Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is PARTUSISTEN en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat PARTUSISTEN wordt gebruikt
3. Hoe wordt PARTUSISTEN gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PARTUSISTEN?

Partusisten®, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 50 microgram/ml
* De ampullen bevatten als werkzame stof 0,05 mg fenoterolhydrobromide per milliliter
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn zoutzuur en water.

Registratiehouder:
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel.: 072-566 24 24

In het register ingeschreven onder RVG 07071

1. WAT IS PARTUSISTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Fenoterol, het werkzame bestanddeel in PARTUSISTEN is een bèta-sympathicomimeticum met een spierverslappende (spasmolytische) werking op de spieren in de baarmoederwand. PARTUSISTEN verpakkingen bevatten 5 ampullen a 0,5 mg/10 ml.
PARTUSISTEN wordt gebruikt:
1. Bij voortijdige weeën bij dreigende vroeggeboorte in de zwangerschap in de periode vanaf 24 weken tot en met bij voorkeur 33 weken.
2. Na operaties tijdens de zwangerschap, waardoor samentrekkingen van spieren in de baarmoederwand kunnen ontstaan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT PARTUSISTEN WORDT GEBRUIKT
Gebruik PARTUSISTEN niet
* Bij aandoeningen van hart en/of bloedvaten, recent hartinfarct
* Bij ernstige schildklieraandoeningen (thyreotoxicose)
* Bij ernstige lever- en nierafwijkingen
* Bij infecties van de holte waarin de foetus (het ongeboren kind) zich bevindt
* Bij ernstige bloedingen in de baarmoeder, afwijkingen in de ligging van de placenta, loslaten van de placenta
* Bij ernstig vaginaal bloedverlies
* Bij een ernstig tekort aan kalium in het bloed
* Bij iedere conditie van moeder of foetus, waarbij verlenging van de zwangerschap gevaar oplevert
* Bij misvormingen van de foetus zonder kans op overleving
* Bij bepaalde hartafwijkingen
* Bij bepaalde afwijkingen van de bloedvaten in de buikholte (vena cava compressie syndroom)
* Bij een te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen
* Bij een tumor in de bijnieren (feochromocytoom)
* Bij geestelijke stoornissen (psychose)
* Bij overgevoeligheid voor fenoterol of aanverwante stoffen, of voor één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met PARTUSISTEN
* Bij toediening vóór week 24 van de zwangerschap. In dat geval zal uw arts de mogelijke risico's tegen het nut van de behandeling afwegen.
* Wanneer u een te hoge bloeddruk, een te lage bloeddruk, het niet kunnen verdragen van bèta-mimetica (de groep geneesmiddelen waartoe PARTUSISTEN behoort), een tekort aan eiwitten (hypoproteïnemie), een spierziekte (spierdystrofie), zwangerschapsvergiftiging of een tekort aan kalium heeft.
* Wanneer u een plotselinge duidelijke toename van uw hartslag heeft of een duidelijke daling van uw bloeddruk. De dosering dient dan onmiddellijk te worden verlaagd. Meld uw arts onmiddellijk wanneer u druk of pijn op uw borst heeft. Uw arts kan dan besluiten de behandeling stop te zetten.
* Wanneer u last heeft van hoesten en kortademigheid. Dit kan duiden op vochtophoping in de longen.
* Bij diabetes patiënten dient de bloedsuikerspiegel regelmatig te worden gecontroleerd tijdens de behandeling met PÁRTUSISTEN.
* Tijdens de behandeling dient de toestand van de foetus goed in de gaten te worden gehouden.
* Bij slecht functioneren van de placenta en groeiachterstand van de foetus.
* Omdat bepaalde stoffen in uw bloed beïnvloed kunnen worden door PARTUSISTEN, dient uw bloed uit voorzorg te worden gecontroleerd.
* Mocht het kind aansluitend op de behandeling toch worden geboren, dient het kind nauwkeurig te worden gecontroleerd op tekenen die kunnen wijzen op een lage bloedsuikerspiegel of op een te lage zuurgraad van het bloed
* Meldt uw arts als u spierpijn krijgt of als uw urine rood gekleurd wordt. Ook de ontlasting moet regelmatig gecontroleerd worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Toepassing alleen bij genoemde indicatie.

Borstvoeding
Niet van toepassing.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Niet van toepassing.
Gebruik van PARTUSISTEN in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van PARTUSISTEN beïnvloeden en PARTUSISTEN kan de werking van die andere geneesmiddelen beïnvloeden. Van de volgende (soorten) geneesmiddelen wordt zo een effect verwacht:
* andere bèta-1 of bèta-2 sympathicomimetica (zoals b.v. salbutamol, terbutaline, rimiterol, formoterol of salmeterol)
* methylxanthines (zoals theophylline)
* bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (cyclische antidepressiva, monoamine oxidase remmers)
* anaesthetica (middelen die gebruikt worden voor verdoving)
* corticosteroïden
* bèta-blokkers (bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk)
* plaspillen (diuretica)
* digoxine (middel bij hartfalen)
* calcium
* vitamine D bevattende producten
* dihydrotachysterol (hormoon)
* prostaglandinesynthetase remmers (NSAID's zoals b.v. ibuprofen of aspirine)

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT PARTUSISTEN GEBRUIKT?
Uw arts zal de voor u geschikte dosering vaststellen. Meestal ligt deze tussen de 0,5 microgram en 3,0 microgram per minuut.
Het infuus wordt intraveneus (in een ader) toegediend. Tijdens de toediening ligt u op uw zij.
Tijdens de toediening van PARTUSISTEN dienen uw bloeddruk en polsslag, alsmede de weeënactiviteit (de kracht van de weeën en de tijd tussen opeenvolgende weeën) en de hartslag van het kind regelmatig te worden gecontroleerd.
De ampullen dienen niet onverdund te worden gebruikt.

Wat u moet doen wanneer u te veel van PARTUSISTEN toegediend heeft gekregen: Wanneer u teveel PARTUSISTEN krijgt toegediend, is het mogelijk dat u voor behandeling op de intensive care afdeling wordt opgenomen.
Een overdosering met PARTUSISTEN kunt u herkennen aan de volgende verschijnselen: hartkloppingen, een pijnlijk beklemmend gevoel op de borst, zweten, blozen, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan PARTUSISTEN bijwerkingen veroorzaken. Mogelijke bijwerkingen zijn:
* Hartkloppingen, duizeligheid, pijn op de borst, een verlaagde bloeddruk
* Veranderingen van bepaalde stoffen in het bloed, schommelingen van de
bloedsuikerspiegels (voornamelijk bij diabetici) zowel bij de moeder als de pasgeborene, tijdelijke verhoging van de zuurgraad van het bloed (zowel bij de moeder als de pasgeborene), verminderde urine-uitscheiding
* Trillen, onrustgevoelens, transpireren, misselijkheid, braken, nervositeit, hoofdpijn
* Rood worden in het gezicht, gevoel van warmte
* Verminderde darmactiviteit
In zeldzame gevallen:
* toename van de (systolische) bloeddruk, verergering van reeds slecht doorbloede placenta, vochtophoping in de longen van de moeder
* hartritmestoornissen, veranderingen van het ECG,
* spierzwakte, spierpijn en krampen, versnelde spierafbraak (rhabdomyolyse)
* psychische veranderingen,
* huidreacties en allergische reacties

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PARTUSISTEN?
PARTUSISTEN buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Niet boven 25 °C, niet in koelkast of vriezer bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik PARTUSISTEN niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in 22 juni 2004

Inlichtingen en correspondentie:
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel.: 072-566 242 4