BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LOBIRETIC 5 mg / 12,5 mg filmomhulde tabletten
Nebivolol / Hydrochloorthiazide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter :
1. Wat is Lobiretic en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Lobiretic inneemt
3. Hoe wordt Lobiretic ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Lobiretic
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS LOBIRETIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Lobiretic bevat nebivolol en hydrochloorthiazide als actieve bestanddelen.

• Nebivolol is een cardiovasculair bestanddeel dat behoort tot de groep van de selectieve beta-blokkers (met een selectieve werking op het cardiovasculair systeem). Het voorkomt een te hoge hartslag en controleert de pompkracht van het hart. Het verwijdt ook uw bloedvaten, wat uw bloeddruk helpt verlagen.

• Hydrochloorthiazide is een diureticum dat werkt door de hoeveelheid urine die u produceert, te verhogen.
Lobiretic is een combinatie in één tablet van nebivolol en hydrochloorthiazide en wordt gebruikt voor de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie). Het wordt gebruikt in plaats van de twee producten apart bij patiënten die ze reeds samen innemen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LOBIRETIC INNEEMT
Neem Lobiretic niet in

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor nebivolol of voor hydrochloorthiazide of voor één van de andere bestanddelen van Lobiretic (zie einde van Rubriek 2, en Rubriek 6)

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere sulfonamidederivaten (zoals hydrochloorthiazide, dat een sulfonamidederivaat is)

• als u lijdt aan één of meer van de volgende aandoeningen:
. zeer trage hartslag (minder dan 60 slagen per minuut)
. bepaalde andere ernstige hartritmestoornissen (zoals “Sick sinus”- syndroom, sino-atriale blok, 2de en 3de graads hartblok)
. recent hartfalen of hartfalen dat onlangs erger is geworden, of als u een geneesmiddel krijgt voor een shock te wijten aan acuut hartfalen, toegediend door middel van een infusie in de ader, om uw hart goed te laten werken
. lage bloeddruk
. ernstige doorbloedingsproblemen in armen of benen
. onbehandeld feochromocytoom, een tumor gelegen aan de bovenzijde van de nieren (aan de bijnieren)
. ernstige nierproblemen, niet kunnen plassen (anurie)
. een stofwisselingsstoornis (metabole acidose), bijvoorbeeld diabetische ketoacidose
. astma of kortademigheid (nu of in het verleden)
. leverfunctiestoornis
. hoge calciumspiegels, lage kaliumspiegels, lage natriumspiegels in het bloed die aanhouden en die resistent zijn tegen behandeling
. hoge urinezuurspiegels met symptomen van jicht
• als u 4 of meer maanden zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Lobiretic

• Vertel uw arts als u een van de volgende problemen heeft of krijgt:
- een soort pijn op de borst te wijten aan een spontaan optredende hartkramp, Prinzmetal angina genoemd
- 1 ste graads hartblok (een soort van licht geleidingsdefect van het hart dat het hartritme beïnvloedt)
- abnormaal trage hartslag
- onbehandeld chronisch hartfalen
- lupus erythematodes (een stoornis van het immuunsysteem, d.w.z. het verdedigingssysteem van het lichaam)
- psoriasis (een huidziekte gekenmerkt door schilferende, rozige plekken) of als u ooit psoriasis heeft gehad
- hyperactieve schildklier: dit geneesmiddel kan de tekenen van een abnormaal snelle hartslag te wijten aan deze toestand maskeren
- slechte doorbloeding in armen of benen, bijvoorbeeld ziekte of fenomeen van Raynaud, krampende pijn tijdens het lopen
- allergie: dit geneesmiddel kan uw reactie versterken op pollen of op andere stoffen waarvoor u overgevoelig bent
- aanhoudende ademhalingsproblemen
- diabetes: dit geneesmiddel kan de signalen van een te lage suikerspiegel in het bloed (bijv. hartkloppingen, een snelle hartslag) maskeren; uw arts zal u ook zeggen dat u uw bloedsuikerspiegel frequenter moet controleren terwijl u Lobiretic inneemt, aangezien het nodig kan zijn om de dosis van uw geneesmiddel voor diabetes aan te passen
- nierproblemen: uw arts zal uw nierfunctie controleren om er zeker van te zijn dat ze niet verslecht. Als u ernstige nierproblemen hebt, neem Lobiretic niet in (zie rubriek ‘Neem Lobiretic niet in’)
- als u neiging hebt om een lage kaliumspiegel in het bloed te hebben, en in het bijzonder als u lijdt aan een syndroom met bepaalde hartritmestoornissen of als u digitalispreparaten inneemt (om uw hart te helpen pompen); u zal meer kans hebben op een lage kaliumspiegel in het bloed als u lijdt aan levercirrose, of als u te snel vocht hebt verloren als gevolg van een behandeling met te sterke plaspillen, of als u onvoldoende kalium inneemt via de voeding en dranken
- als u narcose gaat krijgen voor een operatie, moet u de anesthesist altijd tevoren laten weten dat u Lobiretic gebruikt.

• Lobiretic kan de vet- en urinezuurspiegels in het bloed verhogen. Het kan een invloed hebben op de spiegels van sommige chemische stoffen in uw bloed, elektrolyten genoemd: uw arts zal ze af en toe controleren met behulp van een bloedtest.

• Hydrochloorthiazide in Lobiretic kan ervoor zorgen dat uw huid overgevoelig wordt voor zonlicht of kunstmatig UV licht. Stop de inname van Lobiretic en verwittig uw arts als u huiduitslag, jeukende vlekken of een gevoelige huid hebt tijdens de behandeling (zie ook Rubriek 4).

• Anti-doping test: Lobiretic zou een positief resultaat kunnen geven op een antidoping test.


Kinderen en adolescenten

Omwille van onvoldoende gegevens over het gebruik van het product bij kinderen en adolescenten, wordt Lobiretic voor hen niet aanbevolen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet worden gecombineerd en voor andere geneesmiddelen geldt dat er iets moet worden aangepast (bijvoorbeeld de dosering).

Informeer uw arts in elk geval altijd als u naast Lobiretic een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of krijgt toegediend:

> Geneesmiddelen die, zoals Lobiretic, een invloed kunnen hebben op de bloeddruk en/of de hartfunctie:
• Geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk of andere hartproblemen te behandelen (zoals amiodarone, amlodipine, cibenzoline, clonidine, digoxine, diltiazem, disopyramide, dofetilide, felodipine, flecainide, guanfacin, hydroquinidine, ibutilide, lacidipine, lidocaine, mexiletine, methyldopa, moxonidine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine, propafenone, quinidine, rilmenidine, sotalol, verapamil)
• Geneesmiddelen die kalmeren en geneesmiddelen voor psychose (een mentale ziekte) bijv. amisulpiride, barbituraten (ook gebruikt voor epilepsie), chloorpromazine, cyamemazine, droperidol, haloperidol, levomepromazine, narcotica, fenothiazine (ook gebruikt voor braken en misselijkheid), pimozide, sulpiride, sultopride, thioridazine, tiapride, trifluoperazine
• Geneesmiddelen tegen depressie, bijvoorbeeld amitriptyline, fluoxetine, paroxetine
• Geneesmiddelen die gebruikt worden voor anesthesie tijdens een operatie
• Geneesmiddelen tegen astma, verstopte neus of bepaalde oogziektes als glaucoom (verhoogde druk in het oog) of om de pupil te verwijden.

> Geneesmiddelen waarvan het effect of de toxiciteit verhoogd kan zijn door Lobiretic:
• Lithium, gebruikt als stemmingsregulator
• Cisapride (gebruikt voor spijsverteringsproblemen)
• Bepridil (gebruikt voor angina)
• Diphemanil (gebruikt voor overdreven zweten)
• Geneesmiddelen gebruikt voor infecties: erythromycine toegediend via infusie of injectie, pentamidine en sparfloxacine, amfotericine en natrium penicilline G, halofantrine (gebruikt voor malaria)
• Vincamine (gebruikt voor problemen met de hersencirculatie)
• Mizolastine en terfenadine (gebruikt voor allergie)
• Plasmiddelen en laxantia
• Geneesmiddelen gebruikt om acute ontstekingen te behandelen: steroïden (bijv. cortison en prednison), ACTH (adrenocorticotroop hormoon) en geneesmiddelen afgeleid van salicylzuur (bijv. acetylsalicylzuur/aspirine en andere salicylaten)
• Carbenoxolon (gebruikt voor zure oprispingen en maagzweren)
• Calciumzouten, gebruikt als supplementen voor de gezondheid van het bot
• Geneesmiddelen gebruikt om de spieren te ontspannen (bijv. tubocurarine)
• Diaxozide, gebruikt om een lage bloedsuiker en een hoge bloeddruk te behandelen
• Amantadine, een antiviraal geneesmiddel
• Ciclosporine, gebruikt om de immuunrespons van het lichaam te onderdrukken
• Joodhoudende contraststoffen, gebruikt voor contrast in X-stralen scans
• Geneesmiddelen tegen kanker (bijv. cyclofosfamide, fluorouracil, methotrexaat)

> Geneesmiddelen waarvan het effect kan verminderd zijn door Lobiretic:
• Bloedsuikerverlagende geneesmiddelen (insuline en orale antidiabetica, metformine)
• Geneesmiddelen voor jicht (bijv. allopurinol, probenecid en sulfinpyrazon)
• Geneesmiddelen zoals noradrenaline, gebruikt om een lage bloeddruk of een laag hartritme te behandelen

> Geneesmiddelen tegen pijn en ontsteking (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen), aangezien ze het bloeddrukverlagend effect van Lobiretic kunnen verminderen

> Geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van overdreven maagzuur of zweren (antacida) bijv. cimetedine; u moet Lobiretic innemen tijdens de maaltijd en het antacidum tussen de maaltijden.

Gebruik van Lobiretic met voedsel en drank
Lobiretic kan met voedsel of op een lege maag worden ingenomen, maar bij voorkeur met wat water.

Wees voorzichtig als u alcohol drinkt terwijl u Lobiretic inneemt, aangezien u zich flauw of duizelig kan voelen. Als dit gebeurt, drink geen alcohol, zoals wijn, bier of een mixdrankje dat alcohol bevat.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Lobiretic niet als u 4 maanden of meer zwanger bent of als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Als u daar last van heeft, rijd niet en bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lobiretic

Dit product bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDT LOBIRETIC INGENOMEN

Volg voor het innemen van Lobiretic nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Neem 1 tablet per dag met een beetje water, bij voorkeur op hetzelfde tijdstip van de dag.

Lobiretic mag ingenomen worden voor, tijdens of na een maaltijd, maar u kan het innemen onafhankelijk van de maaltijden.
Geef Lobiretic niet aan kinderen of adolescenten.

Wat u moet doen als u meer van Lobiretic heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u per ongeluk een overdosis van dit geneesmiddel heeft ingenomen. Zeer trage hartslag (bradycardie), lage bloeddruk met mogelijkheid tot flauwvallen, ademnood zoals bij astma, acuut hartfalen, overdreven urineren met als gevolg uitdroging, misselijkheid en slaperigheid, spierspasmen, hartritmestoornissen (in het bijzonder als u eveneens digitalispreparaten of geneesmiddelen voor hartritmeproblemen inneemt) zijn de meest frequente symptomen en aanwijzingen van overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lobiretic in te nemen

U kunt alsnog de normale dosis Lobiretic innemen als u zich kort na het normale tijdstip realiseert dat u een dosis bent vergeten. Heeft het echter langer geduurd voordat u zich dat herinnert (bijvoorbeeld pas na enkele uren), en duurt het niet meer lang voordat u de volgende dosis moet innemen, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende normale dosis in op het gewone tijdstip. Neem geen dubbele dosis. Voorkom echter dat u geregeld vergeet uw geneesmiddel in te nemen.

Als u stopt met het innemen van Lobiretic

Raadpleeg altijd uw arts vooraleer u de behandeling met Lobiretic stopt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel,vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Lobiretic bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd met nebivolol:
Vaak voorkomend (bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers):
- hoofdpijn
- duizeligheid
- vermoeidheid
- een ongewoon brandend, prikkelend, kriebelend of tintelend gevoel
- diarree
- verstopping
- misselijkheid
- kortademigheid
- gezwollen handen of voeten.

Soms voorkomend (bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers):
- trage hartslag of andere hartklachten
- lage bloeddruk
- kramp in de benen tijdens het lopen
- slechter zien
- impotentie
- depressiviteit
- spijsverteringsmoeilijkheden, gasvorming in maag of darmen, braken
- huiduitslag, jeuk
- ademnood zoals bij astma, te wijten aan bruuske krampen in de spieren rond de luchtwegen (bronchospasme)
- nachtmerries.

Zeer zelden voorkomend (bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers):
- flauwvallen
- verergering van psoriasis (een huidziekte gekenmerkt door schilferende, rozige plekken).

De volgende bijwerkingen zijn slechts in enkele geïsoleerde gevallen gemeld:
- allergische reacties over het gehele lichaam, met algemene huiduitslag (overgevoeligheidsreacties);
- snel optredend opzwellen, vooral rond de lippen, ogen, of van de tong met eventueel plotse ademhalingsmoeilijkheden (angioneurotisch oedeem).

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd met hydrochloorthiazide:
Allergische reacties
- allergische reacties over gans het lichaam (anafylactische reactie)

Hart en bloedsomloop
- hartritmestoornissen, hartkloppingen
- veranderingen in het elektrocardiogram (een filmpje van het hart)
- plots flauwvallen bij rechtstaan, vorming van bloedklonters in de venen (thrombose) en embolie, circulatoire collaps (shock)

Bloed
- veranderingen in het aantal bloedcellen zoals: daling van het aantal witte bloedcellen, daling van het aantal plaatjes, daling van het aantal rode bloedcellen; verstoorde productie van nieuwe bloedcellen door het beenmerg
- verstoorde spiegels van lichaamsvloeistoffen (dehydratatie) en chemische stoffen in het bloed, in het bijzonder gedaald kalium, gedaald natrium, gedaald magnesium, gedaald chloor en gestegen calcium
- gestegen urinezuurspiegels, jicht, gestegen bloedglucose, diabetes, metabole alkalose (een stoornis van het metabolisme), gestegen bloedspiegels van cholesterol en/of triglyceriden

Maag en darmen
- verlies van eetlust, droge mond, misselijkheid, braken, last van de maag, buikpijn, diarree, minder stoelgang hebben (constipatie), geen stoelgang hebben (paralytische ileus), winderigheid
- ontsteking van de klieren die speeksel produceren, ontsteking van de alvleesklier, gestegen bloedspiegel van amylase (een pancreasenzym)
- gele verkleuring van de huid (geelzucht), ontsteking van de galblaas

Borst
- moeilijke ademhaling, longontsteking (pneumonitis), vorming van weefsel in de longen (interstitieel longlijden), vochtophoping in de longen (longoedeem)

Zenuwstelsel
- vertigo (een draaierig gevoel)
- convulsies, verlaagd bewustzijnsniveau, coma, hoofdpijn, duizeligheid
- apathie, verwarde toestand, depressie, zenuwachtigheid, rusteloosheid, slaapstoornissen
- ongewone brandende, prikkelende, kriebelende of tintelende gevoelens ter hoogte van de huid
- spierzwakte (parese)

Huid en haar
- jeuk, purperen vlekken/stippen op de huid (purpura), netelroos (urticaria), verhoogde gevoeligheid van uw huid voor zonlicht, huiduitslag, uitslag ter hoogte van het gelaat en/of vlekkerige roodheid die aanleiding kan geven tot littekenvorming (cutane lupus erythematodes), ontsteking van de bloedvaten met nadien afsterven van weefsel (necrotiserende vasculitis), afschilfering, roodheid, loskomen en blaarvorming van de huid (toxische epidermale necrolyse)

Ogen en oren
- geel zicht, wazig zicht, verergering van bijziendheid, verminderde traanproductie

Gewrichten en spieren
- spierspasmen, spierpijn

Urinair
- nierfunctiestoornissen, acute nierinsufficiëntie (verminderde urineproductie en ophoping van vocht en afvalstoffen in uw lichaam), ontsteking van het bindweefsel in de nieren (interstitiële nefritis), suiker in de urine.

Seksueel
- erectiestoornissen

Algemeen/andere
- algemene zwakte, vermoeidheid, koorts, dorst

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LOBIRETIC

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik Lobiretic niet meer na de vervaldatum (‘EXP’) die staat vermeld op het doosje en op de blisterverpakking.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Lobiretic dient niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Lobiretic

- Het werkzame bestanddeel is nebivolol 5 mg (als nebivololhydrochloride: 2,5 mg d-nebivolol en 2,5 mg l-nebivolol) en 12,5 mg hydrochloorthiazide

- De andere bestanddelen zijn:
• tabletkern: lactosemonohydraat, polysorbaat 80 (E433), hypromellose (E464), maïszetmeel, natriumcroscarmellose (E468), microkristallijne cellulose (E460), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E572)
• omhulling: macrogol 40 stearaat Type I, titaniumdioxide (E171), karmijnen (karmijnzuur aluminiumlak, E120), hypromellose (E464), microkristallijne cellulose (E460).

Hoe ziet Lobiretic er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Lobiretic is beschikbaar als nagenoeg roze, ronde, enigszins biconvexe filmomhulde tabletten gemarkeerd met “5/12.5” op één zijde en een breukstreep op de andere zijde in verpakkingen van 7, 14, 28, 30, 56, 90 filmomhulde tabletten.
De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.
De tabletten zijn beschikbaar in blisterverpakking (PP/COC/PP/Aluminium blisterverpakking).
(Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg

Fabrikant
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125,
D-12489 Berlijn, Duitsland

Dit geneesmiddel is ingeschreven onder
Lobiretic 5 mg / 12,5 mg filmomhulde tabletten: RVG 35172

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Italië: Nobizide
Nederland: Lobiretic

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in Februari 2009