Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 28118-9

Werkzame stof

Moxifloxacine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: chinolonen

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 400 mg moxifloxacine per tablet

Oplossing voor infusie, oplossing voor intraveneuze infusie 1,6 mg/ml (400 mg)

Fabrikant/Leverancier

Bayer BV

Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 102691//28118

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor moxifloxacine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Borstvoeding

Kinderen en adolescenten die nog in de groei zijn

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere chinolonen

Peesziekten of -aandoeningen, als gevolg van eerdere behandeling met chinolonen

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om eventuele schadelijke effecten van dit middel tijdens de zwangerschap uit te kunnen sluiten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en soms gezichtsstoornissen en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor moxifloxacine.

NB. Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Bijwerkingen

Het risico op mogelijk levensbedreigende, blaasvormige huidreacties, zoals het Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse.

Het risico op het ontwikkelen van fulminante hepatitis welke mogelijk tot levensbedreigend leverfalen kan leiden.

Braken

Buikpijn

Diarree

Duizeligheid

Elektro-cardiogram (= ECG), verandering (QT-verlenging)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Pees-aandoeningen

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Smaakverandering

Wisselwerkingen

Anti-aritmica (= hartritme-normaliserende middelen, bepaalde (klasse IA-middelen: disopyramide = Dirytmin®, Ritmoforine®, Rythmodan®), kinidine en hydrokinidine; klasse III-middelen: amiodaron (= Cordarone®, dofetilide, ibutilide (= Corvert®, sotalol = Sotacor®)

Anti-biotica, bepaalde, zoals erythromycine (= Eryc®, Erythrocine®), pentamidine (= Pentacarinat®), en sparfloxacine

Anti-depressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva = TCA's)

Anti-histaminica, bepaalde (o.a. astemizol, mizolastine (= Mistalin®, Mizollen®) en terfenadine (= Triludan®)

Anti-malaria-middelen, met name halofantrine (= Halfan®)

Bepridil

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen' = 'bloedverdunners'), die via de mond worden ingenomen (= oraal)

Cisapride (= Prepulsid®)

Difemanil

Digoxine (= Lanoxin®)

Glibenclamide (= Daonil®, Hemi-Daonil®)

Medicijnen die twee- (o.a. calcium, ijzer, magnesium en zink) en driewaardige (o.a. aluminium) kationen bevatten, waaronder maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida), didanosine (= Videx®), sucralfaat (= Ulcogant®) en ijzer-preparaten

Psychofarmaca die het centrale zenuwstelsel remmen (= neuroleptica), zoals fenothiazine, haloperidol (= Haldol®), pimozide (= Orap®), sertindol en sultopride

Vincamycine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 1 tablet.

De tablet heel innemen met ruim water of een andere alcohol-vrije vloeistof.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik van dit medicijn daarom nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook nooit korter dan is voorgeschreven.

Het is erg belangrijk dat u de kuur afmaakt.

Gebruik dit middel niet korter, maar ook niet langer dan de voorgeschreven periode.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Avelox®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017