Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 18437
RVG 18440-1
RVG 270204

Werkzame stof

Ropivacaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Injectievloeistoffen: 2 mg, 5 mg, 7,5 mg en 10 mg ropivacaïne-hydrochloride per ml

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Plaatselijke verdoving (= lokaal anaesthesie), voorkómen (= preventie) en behandelen van pijn (epidurale en regionale anesthesie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u ernstig uitgedroogd bent.

In combinatie met een andere verdoving wanneer deze via een ader wordt toegediend.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere plaatselijk verdovende middelen van het amide-type

Met algemene contra-indicaties, onafhankelijk van het gebruikte lokaal anestheticum, voor epidurale anesthesie dient rekening gehouden te worden

Tijdens de bevalling mag Naropin alleen worden toegediend via een ruggenprik

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Bij gebruik volgens voorschrift zijn tot nog toe geen nadelige effecten waargenomen tijdens de bevalling.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Tijdens of na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft)

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen nadelige invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= lokaal-anesthesie).

De snelheid van werking (1-20 minuten) en de werkingsduur (30 minuten - 6 uur) zijn sterk afhankelijk van de wijze van toediening.

Bijwerkingen

Centrale zenuwstelsel-stoornissen, zoals bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, sufheid, spierschokken, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand, kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening

Hart- en vaatreacties (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartfunctie-vermindering (= myocard-depressie), kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening

Overgevoeligheidsreacties (zelden)

Wisselwerkingen

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia)

Heparine

Medicijnen die het enzym CYP!A remmen, zoals fluvoxamine (= Fevarin®) en verapamil (= Geangin®, Isoptin®, Tarka®)

Medicijnen met een vergelijkbare verdovende werking

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Vaatvernauwende middelen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Naropin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, blauw worden (= cyanose), sufheid, spierschokken (= convulsies), bloeddrukdaling, verminderde hartwerking, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017