimeters kwik, bijvoorbeeld 150/100 mmHg. Wat betekent dat precies? Het hoogste cijfer staat voor de systolische bloeddruk (de bovendruk) en het laagste cijfer staat voor de diastolische bloeddruk (de onderdruk). De systolische bloeddruk is de druk die in de bloedvaten aanwezig is op het moment dat het hart zich samentrekt. De diastolische druk is de druk in de bloedvaten wanneer het hart zich ontspant. Vooral de diastolische bloeddruk (de onderdruk) is belangrijk om te bepalen of uw bloeddrukte hoog is. Is deze druk voortdurend 9 0-100 mmHg of hoger, dan is er sprake van een verhoogde bloeddruk (hypertensie). Omdat uw bloeddruk tijdelijk verhoogd kan zijn doordat u zich bijvoorbeeld gehaast heeft of nerveus bent, zal de arts, wanneer hij een verhoogde bloeddruk vindt, waarschijnlijk de bloeddrukmeting één of meer keren herhalen alvorens hij tot behandeling overgaat.

Wat kunt u zelf doen aan een te hoge bloeddruk?
Over het algemeen merkt u weinig of niets van een te hoge bloeddruk. Wel is het zo, dat bij een te hoge bloeddruk de kans op hart- en vaatziekten verhoogd is. Ook kan een verhoogde bloeddruk de werking van de nieren verminderen.

Het is daarom heel belangrijk dat:

• u zich aan de voorschriften van de arts houdt en uw geneesmiddel(en) regelmatig
inneemt, ook al voelt u zich niet ziek.

• u uw levensgewoonten aanpast. Gebruik bijvoorbeeld niet te veel zout en wees matig met alcohol en drop. Probeer met roken te stoppen, regelmatig lichaamsbeweging te nemen en af te vallen als u te zwaar bent.

Wat is oedeem (vochtophoping) en hoe ontstaat het?
Oedeem is een overmatige vochtophoping in het lichaamsweefsel. Oedeem ontstaat wanneer de waterhuishouding van het lichaam verstoord is. Als het oedeem het gevolg is van een onvoldoende pompfunctie van het hart, spreekt men van een cardiaal oedeem.

Wat is er aan oedeem te doen?
Middelen die de urineproductie bevorderen (zoals Dytenzide) zorgen ervoor dat de vochtophoping in het lichaam vermindert of verdwijnt.
Dit betekent ook een verlichting van de arbeid, d ie het hart moet verrichten om het bloed rond te pompen. Ook bij cardiaal oedeem is het zinvol bepaalde leefregels in acht te nemen, zoals: weinig of g een zout gebruiken, matig zijn met drop en alcohol, s toppen met roken, regelmatig bewegen en afvallen wanneer u te zwaar bent.